Besluit rechtspositie Kustwacht BES
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen, wordt verstaan onder:
a. belanghebbende: degene die kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen komen voor een aanstelling bij de Kustwacht;
b. functietoewijzing: de aanwijzing van de geüniformeerde ambtenaar voor het vervullen van een functie;
c. inkomen: de bezoldiging van de geüniformeerde ambtenaar, verhoogd met de eventuele schaalgarantieuitkering bedoeld in artikel 13 van de Wet rechtspositie Kustwacht BES, de eventuele kindertoelage, bonus en andere aan de betrekking van de geüniformeerde ambtenaar verbonden toelagen, welke op grond van een organieke regeling der bezoldigingen of ingevolge artikel 26 van de WMABES en artikel 9 van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES worden genoten, continudiensttoelage, vaartoelage en vergoeding van onkosten daaronder niet begrepen;
d. uurloon: de bezoldiging, vermenigvuldigd met twaalf en daarna gedeeld door tweeduizend;
e. varen: het buiten de thuishaven verrichten van werkzaamheden aan boord van een kustwachtschip;
f. normvaardigheidsvereisten: een stelsel van fysieke, politiële en nautische eisen.
1.
Het geneeskundige onderzoek bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de WMABES alsmede het periodieke onderzoek, naar de geschiktheid voor het ambt van geüniformeerd ambtenaar, geschieden overeenkomstig het daaromtrent gestelde bij of krachtens de Schepenwet en het Schepenbesluit 1965 .
2.
Als geüniformeerd ambtenaar is slechts geschikt de persoon wiens fysieke en psychische toestand doet verwachten, dat hij zal voldoen aan de eisen die aan hem worden gesteld en bestand zal zijn tegen de daaraan verbonden vermoeienissen.
1.
Ten aanzien van de belanghebbende wordt door Onze Minister een veiligheidsonderzoek ingesteld.
2.
Het veiligheidsonderzoek omvat:
a. het verifiëren en zonodig aanvullen van de gegevens, die door de belanghebbende desgevraagd zijn verstrekt en voor het onderzoek van belang zijn;
b. het instellen van een onderzoek naar gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van de belanghebbende; hierbij wordt gelet op gegevens betreffende:
de justitiële inlichtingen die ten behoeve van het veiligheidsonderzoek zijn verkregen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES ;
deelneming of steunverlening aan voor het Koninkrijk of zijn bondgenoten gevaarlijke activiteiten;
lidmaatschap van of steunverlening aan organisaties, die doeleinden nastreven dan wel ter verwezenlijking van hun doeleinden middelen hanteren, welke in strijd zijn met de grondslagen van een democratische rechtsorde;
overige persoonlijke gedragingen en omstandigheden, die uit veiligheidsoogpunt van belang zijn.
3.
Tenzij dringende redenen zich daarentegen verzetten, wordt het onderzoek gestart met het inwinnen van justitiële inlichtingen. Indien zulks niet leidt tot bezwaren tegen aanstelling, wordt het veiligheidsonderzoek voortgezet.
4.
Aanstelling vindt niet plaats indien op grond van de uitslag van het veiligheidsonderzoek naar het oordeel van Onze Minister daartoe bezwaren bestaan.
1.
De directeur van de Kustwacht doet jaarlijks onderzoeken of de geüniformeerde ambtenaar voldoet aan de normvaardigheidsvereisten voor de desbetreffende functie.
2.
De normvaardigheidsvereisten kunnen op voorstel van de directeur van de Kustwacht bij ministeriële beschikking met algemene werking worden vastgesteld. Bij de vaststelling van de vereisten maakt Onze Minister verschil naar sexe en leeftijd. De normvaardigheidsvereisten maken deel uit van de initiële opleiding, bedoeld in artikel 13, eerste lid.
3.
De directeur van de Kustwacht doet voor de geüniformeerde ambtenaar een trainingsschema vaststellen, dat gericht is op het voldoen aan de normvaardigheidsvereisten bij het jaarlijks onderzoek, bedoeld in het eerste lid.
4.
Indien een geüniformeerd ambtenaar bij het jaarlijks onderzoek niet voldoet aan de normvaardigheidsvereisten, wordt hij in de gelegenheid gesteld om binnen zes maanden alsnog aan de vereisten te voldoen. In bijzondere gevallen kan de directeur van de Kustwacht deze termijn eenmaal verlengen met een periode van ten hoogste zes maanden.
5.
Indien een geüniformeerd ambtenaar de herkansing, bedoeld in het vierde lid, niet benut of wederom niet voldoet aan de normvaardigheidsvereisten, stelt de directeur van de Kustwacht Onze Minister onverwijld voor de terbeschikkingstelling van de betrokkene aan de Kustwacht te beëindigen, in verband met gebleken ongeschiktheid voor de verdere vervulling van het door hem beklede ambt.
1.
Functietoewijzing en ontheffing uit de functie geschiedt door Onze Minister. De geüniformeerde ambtenaar is gehouden de hem toegewezen functie te vervullen.
2.
Een andere functie wordt de geüniformeerde ambtenaar, tenzij in spoedeisende gevallen, niet toegewezen dan nadat hij is gehoord.
3.
Na ontheffing uit de functie volgt in beginsel functietoewijzing, bestemming voor een bijscholingsopleiding of bestemming voor een omscholingsopleiding.
4.
Onze Minister kan ten aanzien van de geüniformeerde ambtenaar die buiten staat is de hem toegewezen functie te vervullen, daaraan consequenties verbinden met betrekking tot toekomstige functietoewijzing.
1.
Bij het nemen van een beslissing tot functietoewijzing houdt Onze Minister rekening met de volgende factoren:
a. de noodzaak tot een voortdurende taakvervulling door de Kustwacht en in samenhang daarmee van een zo goed en tijdig mogelijke bezetting van alle functies;
b. de wenselijkheid van een spreiding van de totale loopbaan van de geüniformeerde ambtenaar over functies en van een daarmee gepaard gaande opbouw van kennis en ervaring;
c. de bekwaamheid en geschiktheid van de geüniformeerde ambtenaar voor de functie;
d. de door de geüniformeerde ambtenaar kenbaar gemaakte voorkeur.
2.
Onze Minister kan aan de duur van de functievervulling een maximale termijn verbinden.
1.
De functies bij de Kustwacht vloeien voort uit een door Onze Minister van Defensie vastgesteld organisatieschema.
2.
De directeur van de Kustwacht stelt de beschrijvingen van de door ambtenaren te vervullen functies bij de Kustwacht vast, alsmede de bijbehorende functievereisten.
3.
Onze Minister waardeert ieder van de ingevolge het tweede lid vastgestelde functiebeschrijvingen, of door de directeur van de Kustwacht gewijzigde functiebeschrijvingen, met een rang dan wel schaal.
4.
De directeur van de Kustwacht legt het formatierapport, bevattende het organogram, de functiebeschrijvingen en -waarderingen en de verantwoording daarvan, over aan Onze Minister.
Artikel 8
De rangen en de daarbij behorende bezoldigingsschalen voor degenen die worden aangesteld als geüniformeerde ambtenaar zijn vermeld in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 9
Aan de geüniformeerde ambtenaar die een functie is toegewezen waaraan een hogere rang is verbonden dan de rang die hij bekleedt, wordt op de ingangsdatum van de functievervulling die hogere rang toegekend, tenzij hiervan bij artikel 10, 11 of 12 wordt afgeweken.
1.
Een functie waaraan de rang van matroos, volmatroos of eerste volmatroos verbonden is, wordt vervuld op basis van een tijdelijke aanstelling voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
2.
De vereisten voor aanstelling in een rang als bedoeld in het eerste lid zijn:
het op het beoogde tijdstip van aanstelling bereikt hebben van een leeftijd van tenminste achttien en ten hoogste 25 jaar;
het bezit van ten minste een MAVO-4 of LTS-T-diploma;
het bezit van een zwemdiploma.
3.
Van het vereisten genoemd in het tweede lid, kan op voorstel van de directeur van de Kustwacht worden afgeweken.
4.
In afwijking van het gestelde in artikel 9 wordt een matroos na het voltooien van de initiële opleiding, bedoeld in artikel 13, eerste lid, bevorderd tot de rang van volmatroos. Na tenminste twee jaar functioneren in de rang van volmatroos, vindt bevordering plaats tot eerste volmatroos, tenzij het resultaat van de beoordeling dit niet toestaat.
De in het eerste lid genoemde periode kan op voordracht van de directeur van de Kustwacht eenmaal worden verlengd met maximaal eenzelfde periode, mits de leeftijd van dertig jaar niet wordt overschreden. De directeur van de Kustwacht adviseert Onze Minister over de noodzaak en gewenste duur van de verlenging.
Na ommekomst van de tijdelijke aanstelling, bedoeld in dit artikel, zal Onze Minister zich inspannen voor plaatsing van de geüniformeerde ambtenaar bij de overheid op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
1.
Een functie waaraan de rang van kwartiermeester of hoger is verbonden, wordt vervuld op basis van een vaste aanstelling.
2.
Van het vereiste, bedoeld in het eerste lid, kan door Onze Minister op voorstel van de directeur van de Kustwacht worden afgeweken voor een periode van ten hoogste een jaar ten aanzien van de geüniformeerde ambtenaar in de rang van eerste volmatroos, die beoogd wordt een functie te vervullen waaraan de rang van kwartiermeester is verbonden en, op een later tijdstip, zo nodig, de rang van bootsman. Aan de tijdelijke vervulling als bedoeld in de eerste volzin, is een toelage verbonden als bedoeld in artikel 26 van de WMABES
1.
Met het oog op een evenwichtige loopbaanontwikkeling en ervaringsopbouw kan Onze Minister op voorstel van de directeur van de Kustwacht in vaste dienst aangestelde geüniformeerde ambtenaren voor een periode van twee jaar aanstellen in een rang die één schaal lager is dan de schaal die verbonden is aan de rang die behoort bij de door die geüniformeerd ambtenaar te vervullen functie. In bijzondere gevallen kan deze periode op voorstel van de directeur van de Kustwacht verlengd worden tot ten hoogste drie jaar.
2.
De kwartiermeester die een aaneengesloten periode van ten minste tien jaar bij de Kustwacht werkzaam is geweest, en wiens functioneren gedurende die periode steeds ten minste als voldoende is beoordeeld, komt bij het bereiken van de leeftijd van 45 jaar in aanmerking voor een bevordering tot bootsman.
1.
De geüniformeerd ambtenaar wordt bij aanstelling in beginsel aangewezen voor het volgen van de initiële opleiding. Deze opleiding is ten minste gericht op het verkrijgen van de benodigde kennis en vaardigheden voor de eerste functie of functies waarvoor hij is bestemd.
2.
Aan de aanwijzing voor het volgen van de initiële opleiding kan, indien de aard of de duur van de opleiding dit naar het oordeel van Onze Minister wettigt, de verplichting worden verbonden tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door Onze Minister vast te stellen kosten van de opleiding. De terugbetalingsverplichting kan worden geëffectueerd indien de geüniformeerd ambtenaar na het verstrijken van de voor hem geldende proeftijd:
a. wordt ontheven van de opleiding omdat hij door eigen schuld of toedoen niet voldoet aan de kennis-, vaardigheids- of attitude-eisen die bij de opleiding aan de geüniformeerde ambtenaar worden gesteld;
of
b. voordat een door Onze Minister vast te stellen termijn is verstreken, uit de dienst wordt ontslagen.
3.
Onder de kosten van de opleiding valt niet de tijdens de opleiding genoten bezoldiging.
1.
De geüniformeerde ambtenaar kan, al dan niet op eigen verzoek, door Onze Minister worden aangewezen voor het volgen van een bijscholingsopleiding om de benodigde kennis en vaardigheid te behouden die noodzakelijk zijn voor de vervulling van zijn functie, dan wel te verkrijgen voor de vervulling van functies binnen de groepen van functies waarvoor hij is bestemd. Hij wordt tijdig in de gelegenheid gesteld tot het volgen van die opleiding.
2.
Aan het volgen van de opleiding op verzoek is, voor wat betreft de verplichtingen die daaraan kunnen worden verbonden, het bepaalde in artikel 13, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
1.
De geüniformeerde ambtenaar kan, al dan niet op eigen verzoek, door Onze Minister worden aangewezen voor het volgen van een omscholingsopleiding ter verkrijging van de benodigde kennis en vaardigheid voor de vervulling van functies binnen andere groepen van functies dan waarvoor hij tot dan toe was bestemd.
2.
Aan het volgen van de opleiding op verzoek is, voor wat betreft de verplichtingen die daaraan kunnen worden verbonden, het bepaalde in artikel 13, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16
De geüniformeerde ambtenaar heeft, onder nader door Onze Minister te stellen regels, aanspraak op een vergoeding van de aan een bijscholings- of omscholingsopleiding verbonden noodzakelijke en te zijnen laste komende kosten.
Artikel 17
Onze Minister kan, indien de billijkheid dit naar zijn oordeel vordert, een geüniformeerd ambtenaar, op wie een verplichting rust als bedoeld in de artikelen 13, 14 en 15, geheel of gedeeltelijk van die verplichting ontheffen.
1.
De geüniformeerde ambtenaar, die zonder daarvoor ingevolge de artikelen 13, 14 of 15 te zijn aangewezen, voor eigen rekening een studie of opleiding volgt of heeft voltooid die naar het oordeel van Onze Minister mede dan wel volledig in het belang van de dienst is, kan volgens regels door Onze Minister te stellen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de aan de studie of opleiding verbonden kosten.
2.
De geüniformeerde ambtenaar in tijdelijke dienst aangesteld, die zonder daarvoor ingevolge de artikelen 13, 14 of 15 te zijn aangewezen, voor eigen rekening een studie of opleiding volgt of heeft voltooid die naar het oordeel van Onze Minister mede dan wel volledig is gericht op het vinden van een functie buiten de Kustwacht, kan volgens regels door Onze Minister te stellen, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de aan de studie of opleiding verbonden kosten.
1.
Een geüniformeerd ambtenaar wordt periodiek en incidenteel beoordeeld met het doel om op basis van objectieve criteria inzicht te krijgen omtrent het functioneren van betrokkene en diens gedrag in relatie tot de functie.
2.
Onze Minister stelt beleidsregels ten aanzien van het opmaken en vaststellen van beoordelingen alsmede het beoordelingsformulier volgens welke de geüniformeerd ambtenaar wordt beoordeeld.
3.
Alvorens een beoordeling wordt opgemaakt, houdt de eerste beoordelaar uiterlijk drie maanden van tevoren een functioneringsgesprek met inachtneming van de ter zake door Onze Minister gestelde beleidsregels.
4.
[vervallen.]
1.
Na toewijzing van een (nieuwe) functie aan een geüniformeerd ambtenaar, vindt na één jaar een beoordeling van de betrokkene plaats.
2.
Een periodieke beoordeling wordt steeds opgemaakt, indien een geüniformeerd ambtenaar over een periode van vierentwintig maanden niet beoordeeld is.
3.
Een incidentele beoordeling wordt opgemaakt:
op ieder moment waarop de directeur van de Kustwacht van oordeel is dat het functioneren van betrokkene daartoe aanleiding geeft;
op ieder moment waarop de directeur van de Kustwacht een oordeel wenst te verkrijgen, of en hoe een geüniformeerd ambtenaar zich in zijn functie ontwikkelt;
4.
Geen incidentele beoordeling wordt opgemaakt, dan nadat ten minste vier maanden zijn verstreken na de datum van vaststelling van de vorige beoordeling.
1.
Zo spoedig mogelijk na het opmaken van een beoordeling vindt een beoordelingsgesprek plaats tussen de beoordelaars en de geüniformeerd ambtenaar. De ambtenaar wordt minimaal twee dagen tevoren op de hoogte gesteld van dit gesprek.
2.
Na afloop van het beoordelingsgesprek wordt de beoordeling uitgereikt aan de ambtenaar en tekenen de bij het gesprek aanwezigen deze voor gezien.
3.
Indien de ambtenaar het niet eens is met de beoordeling heeft hij gedurende een periode van zeven dagen de tijd om zijn opmerkingen schriftelijk in te dienen bij de tweede beoordelaar.
4.
De beoordelaars kunnen naar aanleiding van het beoordelingsgesprek en in voorkomend geval de schriftelijke opmerkingen van de ambtenaar hun beoordeling bijstellen. Indien van een bijstelling sprake is wordt binnen zeven dagen wederom een beoordelingsgesprek gehouden. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
5.
Binnen zeven dagen na de datum van het laatste beoordelingsgesprek leggen de beoordelaars de beoordeling ter vaststelling voor bij de directeur van de Kustwacht.
6.
Indien de beoordeelde ambtenaar bezwaren heeft terzake van zijn beoordeling dient hij binnen zes weken na vaststelling schriftelijk en gemotiveerd bezwaar in bij Onze Minister. Onze Minister beslist binnen zes weken na de datum van indiening van het bezwaar.
Artikel 22
Indien Onze Minister of de betrokken geüniformeerd ambtenaar zulks verzoekt, draagt de directeur van de Kustwacht er zorg voor dat de personeelsbeoordelingsadviseur bij het beoordelingsgesprek aanwezig is.
Artikel 23
[vervallen.]
1.
Voor de geüniformeerde ambtenaren wordt de te verrichten dienst bij dienstrooster voorgeschreven door de directeur van de Kustwacht.
2.
Het voorschrijven van de door de geüniformeerde ambtenaar te verrichten dienst geschiedt als regel op een zodanig tijdstip dat hij van een door hem op een bepaalde datum te verrichten dienst tenminste twee weken van tevoren kan kennisnemen.
3.
Wijziging van een voor de geüniformeerde ambtenaar geldend dienstrooster kan slechts geschieden om dringende redenen van dienstbelang of op verzoek van die ambtenaar. Een wijziging uit dienstbelang dient in beginsel uiterlijk tweemaal 24 uren voor de aanvang van de te verrichten dienst ter kennis van de geüniformeerde ambtenaar te zijn gebracht.
4.
De geüniformeerde ambtenaar moet te allen tijde kunnen kennisnemen van het voor hem geldende dienstrooster.
5.
Een dienstrooster wordt telkenmale aangelegd voor een periode van een maand.
Artikel 25
Een rustdag bestaat uit een dienstvrije periode van 24 aaneengesloten uren, in beginsel samenvallende met een kalenderdag.
1.
De uren waarop de geüniformeerde ambtenaar, gewoonlijk dienst moet verrichten, dienen zo veel mogelijk te zijn gelegen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:30 uur en 17:00 uur. In gevallen waarin het dienstbelang het noodzakelijk maakt en zulks een regelmatig karakter draagt, mogen andere werkuren worden voorgeschreven.
2.
De dienst dient voordat vijf diensturen zijn verricht door een pauze te worden onderbroken, gedurende welke de geüniformeerde ambtenaar gelegenheid wordt gegeven naar behoren een maaltijd te nuttigen. Indien om dringende redenen van dienstbelang de werktijd niet door een pauze als hiervoor bedoeld kan worden onderbroken, wordt in ieder geval aan de geüniformeerde ambtenaar gelegenheid gegeven een maaltijd te nuttigen.
1.
De geüniformeerde ambtenaar die in afwijking van het gestelde in artikel 26, eerste lid, ingevolge het voor hem geldende dienstrooster, regelmatig rouleert in dag-, avond- en nachtdienst dan wel in dag- en avonddienst is in continudienst werkzaam.
2.
In de regel zal een dagdienst niet eerder aanvangen dan te 06:00 uur, een avonddienst niet later eindigen dan te 24:00 uur en een nachtdienst niet eerder aanvangen dan te 22:00 uur en niet later eindigen dan te 08:00 uur.
1.
Aan de geüniformeerde ambtenaar die in continudienst werkzaam is, worden per kwartaal 26 rustdagen toegekend en wel per kalendermaand tenminste acht.
2.
Bovendien wordt aan deze ambtenaar voor de in een kalenderjaar vallende feestdagen een gelijk aantal extra rustdagen toegekend als aan de ambtenaar die niet in continudienst werkzaam is. Deze dagen worden zoveel mogelijk over de dat kalenderjaar verdeeld.
3.
Voor de geüniformeerde ambtenaar die niet het gehele jaar in activiteit is, uitgezonderd in geval van ziekteverlof of vrijstelling van dienst wegens ziekte van dertig dagen of minder aaneengesloten, wordt het in het eerste lid bedoelde aantal rustdagen naar verhouding verminderd.
4.
De feestdagen, vallende in een periode als bedoeld in het derde lid, worden op het ingevolge het tweede lid toe te kennen aantal extra rustdagen in mindering gebracht.
5.
Het in het eerste lid genoemde aantal rustdagen wordt met één verminderd voor elke 32 uren waarop de geüniformeerde ambtenaar wegens ziekteverlof of vrijstelling van dienst wegens ziekte anders dan bedoeld in het derde lid en al dan niet aaneengesloten, geen dienst volgens het voor hem geldende dienstrooster heeft verricht. Tengevolge van het gestelde in dit lid aan het einde van een kwartaal te veel genoten extra rustdagen worden in een volgend kwartaal in mindering gebracht.
6.
Heeft de geüniformeerde ambtenaar ziekteverlof of vrijstelling van dienst wegens ziekte op een feestdag, dan wordt het hem ingevolge het tweede lid toe te kennen aantal extra rustdagen met één verminderd. Deze dag wordt niet meegeteld bij de in het voorgaande lid bedoelde uren.
1.
Indien de belangen van de dienst zulks onvermijdelijk maken, verrichten de geüniformeerde ambtenaren overwerk.
2.
Aan de geüniformeerde ambtenaar die een bezoldiging ontvangt van schaal 7 van de bijlage bij dit besluit of lager en die in opdracht van de directeur van de Kustwacht overwerk verricht, wordt behoudens het bepaalde in het derde lid een vergoeding toegekend. Aan geüniformeerde ambtenaren voor wie een hogere salarisschaal geldt, kan voor overwerk een tijdelijke vergoeding of een gratificatie worden toegekend, vast te stellen door Onze Minister, voor wat de gratificatie betreft met inachtneming van het gestelde in het derde lid van artikel 75 van de WMABES.
3.
Voor overwerk dat gedurende korter dan vijftien minuten aansluitend aan de dagelijkse werktijd wordt verricht, wordt geen vergoeding toegekend.
4.
De werkperiode bedoeld in artikel 6, onderdeel h, van de Wet rechtspositie Kustwacht BES wordt gesteld op:
a. één dag, indien aanvang en einde van de werktijd in de regel niet aan wisselingen onderhevig zijn;
b. een tijdvak van tenminste zeven dagen, indien de tijdstippen van aanvang en einde van de werktijd volgens een tevoren vastgesteld rooster wisselen.
5.
De vergoeding voor overwerk bestaat uit:
a. verlof, gelijk aan het aantal uren overschrijding van het per werkperiode vastgestelde aantal arbeidsuren, en
b. een bedrag in geld, dat voor elk uur van die overschrijding een percentage van het voor die ambtenaar geldende uurloon bedraagt.
6.
De vergoeding in verlof wordt zo spoedig mogelijk toegekend, doch in de regel niet later dan in de kalendermaand volgende op die, waarin de overschrijding plaats had, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de geüniformeerde ambtenaar.
7.
Indien naar het oordeel van de directeur van de Kustwacht het dienstbelang zich verzet tegen het toekennen van verlof, wordt in plaats van verlof voor ieder uur een bedrag in geld toegekend gelijk aan het voor de geüniformeerde ambtenaar geldende uurloon.
8.
Het in het vijfde lid, onder b, bedoelde percentage bedraagt:
a. honderd op rust-, zon- en feestdagen; en
b. vijftig op andere dagen.
9.
Artikel 4 van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES is niet van toepassing op de geüniformeerde ambtenaar.
1.
De directeur van de Kustwacht kan aan de geüniformeerde ambtenaren om redenen van dienstbelang opdragen dat zij zich gedurende een bepaalde tijd van niet minder dan vijftien minuten boven de voor hen vastgestelde werktijd beschikbaar en bereikbaar moeten houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten.
2.
De ambtenaar bedoeld in het eerste lid die zich gedurende tenminste acht uren per dag beschikbaar en bereikbaar moet houden, ontvangt daarvoor een vergoeding van één procent (1%) van de maandbezoldiging. Voor een periode van minder dan acht uren bestaat aanspraak op vergoeding naar rato van de in de eerste volzin bedoelde vergoeding, afgerond op hele uren.
Artikel 31
De geüniformeerd ambtenaar, die ingevolge het voor hem geldende dienstrooster, anders dan wegens varen, in continudienst werkzaam is, ontvangt een continudiensttoelage.
Artikel 32
De geüniformeerd ambtenaar die niet in continudienst werkzaam is, wordt, ingeval hij tijdelijk in het desbetreffende dienstrooster wordt ingedeeld, voor de duur van die indeling geacht in continudienst werkzaam te zijn.
Artikel 33
De continudiensttoelage bedraagt USD 101,– per maand, indien de geüniformeerd ambtenaar ingevolge het voor hem geldende dienstrooster rouleert in dag-, avond- en nachtdienst en USD 67,– per maand, indien hij ingevolge het voor hem geldende dienstrooster regelmatig rouleert in dag- en avonddienst.
Artikel 34
Gedurende de tijd dat de in artikel 31 bedoelde ambtenaar vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden zonder behoud van inkomen geniet dan wel geschorst is of in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten, ontvangt hij geen continudiensttoelage.
Artikel 35
De geüniformeerd ambtenaar ontvangt voor dienst verricht ingevolge het voor hem geldende dienstrooster op een feestdag voor elk uur dat hij volgens het dienstrooster heeft gewerkt, naast zijn inkomen een vergoeding gelijk aan honderd procent van zijn uurloon.
1.
Aan de geüniformeerd ambtenaar wordt voor het in opdracht van de directeur van de Kustwacht verrichten van arbeid op uren die afwijken van het voor hem geldende dienstrooster een toelage toegekend, voor zover met die uren het totaal van het per werkperiode vastgestelde aantal uren niet wordt overschreden.
2.
Op de in het eerste lid bedoelde toelage bestaat geen aanspraak indien tussen het geven van de opdracht en het verrichten van de arbeid meer dan 48 uren zijn verstreken
3.
De toelage bedraagt voor elk vol uur waarop in afwijking van het dienstrooster arbeid is verricht vijftig procent (50%) van zijn uurloon.
1.
Aan de geüniformeerde ambtenaar wordt voor varen dat een etmaal of langer duurt een vergoeding toegekend.
2.
De in het eerste lid bedoelde vergoeding voor varen bedraagt per etmaal op weekdagen USD 67,– en op rust-, zon- of feestdagen USD 89,–.
3.
Indien aanspraak bestaat op een vergoeding als bedoeld in het eerste lid, is de rustdag de zaterdag.
4.
De geüniformeerde ambtenaar die aanspraak heeft op een vergoeding ingevolge dit artikel heeft geen aanspraak op een vergoeding als bedoeld in de paragrafen 9 en 10 noch op een vergoeding als bedoeld in artikel 4 van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES.
5.
Voor de toepassing van het tweede en derde lid wordt een gedeelte van een etmaal berekend per half etmaal, waarbij een tijdvak van minder dan twaalf uren telt voor een half etmaal.
Artikel 38
Tenzij de Kustwacht de maaltijden verstrekt, heeft de geüniformeerde ambtenaar aanspraak op een vergoeding voor maaltijden, conform de door de directeur van de Kustwacht vastgestelde regels.
Artikel 39
Door Onze Minister worden, in afwijking van het gestelde in de artikelen 30, 72 en 73 van de WMABES, nadere regels vastgesteld met betrekking tot de toekenning van vergoedingen:
bij indiensttreding met een andere standplaats dan de woonplaats op moment van indiensttreding;
bij wijziging van de standplaats;
bij tijdelijke detachering naar een andere werkplek dan de standplaats;
bij dienstreizen.
1.
De geüniformeerde ambtenaar draagt tijdens zijn werktijd de kleding en uitrusting die behoren bij zijn rang, tenzij anders bepaald door de directeur van de Kustwacht.
2.
Het Kustwachtuniform en de draagwijze worden vastgesteld door de directeur van de Kustwacht.
Artikel 41
De geüniformeerde ambtenaar heeft na zijn ter beschikkingstelling aan de Kustwacht recht op verstrekking in bruikleen van de goederen waarvan de directeur van de Kustwacht heeft bepaald dat zij behoren tot de persoonlijke standaarduitrusting van die ambtenaar. De directeur van de Kustwacht stelt voorschriften omtrent de vervanging van de bruikleengoederen.
Artikel 42
Het besluit rechtspositie Kustwacht wordt ingetrokken.
Artikel 43
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.
Artikel 44
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rechtspositie Kustwacht BES.
Artikel 45
[vervallen.]
Inhoudsopgave
+ § 1. Definities
+ § 2. Aanstelling
+ § 3. Functietoewijzing
+ § 4. Rangen en bezoldiging
+ § 5. Bevordering
+ § 6. Opleiding
+ § 7. Beoordelingen
+ § 8. Dienst- en werktijden van de geüniformeerde ambtenaar
+ § 9. Vergoeding voor overwerk van de geüniformeerde ambtenaar
+ § 10. Vergoeding voor beschikbaarheid en bereikbaarheid van de geüniformeerde ambtenaar
+ § 11. Continudiensttoelage, feestdagtoelage en verschuivingstoelage van de geüniformeerd ambtenaar
+ § 12. Vergoeding voor varen van de geüniformeerde ambtenaar
+ § 13. Dienstreizen en verplaatsingen
+ § 14. Kleding en uitrusting
+ § 15. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht