Besluit van de secretaris van het Productschap Tuinbouw, d.d. 3 juli 2007, houdende verlening van mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden, hun plaatsvervanger, en enkele functionarissen van het Productschap Tuinbouw (Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw)
Gehoord de voorzitter,
Gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op hoofdstuk 1, 3 en 9 van de Verordening PT algemene bepalingen;
Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw;
Gelet op de brief van het Ministerie van Landbouw en Visserij inzake het aanwijzen van het Productschap Tuinbouw als certificerende instelling betreffende radio-activiteit;
Gelet op de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
Gelet op artikel 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens;
Gelet op artikel 15 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002;
Besluit:
1.
Aan de secretaris is voorbehouden het nemen van besluiten, inhoudende een afwijzing van een verzoek om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur .
2.
Tevens is aan de secretaris voorbehouden het nemen van beslissingen op bezwaar die betrekking hebben op de in bijlage 1 genoemde werkzaamheden.
1.
De secretaris verleent mandaat en volmacht aan het hoofd van de afdeling:
Beleid en Onderzoek,
Medebewind,
Heffingen,
Staf, en
hun plaatsvervangers ( bijlage 1 ).
2.
De secretaris verleent een specifiek mandaat aan:
de beleidsmedewerker internationale zaken;
de teamleider binnendienst;
de unit manager programma;
de unit manager product;
de jurist medebewind;
de adviseur algemeen;
het hoofd debiteurenbeheer,
het hoofd facilitaire dienst; en
het hoofd service ( bijlage 1 ).
3.
De secretaris geeft nadere instructies aan het hoofd van de afdeling en zijn plaatsvervanger omtrent de aan hen verleende volmacht ( bijlage 2 ).
1.
Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling, of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier met het hoofd: ‘Productschap Tuinbouw’.
2.
Een document als bedoeld in het eerste lid, door een functionaris als genoemd in artikel 2, eerste en tweede lid vastgesteld, vermeldt aan het slot: ‘De voorzitter, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de functionaris.
Artikel 4
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting en bijlagen wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw.
Zoetermeer, 3 juli 2007
de
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht