Let op. Deze wet is vervallen op 17 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 16 februari 2012.

Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de secretaris van het Productschap Vis van 28 april 2009, houdende ondermandaatverlening ter uitvoering van de bepalingen in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 en de heffingsverordeningen inzake het opvragen van gegevens, voorberekenen van voorschotten, vaststellen en opleggen van de definitieve heffingen (Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen 2009)
De secretaris van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 10:9 en de overige artikelen van titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit met instemming van het bestuur van het Productschap Vis (openbare bestuursvergadering van 26 maart 2009):
Artikel 1
De secretaris verleent het hoofd Algemene Zaken van het Productschap Vis mandaat om met inachtneming van de daarbij vastgestelde procedurele bepalingen in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 , de Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007 , de Heffingsverordeningen 2000 tot en met 2009 en de bepalingen in de bestemmingsheffingsverordeningen 2000 tot en met 2009 in ondermandaat:
a. gegevens op te vragen bij ondernemers ten behoeve van het vaststellen van de door deze ondernemers verschuldigde heffingen of andere taken en bevoegdheden van het productschap of van één van zijn organen;
b. een accountantsverklaring op te vragen bij ondernemers omtrent de getrouwheid en volledigheid van de in vorige onderdeel bedoelde gegevens;
c. aan de hand van nieuwe gegevens de in rekening gebrachte en/of te brengen bedragen herzien en het verschil na te vorderen of te restitueren, indien is gebleken dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ter dienste staande gegevens;
d. een herinnering te versturen aan ondernemers met het verzoek om alsnog opgave te doen van de gevraagde gegevens;
e. uitstel te verlenen voor de indiening van de gevraagde gegevens;
f. de ondernemer schriftelijk in kennis te stellen van geschatte gegevens, onder de mededeling dat hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen drie weken na verzending van de kennisgeving te verstrekken;
g. de verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde heffingen te berekenen indien de ondernemer geen, afwijkende of onjuiste gegevens verstrekt na de kennisgeving bedoeld in onderdeel f;
h. de door ondernemers verschuldigde heffingen vast te stellen en op te leggen;
i. voorschotbedragen in rekening brengen;
j. voorschotbedragen bedoeld in onderdeel i te herzien;
k. ondernemers vrij te stellen van de heffingplicht indien voldaan wordt aan de desbetreffende vrijstellingsregeling in de heffingsverordeningen of de totaal door deze ondernemers verschuldigde huishoudelijke en bestemmingsheffingen minder is dan € 10,- c.q. ƒ 25,- of om via de Mosselveiling te Yerseke betaalde heffingen binnen één week te restitueren.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen 2009”.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.
Rijswijk, 28 april 2009
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht