Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.

Besluit paraveterinairen

Uitgebreide informatie
Artikel 13
Degene die vóór 1 augustus 2006 de opleiding tot embryotransplanteur of embryotransplanteur/-winner met goed gevolg afrondt, kan worden toegelaten tot het als beroep verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 5 indien diegene op 30 juli 2002:
a. recht heeft op het als beroep verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 5, of
b. door Onze Minister is geregistreerd als ingeschreven aan een door hem aangewezen opleiding
Artikel 13a
Degene die vóór 1 augustus 2006 de opleiding tot dierenartsassistent paraveterinair met goed gevolg afrondt, kan worden toegelaten tot het als beroep verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 9, tweede lid, indien diegene op 30 juli 2002:
a. recht heeft op toelating tot het als beroep verrichten van handelingen met betrekking tot het winnen en overzetten van embryo's of eicellen bij dieren en het bij runderen toepassen van epiduraalanesthesie in relatie tot dat winnen en overzetten;
b. recht heeft op toelating tot het als beroep verrichten van diergeneeskundige handelingen als bedoeld in artikel 9, tweede lid, of
c. door de minister is geregistreerd als ingeschreven aan een door hem aangewezen opleiding.
1.
Onze Minister stelt nadere regelen omtrent de wijze waarop om een toelating, als bedoeld in de artikelen 2, 6, 9, 12 en 13, kan worden verzocht en welke gegevens daarbij dienen te worden verstrekt.
2.
Degene aan wie een toelating, als bedoeld in de artikelen 2, 6, 9 en 13, is verstrekt, is verplicht indien ten aanzien van diens op de toelating vermelde gegevens ter zake adres of plaats van vestiging wijzigingen zijn opgetreden, dan wel heeft opgehouden de werkzaamheden waarvoor de toelating strekt te verrichten, Onze Minister daarvan binnen een maand schriftelijk in kennis te stellen.
1.
Aan een toelating kunnen door Onze Minister nadere voorschriften en beperkingen worden verbonden.
2.
Een toelating, met uitzondering van een toelating, als bedoeld in artikel 12, geldt voor onbepaalde tijd.
3.
Een toelating kan door Onze Minister worden ingetrokken, indien gehandeld wordt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3, 7, 8, 10, 11, 12 en 14, tweede lid.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de artikelen 1, tweede lid, en 4 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 ( Stb. 214) in werking treden.
Artikel 17
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit paraveterinairen.
Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Fysiotherapie bij dieren
+ 3. Transplanteren van embryo's
+ 4. Dierenartsassistent
+ 5. Activiteiten in kader van de politionele en georganiseerde dierziektenbestrijding
- 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken