Besluit opleiding tot controleur der Belastingen BES
1.
Bij ministeriële regeling kan in elk van de openbare lichamen voor de opleiding, vorming en training van ambtenaren bij de Belastingdienst een cursus worden ingesteld voor benoembaarheid tot controleur der Belastingen.
2.
Bij die regeling kan tevens de vergoeding van de docenten voor de vakken genoemd in artikel 9, eerste lid, en de met de dagelijkse leiding van de cursus belaste cursusleider worden vastgesteld.
1.
De cursus duurt drie jaren en bestaat uit twee gedeelten:
a. een theoretische vorming die gedurende de gehele cursusduur na kantooruren plaatsvindt; en
b. een praktische vorming die gedurende 1½ jaar tijdens kantooruren plaatsvindt bij verschillende onderdelen van de belastingdienst van de openbare lichamen.
2.
De cursusleider bepaalt jaarlijks de tijdvakken waarin de theoretische en de praktische vorming plaatsvindt, met dien verstande, dat de praktische vorming moet zijn voltooid op het tijdstip waarop de theoretische vorming een einde neemt.
1.
Er is een Commissie van Toezicht van drie leden welke belast is met de organisatie van en het toezicht op de cursus. Bij ministeriële regeling kunnen functionarissen worden aangewezen die ambtshalve lid zijn van de commissie, waarbij kan worden bepaald dat een van die functionarissen als voorzitter van de commissie optreedt. De bedoelde functionarissen kunnen een plaatsvervanger aanwijzen.
2.
Het derde lid van de commissie wordt op voordracht van de commissieleden bedoeld in het eerste lid door Onze Minister van Financiën benoemd.
3.
De cursusleider treedt op als secretaris van de Commissie van Toezicht.
1.
Het aantal lesuren voor de vakken, genoemd in artikel 9l eerste lid, alsmede de duur van de lesuren, wordt bij ministeriële regeling vastgesteld.
2.
Het rooster van lesuren wordt door Commissie van Toezicht na overleg met de docenten en de cursusleider vastgesteld of gewijzigd en tijdig bekend gemaakt aan de cursisten.
Artikel 5
De docenten en de cursusleider houden aantekening van de vorderingen en verzuim van de cursisten. De cursusleider doet hiervan tenminste eenmaal per kwartaal mededeling van de voorzitter van de Commissie van Toezicht.
1.
Tot de cursus kunnen worden toegelaten zij die:
a. in het bezit zijn van het diploma voor benoembaarheid tot adjunct commies en daarbij tenminste een voldoende voor het vak boekhouden hebben behaald en bovendien op het tijdsip waarop de cursus aanvangt tenminste twee jaren ervaring op het niveau van adjunct-commies binnen de Belastingdienst hebben opgedaan; dan wel in het bezit zijn van een HAVO-diploma met handelspakket en daarbij tenminste een voldoende voor Handelswetenschappen hebben behaald; en
b. niet ouder zijn dan 40 jaren; en
c. niet reeds eerder hebben deelgenomen aan een controleurscursus.
2.
Een daartoe bij ministeriële regeling aangewezen functionaris kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een minimum, dan wel, een maximum aantal deelnemers per cursus vaststellen. Ingeval een maximum aantaal deelnemers per cursus wordt vastgesteld, vindt toelating plaats in volgorde van een door de Commissie van Toezicht op te st4ellen lijst van meest geschikte kandidaten aan de hand van door haar vastgestelde criteria.
3.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kunnen zij, die niet voldoen aan de in dat lid gestelde toelatingseisen, niettemin in bijzondere gevallen door de Commissie van Toezicht tot de cursus worden toegelaten.
1.
De cursisten zijn geen lesgeld verschuldigd.
2.
De cursisten bekostigen zelf kun boeken en verdere benodigdheden.
3.
de cursisten die de opleiding met succes beëindigen zijn gehouden daarop aansluitend (nog) vijf jaren onafgebroken in overheidsdienst werkzaam te zijn.
4.
Indien zij dit dienstverband voortijdig verbreken, zullen zij aan de Staat een schadevergoeding van $ 500,– voor iedere volle maand die ontbreekt aan genoemde periode van vijf jaren verschuldigd zijn.
5.
Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de voortijdige verbreking van het dienstverband het gevolg is van welbewezen ziels- en of lichaamsgebreken, buiten eikgen toedoen ontstaan, ter beoordeling van de Gouverneur.
1.
De cursisten die zonder geldige reden niet geregeld de lessen bijwonen of door slecht gedrag het onderwijs verstoren of belemmeren of niet voldoende presteren, of zich aan enig bedrog aan een examen schuldig maken, kunnen op schriftelijk voorstel van de cursusleider door de Commissie van Toezicht van de verdere deelname aan de cursus worden uitgesloten.
2.
Uitsluiting vindt in ieder geval plaats op het moment dat, naar het oordeel van de Commissie van Toezicht, onvoldoende kansen resteren op het succesvol beëindigen van de opleiding.
1.
Gedurende de cursus wordt onderwijs gegeven in de volgende vakken:
a. Algemene vorming;
b. Nederlandse taal;
c. Correspondentie en rapportage;
d. Privaatrecht;
e. Belastingrecht;
f. Boekhouden;
f. Voortgezet boekhouden;
h. Economie;
i. Controletechniek;
j. Sociale vaardigheden.
2.
De vakken a t/m i worden afgesloten met een schriftelijk examen. de vakken d, e en i worden tevens mondeling geëxamineerd. De Commissie van Toezicht kan bepalen dat tussentijdse (vrijstellende) tentamens worden afgenomen.
1.
tot het afleggen van de examens worden slechts toegelaten de cursisten die zich hiervoor hebben aangemeld.
2.
De omvang van de kennis die bij de examens wordt gevorderd is aangegeven in het leerplan dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
3.
De examens worden afgenomen door de desbetreffende docent.
De examens worden tevens afgenomen onder toezicht van de voor ieder vak door de examencommissie, op voordracht van de Commissie van Toezicht, aangewezen gecommitteerde.
4.
Bij afwijzing wordt de cursist binnen zes maanden na examendatum in de gelegenheid gesteld een herexamen af te leggen.
5.
Het zich niet aanmelden voor c.q. het niet deelnemen aan een aangemeld examen of herexamen wordt gelijkgesteld met een afwijzing met het cijfer 1 (één) als bedoeld in artikel 15.
Artikel 11
In het openbaar lichaam waar ingevolge artikel 1, eerste lid, een cursus is ingesteld, vormen de betrokken docenten, de cursusleider, de leden van de Commissie van Toezicht de examencommissie voor dat openbaar lichaam.
Een daartoe bij ministeriële regeling aangewezen functionaris of diens plaatsvervanger is ambtshalve voorzitter van de examencommissie. De secretaris van de Commissie van Toezicht is tevens secretaris van de examencommissie.
1.
De examencommissie stelt een examenreglement vast waarin in ieder geval voorschriften worden opgenomen ten aanzien van:
a. de wijze van inrichting en tijdsduur van de examens;
b. de berekening van het eindcijfer der vakken;
c. de normen voor de vaststelling van de uitslag van de examens;
d. de herexamens.
In het examenreglement worden in elk geval de voorschriften ter zake in de bijlage bij dit besluit opgenomen.
2.
De schriftelijke opgaven worden door de docenten ontworpen en door de examencommissie vastgesteld.
3.
De secretaris van de examencommissie geeft aan elke kandidaat ten minste twee weken van te voren schriftelijk kennis waar en wanneer deze tot het afleggen van een examen moet verschijnen.
4.
De leden van de examencommissie nemen de nodige maatregelen opdat ten opzichte van alles wat op d examens betrekking heeft geheimhouding in acht wordt genomen.
1.
Het schriftelijk werk wordt door alle kandidaten die deelnemen aan eenzelfde examen, gelijktijdig gemaakt.
2.
Bij een mondeling examen worden de kandidaten afzonderlijk in tegenwoordigheid van de aangewezen gecommitteerde ondervraagd. De gecommitteerde kan ook vragen stellen. Er wordt zoveel mogelijk aantekening gehouden van de daarbij gestelde vragen.
3.
Het gebruik van andere dan door de examencommissie toegestane hulpmiddelen is niet toegestaan.
4.
Aan hen, die zich aan enig bedrag bij het examen schuldig maken, kan door de voorzitter van de examencommissie de verdere deelneming aan dat examen worden ontzegd.
5.
De uitslag van het examen wordt op een door de voorzitter van de examencommissie belegde vergadering vastgesteld en zo spoedige mogelijk aan de kandidaten medegedeeld.
Artikel 14
Het oordeel over de kennis van de kandidaten wordt voor ieder vak uitgedrukt door een van de cijfer 1 t/m 10 – met eventueel de daartussen liggende decimalen – aan welke de volgende betekenis is te hechten:
10. Uitmuntend 5. bijna voldoende
9. zeer goed 4. onvoldoende
8. goed 3. zeer onvoldoende
7. ruim voldoende 2. slecht
6. voldoende 1. zeer slecht
1.
De eindcijferlijst wordt in een door de voorzitter van de examencommissie belegde vergadering vastgesteld.
2.
Aan de geslaagden worden een getuigschrift en de eindcijferlijst uitgereikt. Deze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie.
3.
Op verzoek kan aan de niet-geslaagden een eindcijferlijst worden uitgereikt.
Artikel 16
Bij ministeriële regeling kan een vergoeding worden bepaald die de gecommitteerden en examinatoren genieten voor het afnemen van de examens.
Artikel 17
Het in de voorgaande artikelen ten aanzien van examens bepaalde is eveneens van toepassing op tentamens.
Artikel 18
Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven ten aanzien van onderwerpen waarin dit besluit niet voorziet.
Artikel 20
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opleiding tot controleur der Belastingen BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht