Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.

Artikel 9 Besluit paraveterinairen

Uitgebreide informatie
1.
Tot het als beroep verrichten van diergeneeskundige handelingen als bedoeld in het tweede lid, laat Onze Minister toe degene die de krachtens de Wet educatie en beroepsonderwijs vastgestelde kwalificatie van dierenartsassistent paraveterinair heeft behaald, dan wel de combinatie van deelkwalificaties die recht geeft op de desbetreffende erkenning.
2.
De handelingen, bedoeld in het eerste lid, zijn:
a. het onderzoeken van een dier, het toepassen van een behandeling, een operatie daaronder niet begrepen, bij een dier, één en ander voor zover zulks strekt ter voorkoming of genezing van een infectieziekte of een parasitaire ziekte bij een dier dan wel ter genezing, leniging, onderkenning of opheffing van een aandoening, ziekte of ziekteverschijnsel, in- of uitwendig letsel, pijn of gebrek bij dat dier;
b. het afnemen van bloed en het geven van injecties, andere dan met diergeneesmiddelen als bedoeld in artikel 30, vierde lid, van de Diergeneesmiddelenwet;
c. het toepassen bij een dier van een algemene of plaatselijke verdoving;
d. het verlenen van hulp met betrekking tot de geboorte van een dier, waaronder niet begrepen een operatie;
e. handelingen ten behoeve van een door een dierenarts uit te voeren verwijdering van een vrucht van een dier alsmede het onvruchtbaar maken van een dier.
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Fysiotherapie bij dieren
+ 3. Transplanteren van embryo's
- 4. Dierenartsassistent
+ 5. Activiteiten in kader van de politionele en georganiseerde dierziektenbestrijding
+ 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken