1.
Voor zover de overdracht plaatsvindt in de vorm van schatkistbiljetten of schatkistpromessen, worden deze gewaardeerd en in betaling genomen onder aftrek van het op de datum van overdracht geldende disconto.
2.
Voor zover de overdracht plaatsvindt in de vorm van onderhandse leningen met een looptijd van gemiddeld korter dan een jaar, worden deze gewaardeerd op soortgelijke wijze als schatkistbiljetten met dien verstande, dat in deze gevallen het disconto wordt afgeleid van het geldende rentepercentage voor kasgeldleningen aan overheidsinstellingen.
3.
Met betrekking tot de hoogte van het disconto- onderscheidenlijk rentepercentage, bedoeld in het eerste en het tweede lid, wordt een schema opgesteld, dat, uitgaande van verschillende looptijden, zo goed mogelijk aansluit bij de marktnoteringen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Berekening contante waarde van uitkeringen aan getroffenen op de liquidatiedatum
+ § 3. Berekening contante waarden van uitkeringen aan getroffenen na de liquidatiedatum
+ § 4. Berekening contante waarden renten aan nagelaten betrekkingen
+ § 5. De over te dragen bedragen
- § 6. De overdracht
+ § 7. De procedure van de overdracht
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht