Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2014.

Artikel 7 Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs

Uitgebreide informatie
1.
Indien de permanente commissie leerlingenzorg bij een verzoek tot advisering, bedoeld in artikel 23, vijfde lid, van de wet, onvoldoende gegevens overlegt, kan de regionale verwijzingscommissie besluiten om de adviestermijn, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, met twee weken op te schorten ter aanvulling van de gegevens. Nadat de gegevens zijn aangevuld, of de termijn van twee weken ongebruikt is verstreken, brengt de regionale verwijzingscommissie advies uit.
2.
De regionale verwijzingscommissie retourneert na het uitbrengen van het advies, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, alle gegevens die zij ten behoeve van de uitoefening van haar taak heeft ontvangen.
3.
De regionale verwijzingscommissie verstrekt op verzoek van de ouders van de desbetreffende leerling aan hen kosteloos een afschrift van het uitgebrachte advies.
4.
In het verslag van haar werkzaamheden, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de wet, geeft de regionale verwijzingscommissie in elk geval informatie over:
a. het aantal verzoeken om advies dat aan haar is gedaan,
b. de werkwijze die zij heeft gevolgd,
c. de criteria die zij heeft gehanteerd, en
d. het aantal gevallen waarin haar advies afwijkt van de door de permanente commissie leerlingenzorg genomen beslissing, en de aard van het advies dat in die gevallen gegeven is.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Regio-indeling ten behoeve van de regionale verwijzingscommissies en aanwijzing van de voor die regio's werkzaam zijnde regionale verwijzingscommissies
- Hoofdstuk 3. Totstandkoming, samenstelling, taak en werkwijze van de regionale verwijzingscommissies
+ Hoofdstuk 4. Overgangsbepaling, intrekking besluit, inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht