Besluit van de secretaris van het Productschap Vis van 13 februari 2012, houdende ondermandaatverlening ter uitvoering van de bepalingen in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 en de heffingsverordeningen inzake het opvragen van gegevens, vooruit berekenen van voorschotten, vaststellen en opleggen van de definitieve heffingen (Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2012)
De secretaris van het Productschap Vis;
Gelet op artikel 10:9 en de overige artikelen van titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10, tiende lid, van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006;
Artikel 1
De secretaris verleent de teamleider Heffingen en Uitvoering Regelingen van het Productschap Vis ondermandaat om met inachtneming van de daarbij vastgestelde procedurele bepalingen in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 , de Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007 , de Heffingsverordeningen en de bepalingen in de bestemmingsheffingsverordeningen danwel de daarvoor in de plaatstredende verordeningen houdende procedurele bepalingen en heffingsgrondslagen, teneinde aan ondernemers de door hen verschuldigde heffingen op te leggen en te innen:
a. gegevens op te vragen bij ondernemers ten behoeve van het vaststellen van de door deze ondernemers verschuldigde heffingen of andere taken en bevoegdheden van het productschap of van één van zijn organen;
b. verwerking van de gegevens bedoeld in onderdeel a voor de administratieve registratie bij het Productschap Vis;
c. een accountantsverklaring op te vragen bij ondernemers omtrent de getrouwheid en volledigheid van de in vorige onderdeel bedoelde gegevens;
d. aan de hand van nieuwe gegevens de in rekening gebrachte en/of te brengen bedragen herzien en het verschil na te vorderen ofte restitueren, indien is gebleken dat de door de ondernemer verstrekte gegevens onjuist zijn of afwijken van aan het productschap ter dienste staande gegevens;
e. een herinnering te versturen aan ondernemers met het verzoek om alsnog opgave te doen van de gevraagde gegevens;
f. uitstel te verlenen voor de indiening van de gevraagde gegevens;
g. de ondernemer schriftelijk in kennis te stellen van geschatte gegevens, onder de mededeling dat hij alsnog in de gelegenheid wordt gesteld de eerder verzochte gegevens binnen drie weken na verzending van de kennisgeving te verstrekken;
h. de verzochte waarden, aankoopbedragen, inkoopbedragen, hoeveelheden of aantallen te schatten en op basis daarvan de verschuldigde heffingen te berekenen indien de ondernemer geen, afwijkende of onjuiste gegevens verstrekt na de kennisgeving bedoeld in onderdeel f;
i. de door ondernemers verschuldigde heffingen vast te stellen en op te leggen;
j. besluiten om de administratieheffing, als bedoeld in de jaarlijks vast te stellen Heffingsverordeningen, niet of slechts gedeeltelijk op te leggen indien hij van mening is dat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
k. voorschotbedragen in rekening te brengen;
l. voorschotbedragen bedoeld in onderdeel i te herzien;
m. ondernemers vrij te stellen van de heffingplicht indien voldaan wordt aan de desbetreffende vrijstellingsregeling in de heffingsverordeningen of de totaal door deze ondernemers verschuldigde huishoudelijke en bestemmingsheffingen minder is dan € 10,- of om via de Mosselveiling te Yerseke betaalde heffingen binnen één week te restitueren;
n. bij de toepassing en uitvoering van de artikelen 2 tot en met 10 van de Verordening Algemene bepalingen Productschap Vis 2006 bijkomende beschikkingen te nemen omtrent verrekening van verschillende verschuldigde heffingen, uitstel van betaling, een betalingsregeling of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de heffingen dan wel de wettelijke inningskosten.
Artikel 2
Na de inwerkingtreding van dit besluit blijven reeds uitgevoerde procedurele bepalingen op grond van artikel 1 van het Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen 2009 en artikel 1 van het Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2011 van kracht en berusten deze op artikel 1.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2012.
2.
Het "Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen 2009" van 28 april 2009 wordt ingetrokken.
3.
Het " Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2011 " van 11 maart 2011 wordt ingetrokken.
4.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 februari 2012.
Rijswijk, 13 februari 2012
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht