Let op. Deze wet is vervallen op 19 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 18 mei 2004.

Besluit ONP huurlijnen en telefonie

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: Telecommunicatiewet ;
b. richtlijn 92/44/EEG: richtlijn nr. 92/44/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 1992 betreffende de toepassing van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen (PbEG L 165), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EG met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de telecommunicatie (PbEG L 295);
c. aanbieder van huurlijnen: aanbieder van huurlijnen, die krachtens artikel 7.2 door het college is aangewezen;
d. contractant: degene die met een aanbieder van huurlijnen een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het leveren van een huurlijn;
e. richtlijn 98/10/EG: richtlijn nr. 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (PbEG L 101), naar de tekst zoals deze bij die richtlijn is vastgesteld.
Inhoudsopgave
- Paragraaf 1. Definities
+ Paragraaf 2. Huurlijnen
+ Paragraaf 3. Openbaar telefoonnetwerk en openbare telefoondienst
+ Paragraaf 4. Toegang
+ Paragraaf 5. Beschikbaarstelling nummers
+ Paragraaf 6. Carriervoorkeuze
+ Paragraaf 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht