Artikel 15
De ingevolge paragraaf 5 door de risicodragers aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds af te dragen bedragen kunnen worden overgedragen in de vorm van:
a. ter beurze genoteerde obligaties en pandbrieven Nederlands courant, waaronder begrepen inschrijvingen in grootboek en schuldregisters en rentespaarbrieven;
b. onderhandse leningen aan overheidsinstanties en semi-overheidslichamen, dan wel door deze gegarandeerd, evenals aan in Nederland gevestigde particuliere ondernemingen en instellingen, waarvan de solvabiliteit en de boniteit niet aan twijfel onderhevig is;
c. schatkistpromessen en schatkistbiljetten;
d. andere objecten, die de instemming verwerven van het Arbeidsongeschiktheidsfonds;
e. contanten;
f. een schuldbekentenis, aflossende in 23 gelijke jaarlijkse termijnen tegen een rente, die gelijk is aan het percentage, bedoeld in artikel 6, onderscheidenlijk artikel 8, vierde lid, voor zover de risicodragers is de Staat, een provincie, een gemeente van ten minste 20 000 zielen, de N.V. Nederlandse Spoorwegen of de N.V. Nederlandse Staatsmijnen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Berekening contante waarde van uitkeringen aan getroffenen op de liquidatiedatum
+ § 3. Berekening contante waarden van uitkeringen aan getroffenen na de liquidatiedatum
+ § 4. Berekening contante waarden renten aan nagelaten betrekkingen
+ § 5. De over te dragen bedragen
- § 6. De overdracht
+ § 7. De procedure van de overdracht
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht