Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2006.

Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

Uitgebreide informatie
Besluit van 30 augustus 1985, houdende aanwijzing van bewijzen van bekwaamheid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij, van 4 juni 1985, nr. 6290/3450, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 34, tweede, derde en vierde lid en artikel 35, derde, vierde en vijfde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs ( Stb. 1967, 387);
Gehoord de Onderwijsraad (advies van 6 september 1984, ORVII/222T);
De Raad van State gehoord (advies van 11 juli 1985, nr. W05.85.0310/09.5.28);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i., mede namens Onze Minister van Landbouw en Visserij van 14 augustus 1985, nr. 6598/3450, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
de wet: de Wet op het voortgezet onderwijs .
1.
De akten van bekwaamheid, diploma’s en getuigschriften, vermeld in de bijlage bij dit besluit, worden aangewezen tot bewijs van bekwaamheid.
2.
De bewijzen van bekwaamheid van de eerste graad zijn opgenomen in onderdeel I van de bijlage.
3.
De bewijzen van bekwaamheid van de tweede graad zijn opgenomen in onderdeel II van de bijlage.
4.
Indien aan de aanwijzing voorwaarden als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de wet zijn verbonden, zijn deze vermeld in kolom 3 van de onderdelen I en II van de bijlage.
5.
In kolom 4 van de onderdelen I en II van de bijlage is aangegeven het vak of de combinatie van vakken waarvoor het bewijs van bekwaamheid geldt.
6.
Indien in afwijking van het bepaalde in artikel 35, eerste en tweede lid, van de wet uitbreiding wordt gegeven dan wel beperkingen worden gesteld aan de schoolsoorten waarvoor de aan het bewijs van bekwaamheid verbonden bevoegdheid tot het geven van voortgezet onderwijs geldt, is dit aangegeven in kolom 5 van de onderdelen I en II van de bijlage.
1.
Onder de vakken, bedoeld in het vijfde lid van artikel 2, worden mede verstaan de onder een andere benaming aan de scholen verzorgde vakken of onderdelen daarvan, die gezien hun inhoud tot de in kolom 4 van de onderdelen I en II van de bijlage aangegeven vakken gerekend kunnen worden.
2.
Onze Minister kan regels geven over de toepassing van het bepaalde in het eerste lid.
Artikel 3a. Tijdelijke afwijking bevoegdheidseisen
De leraar die voor een vak of een combinatie van vakken de bevoegdheid bezit of wordt geacht te bezitten tot het geven van onderwijs in de eerste drie leerjaren van scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, mag, zonder de voorafgaande goedkeuring van de inspectie gedurende ten hoogste één schooljaar tevens onderwijs geven in het desbetreffende vak of de desbetreffende combinatie van vakken in de hogere leerjaren van scholen of afdelingen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs waarvoor hij niet bevoegd is of geacht wordt bevoegd te zijn, mits:
a. de werkzaamheden waarmee hij is belast binnen zijn betrekkingsomvang in overwegende mate zijn gelegen in de tweedegraads sector, en
b. het totale aantal lessen dat met toepassing van deze regeling aan de school aan niet bevoegde leraren wordt opgedragen, in het betrokken schooljaar niet groter is dan 5% van het totale aantal lessen dat wordt gegeven in die hogere leerjaren.
1.
De goedkeuring tot afwijking voor onbepaalde tijd van de eisen van benoembaarheid, gesteld in artikel 33, eerste lid, onderdelen b en c , van de wet, bedoeld in artikel 114 a van de Overgangswet W.V.O., kan door Onze Minister slechts worden verleend ten aanzien van de betrokkene, werkzaam aan een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs voor wie het bevoegd gezag een daartoe strekkende aanvraag heeft ingediend.
2.
De goedkeuring wordt slechts verleend indien de betrokkene:
a. de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, en
b. in 10 achtereenvolgende schooljaren aan een of meer scholen voor voortgezet onderwijs onder het bevoegd gezag dat om die goedkeuring heeft verzocht of diens rechtsvoorgangers, elk schooljaar belast is geweest met een gemiddelde lessentaak van ten minste 19 klokuren per week, waarvoor hij onbevoegd is in het zelfde vak dan wel het geheel van vakken die kunnen worden geacht te behoren tot eenzelfde leerstofgebied.
3.
De goedkeuring geldt slechts ten behoeve van de voortzetting van de betrekking van betrokkene aan een school als bedoeld in het eerste lid onder het bevoegd gezag dat daartoe een verzoek heeft ingediend of onder diens rechtsopvolgers.
1.
Indien het bevoegd gezag van een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs vaststelt dat ten gevolge van de invoering van de leerwegen, vakken en intrasectorale programma's, genoemd in de artikelen 10, 10b en 10d, van de wet of de daarmee gepaard gaande herschikking van leerwegen of afdelingen, onderwijs in enig vak of deel van enig vak niet door een daartoe bevoegde leraar kan worden gegeven, kan dat onderwijs met inachtneming van het tweede lid, door het bevoegd gezag gedurende een periode van ten hoogste vier schooljaren worden opgedragen aan een in vaste dienst benoemde leraar die niet over het voor dat vak of deel van dat vak vereiste bewijs van bekwaamheid, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de wet beschikt, doch door het bevoegd gezag tot het geven van onderwijs in dat vak of deel van dat vak bekwaam wordt geacht.
2.
Aan het eerste lid wordt uitsluitend toepassing gegeven, indien tussen het bevoegd gezag en de desbetreffende leraar in ieder geval schriftelijk is vastgelegd onder welke voorwaarden en in welke periode betrokkene zich bekwaamt om de voor het vak vereiste onderwijsbevoegdheid te behalen.
3.
Het eerste en tweede lid vervallen met ingang van 1 augustus 2005, met dien verstande dat een voor die datum door het gevoegd gezag genomen beslissing op grond van het eerste lid in elk geval voor een periode van ten hoogste vier schooljaren van kracht kan zijn.
4.
De leraar, bedoeld in artikel XV, tweede lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337), die wordt verbonden aan een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, een school voor voorbereidend beroepsonderwijs of een scholengemeenschap waarvan ten minste een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs deel uitmaakt, kan in overeenstemming met het bevoegd gezag van de school, afstand doen van de onderwijsbevoegdheid voor een of meer vakken die op grond van de artikelen 108 tot en met 114 van de Overgangswet W.V.O. is verkregen voor het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs. De overeenstemming wordt bereikt vóór het tijdstip, bedoeld in het in de eerste volzin genoemde artikel XV, tweede lid. Aan de eerste volzin wordt uitsluitend toepassing gegeven, indien tussen het bevoegd gezag en de leraar in ieder geval schriftelijk is vastgelegd voor welke vakken van de onderwijsbevoegdheid afstand wordt gedaan.
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum. Het koninklijk besluit kan er in voorzien dat dit besluit terugwerkt tot en met 1 april 1985.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende bijlage en nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 30 augustus 1985
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de zesentwintigste september 1985
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Aanwijzing bewijzen van bekwaamheid
Artikel 3. Vakbenaming
Artikel 3a. Tijdelijke afwijking bevoegdheidseisen
Artikel 3b
Artikel 3c. Afwijkingsmogelijkheid i.v.m. 10-jarig onbevoegden
Artikel 3d
Artikel 3e. Tijdelijke afwijkingsbevoegdheid in verband met invoering leerwegen in m.a.v.o. en v.b.o.
Artikel 4. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht