1.
Een algemene volmacht als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, alsmede bedoeld in artikel 35a, tweede lid, en 104a, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie kan slechts worden verleend aan:
a. ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet of de Wet materieel ambtenarenrecht BES ;
b. degenen met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten.
2.
Een bijzondere volmacht als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, alsmede bedoeld in artikel 35a, tweede lid, en 104a, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie kan worden verleend aan:
a. de personen, bedoeld in het eerste lid;
b. andere natuurlijke personen, indien daartoe dwingende redenen zijn;
c. rechtspersonen, indien daarin bij of krachtens de wet is voorzien.
3.
Algemene en bijzondere volmachten worden schriftelijk verleend. In spoedeisende gevallen kan een bijzondere volmacht mondeling worden verleend aan een persoon, bedoeld in het eerste lid, onder a . Een mondelinge bijzondere volmacht wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd.
4.
Onze ministers, alsmede de hoge colleges van staat en het Kabinet van de Koning, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak ieder voor zover het hem aangaat, houden een of meer openbare registers bij, waaruit blijkt aan welke personen - in naam of in functie - en aan welke rechtspersonen een volmacht als bedoeld in het eerste of tweede lid is verleend. Daarbij worden duidelijk de privaatrechtelijke rechtshandelingen omschreven, waarover die volmacht zich uitstrekt.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht