Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder «wet»: Wet telecommunicatievoorzieningen BES .
1.
De opgedragen diensten met betrekking tot het directe transport van gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet omvatten de in de navolgende paragrafen omschreven telefoondienst, telexdienst en telegraafdienst.
2.
De opgedragen diensten kunnen naar hun aard en omvang in de concessie worden beperkt tot een of meer van de in het eerste lid genoemde diensten dan wel delen daarvan.
Artikel 3
De telefoondienst wordt onderscheiden in de lokale telefoondienst, de mobiele telefoondienst en de lange afstand telefoondienst.
1.
Onder lokale telefoondienst wordt verstaan de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak tussen aansluitpunten op de vaste telecommunicatieinfrastructuur binnen een openbaar lichaam, waarbij een gebruiker vanaf een aansluitpunt een verbinding kan opbouwen met het aansluitpunt van zijn keuze.
2.
Onder de lokale telefoondienst wordt mede verstaan bedoelde dienst, waarbij een gebruiker vanaf een aansluitpunt een verbinding kan opbouwen met de gebruiker van zijn keuze van de mobiele infrastructuur in hetzelfde openbaar lichaam.
3.
Tot de lokale telefoondienst wordt mede gerekend de verzorging van spreekgelegenheid op openbare grond.
1.
Onder mobiele telefoondienst wordt verstaan de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak tussen mobiele gebruikers via een mobiele telecommunicatieinfrastructuur binnen een verzorgingsgebied, waarbij een mobiele gebruiker een verbinding met de mobiele gebruiker van zijn keuze binnen hetzelfde verzorgingsgebied kan opbouwen.
2.
Onder mobiele telefoondienst wordt mede verstaan bedoelde dienst, waarbij een mobiele gebruiker binnen het openbaar lichaam waar hij zich bevindt een verbinding kan opbouwen met het aansluitpunt van zijn keuze op de vaste telecommunicatie-infrastructuur binnen hetzelfde openbaar lichaam.
1.
Onder lange afstand telefoondienst wordt verstaan de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak, waarbij een gebruiker van een aansluitpunt op de vaste telecommunicatie-infrastructuur een verbinding kan opbouwen met een aansluitpunt of een mobiele gebruiker van zijn keuze in een ander openbaar lichaam of Aruba, Curaçao of St. Maarten.
2.
Onder lange afstand telefoondienst wordt mede verstaan bedoelde dienst, waarbij een mobiele gebruiker een verbinding kan opbouwen met een aansluitpunt van zijn keuze op de vaste telecommunicatie-infrastructuur dan wel een mobiele gebruiker in een ander openbaar lichaam of Aruba, Curaçao of St. Maarten.
3.
Onder lange afstand telefoondienst wordt niet verstaan het verkeer tussen mobiele gebruikers van een geïntegreerd net dat meerdere openbare lichamen omvat.
1.
Onder de telexdienst wordt verstaan de dienst met betrekking tot het directe transport van tekstberichten van en naar aansluitpunten op de telecommunicatie-infrastructuur binnen één of meer openbare lichamen, waarbij de gebruiker via zijn aansluitpunt het aansluitpunt van bestemming kan kiezen, zoals geregeld in het Telegraafreglement behorende bij het op 6 november 1982 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal Telecommunicatieverdrag (Trb. 1983, 164), zoals het thans luidt of nadien wordt gewijzigd.
2.
Onder telexdienst wordt mede verstaan de verzorging van deze dienst met het buitenland.
Artikel 8
Onder de telegraafdienst wordt verstaan de overdracht van berichten van willekeurige afzenders naar willekeurige geadresseerden, zoals geregeld in het Telegraafreglement behorende bij het op 6 november 1982 te Nairobi tot stand gekomen Internationaal Telecommunicatieverdrag zoals het thans luidt of nadien wordt gewijzigd.
Artikel 9
Tot de in de paragrafen 2 tot en met 5 omschreven diensten behoren de opslag en de bewerking van gegevens, doch slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het direct transport van gegevens en de hierbij behorende processen.
1.
Tot de in de paragrafen 2 tot en met 4 omschreven diensten behoren in ieder geval de volgende activiteiten:
a. de lever- en aansluitplicht, waaronder wordt verstaan het tot stand brengen van aansluitingen op de telecommunicatie-infrastructuur waarmede de bedoelde dienst wordt geleverd alsmede het opheffen van storingen daarin;
b. de koppeling, waaronder wordt verstaan het door de houder van een concessie verbinden van de onder diens verantwoordelijkheid vallende telecommunicatie-infrastructuur met die welke valt onder de verantwoordelijkheid van een andere concessiehouder ten behoeve van de dienstverlening die aan deze concessiehouder is opgedragen alsmede het ter beschikking stellen van deze infrastructuur;
c. de routering, waaronder wordt verstaan de verwerking van het adres van de bestemming;
d. de verbindingsopbouw, waaronder wordt verstaan het tot stand brengen van de relatie tussen aansluitpunten;
e. de tarifering, waaronder wordt verstaan het bijhouden van de gebruikskosten;
f. het bestandsbeheer, waaronder wordt verstaan het beheren van de gegevens van de aansluitingen;
g. de incasso, waaronder wordt verstaan het verrekenen van de aansluit- en gebruikskosten.
2.
Tot de in het eerste lid bedoelde activiteiten behoren tevens het verstrekken van faciliteiten die ten nauwste verband houden met de verbindingsopbouw, routering en tarifering.
3.
Tot de in de paragrafen 3 tot en met 5 omschreven diensten behoren mede de opslag en bewerking van gegevens, doch slechts voor zover dit plaatsvindt voor het directe transport van gegevens en de hierbij behorende processen.
Artikel 11
[Vervallen.]
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES.
Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Diensten
+ § 3. Telefoondienst
+ § 4. Telexdienst
+ § 5. Telegraafdienst
+ § 6. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht