1.
De op de liquidatiedatum voortdurende verplichtingen wegens renten aan nagelaten betrekkingen als bedoeld in artikel 19, onder 2e, der Ongevallenwet 1921, artikel 40, onder 2e, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en artikel 2, tweede lid, der Zeeongevallenwet 1919, worden onderscheiden in:
a. verplichtingen ter zake van renten, waarvan de ingangsdatum ligt vóór 1 oktober 1959;
b. verplichtingen ter zake van renten, waarvan de ingangsdatum ligt op of na 1 oktober 1959.
2.
De vaststelling der verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, onder b , geschiedt met inachtneming van de vermindering, die het gevolg is van de toepassing van artikel 7 van de wet van 9 april 1959, Stb. 140, houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachten de Invaliditeitswet.
1.
De in artikel 10 bedoelde verplichtingen worden per de liquidatiedatum door of namens de risicodragers omgerekend tot hun contante waarde.
2.
De berekening van de contante waarden geschiedt op basis van de grondslagen - uitgezonderd de rentevoet - die per 31 december 1961 ingevolge het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 26 juni 1962, nr. 3294, werden gebruikt voor de opstelling van de wetenschappelijke balans van het Ongevallenfonds.
3.
Voor de bij de berekening der in dit artikel bedoelde contante waarden te gebruiken rentevoet is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12
De overeenkomstig het voorgaande artikel berekende contante waarden worden verminderd met 2%.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Berekening contante waarde van uitkeringen aan getroffenen op de liquidatiedatum
+ § 3. Berekening contante waarden van uitkeringen aan getroffenen na de liquidatiedatum
- § 4. Berekening contante waarden renten aan nagelaten betrekkingen
+ § 5. De over te dragen bedragen
+ § 6. De overdracht
+ § 7. De procedure van de overdracht
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht