Besluit van 3 oktober 1956, betreffende rechtspraak in ambtenarenzaken
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 4 augustus 1956, Afdeling Wetgeving, nr. 288/656, gedaan mede namens Onze Minister van Oorlog en van Marine;
Gelet op de artikelen 4, 18, 19, 21, 22, 23, 31 en 32 der Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530) en op artikel 5 der Militaire Ambtenarenwet 1931 ( Stb. 519);
De Raad van State gehoord (advies van 4 september 1956, no. 29);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 15 september 1956, Afdeling Wetgeving, nr. 326/656 en van 27 september 1956, nr. 201.307 G;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 10
Ter uitvoering van de artikelen 22 b en 23 c juncto 22 b van de Ambtenarenwet 1929 is hoofdstuk II van het Beroepsreglement ( Stb. 1956, 423) van overeenkomstige toepassing.
1.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13 zijn voor de berekening van de in artikel 31 van de Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530) bedoelde vergoedingen de artikelen 2 tot en met 9, 11 en 15 van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de vergoeding wegens tijdverzuim en voor reis- en verblijfkosten, toekomende aan partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers, wordt berekend naar het tarief, vastgesteld voor overeenkomstige vergoedingen, toekomend aan getuigen.
2.
In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid wordt voor personen, die krachtens een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in burgerlijke dienst zijn van het Rijk of een zijner diensten, bedrijven of instellingen en voor militairen in werkelijke dienst de vergoeding voor reis- en verblijfkosten berekend naar het voor hen geldende reisbesluit.
3.
Voor de kosten van hulponderzoekingen is artikel 85 van het Beroepsreglement van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12
Tot het maken van ten laste van 's Rijks kas komende buitengewone kosten kan van de regelen, waarnaar in het voorgaande artikel wordt verwezen, worden afgeweken voor vergoedingen voor werkzaamheden, verricht door, voor tijdverzuim en daarmede verband houdende noodzakelijke kosten en voor reis- en verblijfkosten van personen, ten aanzien van wie dit in verband met hun verblijf buitenslands noodzakelijk is, doch niet dan met machtiging van de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep.
1.
Geen vergoeding wordt toegekend voor werkzaamheden:
a. die deel uitmaken van een taak waarvoor een dienstverband met het Rijk bestaat;
b. verricht door bezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie in diensttijd.
2.
Geen vergoeding wordt toegekend wegens tijdverzuim:
a. voor de tijd besteed aan werkzaamheden, waarvoor een vergoeding ingevolge artikel 11 of artikel 12 wordt toegekend;
b. van personen, die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd;
c. van personen in bezoldigde rijksdienst en van militairen in werkelijke dienst voor zover het tijdverzuim valt in diensttijd;
d. van bezoldigde ambtenaren van gemeentepolitie, voor zover het tijdverzuim valt in diensttijd;
e. van partijen, voor zover zij geacht worden geen nadeel te lijden door het tijdverzuim.
Artikel 14
Ter uitvoering van de artikelen 31 en 32 van de Ambtenarenwet 1929 ( Stb. 530) vinden voorts de artikelen 95 en 96 van het Beroepsreglement ( Stb. 1956, 423) overeenkomstige toepassing.
Artikel 15
De bepalingen van deze paragraaf zijn mede van toepassing op de rechtspraak in militaire ambtenarenzaken.
Onze Ministers van Justitie, van Oorlog en van Marine zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
Soestdijk, 3 oktober 1956
De Minister van Justitie,
De Minister van Oorlog en van Marine,
Uitgegeven de twaalfde oktober 1956.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht