Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2014.

Besluit regionale verwijzingscommissies primair onderwijs

Uitgebreide informatie
Artikel 4. Verzoek tot erkenning van een regionale verwijzingscommissie
Indien in een regio meer schoolbegeleidingsdiensten regionaal werkzaam zijn, overlegt de schoolbegeleidingsdienst die een verzoek tot erkenning van een regionale verwijzingscommissie wil indienen, met de andere schoolbegeleidingsdiensten die in die regio werkzaam zijn. Het verzoek tot erkenning bevat de namen van de voorgestelde leden van de regionale verwijzingscommissie en gaat vergezeld van een verslag van het gevoerde overleg dat door een vertegenwoordiger van elke betrokken schoolbegeleidingsdienst voor akkoord is getekend of gaat vergezeld van verklaringen van de vertegenwoordigers van de betrokken schoolbegeleidingsdiensten, voorzover geen gemeenschappelijk overleg heeft plaatsgevonden.
1.
Een regionale verwijzingscommissie bestaat uit drie leden.
2.
De leden van de regionale verwijzingscommissie zijn niet werkzaam voor een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een schoolbegeleidingsdienst die is gelegen in de regio waarin de regionale verwijzingscommissie werkzaam is.
3.
Een regionale verwijzingscommissie maakt een wijziging van de samenstelling binnen 4 weken aan Onze minister bekend.
Artikel 6. Taak van een regionale verwijzingscommissie
Teneinde de adviestaak, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet te kunnen vervullen, houdt de regionale verwijzingscommissie zich op hoofdlijnen op de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden van de basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs in de regio waarin zij werkzaam is en van de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden waarbij de scholen zijn aangesloten.
1.
Indien de permanente commissie leerlingenzorg bij een verzoek tot advisering, bedoeld in artikel 23, vijfde lid, van de wet, onvoldoende gegevens overlegt, kan de regionale verwijzingscommissie besluiten om de adviestermijn, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, met twee weken op te schorten ter aanvulling van de gegevens. Nadat de gegevens zijn aangevuld, of de termijn van twee weken ongebruikt is verstreken, brengt de regionale verwijzingscommissie advies uit.
2.
De regionale verwijzingscommissie retourneert na het uitbrengen van het advies, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de wet, alle gegevens die zij ten behoeve van de uitoefening van haar taak heeft ontvangen.
3.
De regionale verwijzingscommissie verstrekt op verzoek van de ouders van de desbetreffende leerling aan hen kosteloos een afschrift van het uitgebrachte advies.
4.
In het verslag van haar werkzaamheden, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de wet, geeft de regionale verwijzingscommissie in elk geval informatie over:
a. het aantal verzoeken om advies dat aan haar is gedaan,
b. de werkwijze die zij heeft gevolgd,
c. de criteria die zij heeft gehanteerd, en
d. het aantal gevallen waarin haar advies afwijkt van de door de permanente commissie leerlingenzorg genomen beslissing, en de aard van het advies dat in die gevallen gegeven is.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Regio-indeling ten behoeve van de regionale verwijzingscommissies en aanwijzing van de voor die regio's werkzaam zijnde regionale verwijzingscommissies
- Hoofdstuk 3. Totstandkoming, samenstelling, taak en werkwijze van de regionale verwijzingscommissies
+ Hoofdstuk 4. Overgangsbepaling, intrekking besluit, inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht