Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden

Uitgebreide informatie
Besluit van 4 november 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15, zesde lid, van de Ziekenfondswet alsmede wijziging van het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet en het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 september 1987, DGVGZ/VTA/Verz/VV, nr. 804182, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op de artikelen 3, negende lid, 15 en 18 van de Ziekenfondswet ( Stb. 1986, 347);
Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 31 oktober 1986, nr. SVV/VERZ/35639) en de Sociaal-Economische Raad (advies van 16 januari 1987);
De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1987, nr. W13.87.0538);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 2 november 1987 DGVGZ/VTA/Verz/VV, nr. 804939, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Indien blijkt dat voor de verzekering van de persoon, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet, die gelijktijdig verzekerd is ingevolge artikel 3, eerste lid, onder b, van de Ziekenfondswet of een of meer onderdelen van artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw over in totaal een hoger bedrag premie is betaald dan het bedrag, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt de premie betaald over het bedrag dat hoger is dan het hiervoor bedoelde bedrag, terugbetaald volgens nader te stellen regelen.
2.
De in het eerste lid bedoelde regelen worden vastgesteld door het College zorgverzekeringen. Het College zorgverzekeringen kan daarbij bepalen door en aan wie die premie wordt terugbetaald en zonodig aan die regelen terugwerkende kracht verlenen.
3.
Artikel 13, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1988.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 4 november 1987
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de zeventiende november 1987
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht