Besluit van 30 september 2010 houdende de vaststelling van regels over de rechtspositie van de vrijwillige ambtenaren van het brandweerkorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2010, nr. 2010-0000463899, CZW/WSG;
Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;
De Raad van State gehoord (advies van 28 juli 2010, nr. W04.10.0294/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 september 2010, nr. 2010-0000607646;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. vrijwillige ambtenaar: degene die door Onze Minister is benoemd tot vrijwillige ambtenaar, aangesteld om werkzaamheden bij het brandweerkorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verrichten.
1.
De vrijwillige ambtenaar ontvangt per kalenderjaar een aan zijn functie verbonden vaste vergoeding.
2.
De vrijwillige ambtenaar beneden de rang van hoofdbrandmeester die in opdracht van Onze Minister een voor zijn functie relevante cursus volgt dan wel deelneemt aan een oefening, ontvangt daarvoor een vergoeding.
3.
De vrijwillige ambtenaar die in opdracht van Onze Minister werkelijke dienst verricht in verband met brandbestrijding of andere taken van het brandweerkorps, ontvangt daarvoor een vergoeding.
4.
De vergoedingen, bedoeld in artikel tweede en derde lid, worden gesteld op een bedrag per uur, verbonden aan de door de vrijwillige ambtenaar beklede functie.
5.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de hoogte van de door Onze Minister verstrekte vergoedingen.
1.
Onze Minister kan een vergoeding toekennen voor het verrichten van wacht-, consignatie-, en bewakingsdiensten door de vrijwillige ambtenaar.
2.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Onze Minister kan in bijzondere gevallen aan de vrijwillige ambtenaar een vergoeding voor derving van loon of inkomsten toekennen wegens het verrichten van de in artikel 2, tweede en derde lid, bedoelde brandweerdienst.
1.
De vrijwillige ambtenaar die ingevolge wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is, wordt geacht niet beschikbaar te zijn.
2.
Indien de periode van werkelijke militaire dienst van de vrijwillige ambtenaar meer dan twee maanden is, heeft hij gedurende deze periode geen recht op de aan zijn rang verbonden vaste vergoeding.
1.
Onze Minister sluit ten behoeve van de vrijwillige ambtenaar een ongevallenverzekering af.
2.
De verzekering, bedoeld in het eerste lid, bevat in elk geval de bepaling dat bij blijvende arbeidsongeschiktheid aanspraak op een uitkering ineens bestaat.
3.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder «ongeval» en «arbeidsongeschiktheid» hetgeen daaronder wordt verstaan in de door Onze Minister ter zake gesloten ongevallenverzekering.
1.
De vrijwillige ambtenaar wordt bij aanstelling in kennis gesteld van de bepalingen van de door Onze Minister te zijnen behoeve gesloten ongevallenverzekering.
2.
Van wijzigingen in de in het eerste lid bedoelde bepalingen wordt de vrijwillige ambtenaar voor de inwerkingtreding ervan in kennis gesteld.
1.
De vrijwillige ambtenaar die arbeidsongeschikt is, heeft, indien deze ongeschiktheid blijkens een geneeskundig onderzoek het gevolg is van een ongeval in verband met de vervulling van zijn functie, aanspraak op een uitkering overeenkomstig de bepalingen van de verzekering, bedoeld in artikel 6, eerste lid.
2.
De vrijwillige ambtenaar heeft behoudens artikel 9 geen aanspraak op enige vergoeding ten laste van Onze Minister ter zake van een ongeval.
3.
Het eerste en tweede lid zijn ook van toepassing op de gewezen vrijwillige ambtenaar tot het tijdstip, bedoeld in artikel 93 van de Wet materieel ambtenarenrecht BES, indien hij blijvend arbeidsongeschikt is.
1.
Indien een vrijwillige ambtenaar ten gevolge van een ongeval in verband met de vervulling van zijn functie komt te overlijden, hebben zijn weduwe of weduwnaar aanspraak op een uitkering overeenkomstig de bepalingen van de ongevallen verzekering, bedoeld in artikel 5, eerste lid.
2.
Artikel 40, derde en vierde lid, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
In geval van een ongeval, ontstaan ten gevolge van de vervulling van zijn functie, ontvangt de vrijwillige ambtenaar een vergoeding van de kosten van geneeskundige behandeling of verzorging die te zijnen laste blijven en die naar het oordeel van Onze Minister noodzakelijk zijn gemaakt.
Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Indien geen sprake is van een ongeval, maar wel van een ziekte die is ontstaan of verergerd ten gevolge van de vervulling van de functie, stelt Onze Minister ter zake een uitkering vast voor zover de verzekering, bedoeld in artikel 6, eerste lid, daar niet in voorziet.
Artikel 12 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De artikelen 8 tot en met 11 zijn van overeenkomstige toepassing op de gewezen vrijwillige ambtenaar, voor zover deze de leeftijd, bedoeld in artikel 93 van de Wet materieel ambtenarenrecht nog niet heeft bereikt.
Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Onze Minister bepaalt de werktijden voor de vrijwillige ambtenaar, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 42 van de Wet materieel ambtenarenrecht BES voor wat betreft de ambtenaren aangesteld om bij wijze van beroep werkzaamheden bij het brandweerkorps te verrichten.
Artikel 14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 15 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rechtspositie vrijwillige brandweerambtenaren BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 september 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eerste oktober 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk 2. Vergoeding
+ Hoofdstuk 3. Aanspraken bij ongeval en ziekte
+ Hoofdstuk 4. Werktijden
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht