Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2009.

Artikel 3 Besluit programma MobiliteitsManagement 2003

Uitgebreide informatie
1.
Er is een commissie die tot taak heeft de Minister op verzoek te adviseren over aanvragen om subsidieverlening op grond van het Programma MobiliteitsManagement 2003.
2.
De adviezen van de commissie zijn deugdelijk gemotiveerd.
3.
De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste zes andere leden.
4.
De voorzitter en de leden worden door de Minister voor een termijn van ten hoogste twee jaar benoemd.
5.
De Minister stelt de werkwijze van de commissie vast.
6.
Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de subsidieverlening.
7.
De commissie verstrekt desgevraagd aan de Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voorzover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.
8.
De Minister voorziet in het secretariaat van de commissie.
9.
Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De bescheiden worden na beƫindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeslagen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
10.
De Minister kan bij de beslissing op een aanvraag afwijken van het advies van de commissie, indien het advies niet deugdelijk gemotiveerd is, niet zorgvuldig is voorbereid of in strijd is met de regeling.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht