Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 6 juli 2010 houdende de instelling van een taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci bij bloembollen en de commissie controle zorgverplichtingen, zomede het vastleggen van de werkwijze die eventueel leidt tot een besluit van het Productschap Tuinbouw inzake een financiële tegemoetkoming (Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen , en de richtlijn voor het tot stand komen van een te verstrekken vergoeding 2010)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op de artikelen 93, 95, van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
gelet op de paragraaf 1 en 3 van de Verordening bevoegdheden en werkwijze 2009,
gelet op hetgeen bepaald in de Verordening PT vacatiegeld en reis- en verblijfkosten 2009,
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 22 juni 2010;
Besluit:
Artikel 1
artikel 5, onder a artikel 2, tweede lid
a. KAVB: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur;
b. de taxatiecommissie: de taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci voor bloembollen;
c. BKD: de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;
d. marktwaarde: de waarde welke geldt op de dag dat de BKD haar aanwijzing ex heeft gegeven;
e. bloembollen: in Nederland geteelde bollen en knollen van bloemgewassen;
f. bloembollenkraam: alle bloembollen die door of voor een teler worden geteeld;
g. teeltjaar: de periode van 1 juni van een kalenderjaar tot en met 31 mei van het volgend kalenderjaar;
h. commissie controle zorgverplichtingen: de commissie als bedoeld in van dit besluit.
1.
In dit besluit worden de begripsbepalingen van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw overgenomen.
2.
In dit besluit wordt verstaan onder:
1.
Er is een taxatiecommissie met als taak: het vaststellen van de marktwaarde en/of opbrengst van door Ditylenchus dipsaci aangetaste bloembollen.
2.
Er is een commissie controle zorgverplichtingen met als taak: het beoordelen van de vraag of een teler heeft voldaan aan de zorgverplichtingen indien hij bij opeenvolgende teelt van waardplanten op hetzelfde perceel geen maatregelen heeft getroffen om risico’s van besmetting te voorkomen.
1.
De taxatiecommissie bestaat uit vier leden, welke worden voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.
De commissie controle zorgverplichtingen bestaat uit drie leden, waarvan:-
een lid voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur uit de productgroep Tulp,-
een lid voorgedragen door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur uit de productgroep Narcis, en-
een lid voorgedragen door de BKD, zijnde de hoofdkeurmeester.
2.
De leden van de commissie, als omschreven in het eerste lid worden door het bestuur van het productschap benoemd voor een periode van twee jaar.
3.
Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
4.
Een aftredend lid is herbenoembaar, met uitzondering van hen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
5.
Ingeval van een vacature draagt de KAVB dan wel de BKD aan het bestuur van het productschap een opvolger voor.
6.
Een lid dat tussentijds is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden.
1.
Iedere teler van bloembollen, die in het bezit is van bloembollen die, blijkens een door de BKD afgegeven verklaring zijn aangetast door Ditylenchus dipsaci, kan bij het productschap een financiële vergoeding aanvragen.
2.
De aanvraag voor vergoeding dient te geschieden vóór 1 december van het oogstjaar waarin de door Ditylenchus dipsaci aangetaste bollen zijn geoogst.
Artikel 5
Een vergoeding als bedoeld in artikel 4 wordt slechts gegeven:
a. voor zover het bloembollen betreft, aangetast door Ditylenchus dipsaci, indien de bloembollen zijn vernietigd overeenkomstig de aanwijzingen die terzake door de BKD zijn gegeven;
danwel
b. wanneer geen bestrijdingsmethoden voorhanden zijn, waarmee de aantasting effectief bestreden kan worden, een en ander ter beoordeling van de BKD; en in beide situaties
c. wanneer er geen sprake is van grove nalatigheid van de teler.
1.
De in artikel 4 bedoelde vergoeding bedraagt ten hoogste 50% van de marktwaarde van de bloembollen, met dien verstande dat de vergoeding nooit meer zal bedragen dan € 25,- per kilogram.
2.
De kosten die gemaakt worden voor het vervoer van en het storten van de door Ditylenchus dipsaci aangetaste bloembollen kunnen worden vergoed nadat het productschap daarvoor toestemming heeft gegeven. De desbetreffende originele facturen dienen aan het productschap te worden verstrekt.
Artikel 7
Geen vergoeding als bedoeld in artikel 4 wordt uitgekeerd:
a. voor vernietigde bloembollen, welke afkomstig waren uit twee of meer partijen bloembollen van eenzelfde cultivar welke dooreen gemengd waren;
b. voor vernietigde of te vernietigen bloembollen, die voor de bolproductie waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van afbroei uit het meeste recente broeiseizoen;
c. voor vernietigde of te vernietigen bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import; en
d. voor vernietigde of te vernietigen narcisbollen die langer dan één groeiseizoen vast op het land hebben gestaan.
1.
Behoudens de in artikel 4 bedoelde vergoeding zal aan de betrokken teler een uitkering worden gedaan overeenkomstig de normen, geldende voor de in artikel 4 bedoelde vergoeding, voor bloembollen die door hem vrijwillig zijn vernietigd, op grond van een door de BKD gegeven advies aan de betrokken teler en het productschap.
2.
De hoogte van de uitkering wordt vastgesteld op een wijze als bedoeld in de artikelen 5 tot en met 7.
1.
Een teler ontvangt geen vergoeding als hij niet is overgegaan tot vrijwillige vernietiging als bedoeld in artikel 8, eerste lid, indien gedurende één der eerstvolgende drie teeltjaren, waarin een advies als bedoeld in meergenoemd eerste lid aan hem is verstrekt, blijkens een door de BKD afgegeven verklaring, zijn bloembollenkraam blijkt te zijn aangetast door Ditylenchus dipsaci, tenzij wordt aangetoond dat er geen relatie bestaat tussen de geconstateerde aantasting(en) door Ditylenchus dipsaci en het uitgebrachte advies, dat niet werd opgevolgd. Dit ter beoordeling van het productschap, op advies van de taxatiecommissie.
2.
Een teler ontvangt geen vergoeding als hij, in afwijking van het advies van de BKD gele krokussen of narcissen, geen warmwaterbehandeling heeft laten ondergaan indien zijn bloembollenkraam gedurende één der eerstvolgende drie teeltjaren na het teeltjaar waarin een advies aan hem is verstrekt, blijkens een door de BKD afgegeven verklaring, blijkt aangetast te zijn door Ditylenchus dipsaci. Het advies van de BKD betreffende gele krokus wordt vóór 15 augustus gegeven.
3.
Een teler ontvangt geen vergoeding als hij geen correcte registratie heeft gevoerd van zijn teeltplan. Een teler dient tenminste:
a. te beschikken over de opgaven die jaarlijks aan de BKD worden gedaan over een periode van 5 jaar voorafgaand aan de geconstateerde besmetting;
b. bij de teelt op huurland een registratie bij te houden van de laatste teelt op het betreffende perceel voorafgaand aan de geconstateerde besmetting; en
c. te beschikken over een registratie van de plantvolgorde van de cultivars van het seizoen waarin de besmetting is geconstateerd.
Zulks ter beoordeling van het productschap op advies van de BKD, dan wel een andere onafhankelijke certificerende instelling.
4.
Een teler ontvangt geen vergoeding indien hij onvoldoende maatregelen heeft genomen ter beperking van de besmetting en eventuele besmetting. Zulks ter beoordeling van het productschap op advies van de commissie die beoordeelt in hoeverre is voldaan aan zorgverplichtingen.
Artikel 10
De hoogte van de marktwaarde wordt vastgesteld door de taxatiecommissie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twintig dagen nadat de BKD een verklaring van aantasting door Ditylenchus dipsaci heeft afgegeven.
1.
De uitbetaling van de financiële tegemoetkoming door het productschap vindt eerst plaats nadat door de BKD aan het productschap een rapport is uitgebracht waarin wordt bevestigd dat de desbetreffende bloembollen ook daadwerkelijk zijn vernietigd.
2.
De eerste uitbetaling aan de betrokken teler zal geschieden binnen 30 dagen na vernietiging van de desbetreffende bloembollen. Deze uitbetaling betreft maximaal 37,5% van de vastgestelde schade. De resterende vergoeding zal worden uitbetaald uiterlijk aan het eind van het kalenderjaar waarin het schadeverzoek is ingediend.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen, en de richtlijn voor het tot stand komen van een te verstrekken vergoeding 2010.
1.
Het Besluit PT instelling taxatiecommissie Ditylenchus dipsaci en de commissie controle zorgverplichtingen bij bloembollen, en de richtlijn voor het tot stand komen van een te verstrekken vergoeding door het Productschap Tuinbouw wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 6 juli 2010
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht