Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2003.

Artikel 1 Besluit retributies Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. RVV: Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees, bedoeld in de regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1983, no. J 3762 (Stcrt. 181) dan wel de dienst die onder de naam RVV met ingang van 1 januari 2003 onderdeel van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), bedoeld in het Besluit organisatie VWA gaat uitmaken;
c. keuringsdierenarts: bevoegde, door de RVV met de werkzaamheden belaste dierenarts;
d. assistent: door de RVV met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een keuringsdierenarts;
e. kringdirecteur: directeur van de kring waar de keuring of controleplaats vindt of diens gemachtigde;
f. kring: kring als bedoeld in artikel 4 van de regeling van de minister van Landbouw en Visserij van 13 september 1983, no. J 3762 (Stcrt. 181);
g. richtlijn nr. 85/73/EEG: Richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (gewijzigd en gecodificeerd) (PbEG 1996, L 162);
h. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;
i. startcontrole: controle die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één inrichting op één plaats wordt verricht;
j. kwartier: spanne tijd van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan controles, met uitzondering van reistijd;
k. werkzaamheden:
1°. keuring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vleeskeuringswet ;
2°. bijzondere keuring;
3°. controle alsmede keuring als bedoeld in artikel 13a van het Besluit produktie en handel vers vlees;
l. bijzondere keuring: keuring in een slachterij die op grond van artikel 9, eerste en tweede lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees is erkend voor het slachten van zieke of van ziekte verdachte dieren en voor het verrichten van speciale noodslachtingen;
m. herkeuring: herkeuring als bedoeld in artikel 13 van de Vleeskeuringswet ;
n. slachterij: slachterij als bedoeld in artikel 19 van de Vleeskeuringswet ;
o. slachtdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, eenhoevigen, buffels, rendieren en kangoeroes, alsmede, voor zover niet reeds vallend onder de hiervoor genoemde categorieën, gekweekt wild als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van het Besluit produktie en handel vers vlees;
p. categorie slachtdieren: indeling van slachtdieren in categorieën zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage;
q. volwassen rund: rund van één jaar of ouder;
r. jong rund: rund, jonger dan één jaar;
s. zeug: varken dat heeft gebigd;
t. beer: geslachtsrijp mannelijk varken met een gewicht van 120 kg of meer;
u. vlees: vlees van slachtdieren, dat geen behandeling heeft ondergaan ter bevordering van de houdbaarheid tenzij het betreft een koelbehandeling;
v. werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;
w. startretributie: toeslag op de retributie voor werkzaamheden die opéé n dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;
x. aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten of wenst te laten verrichten;
ij. retributieplichtige: degene die ingevolge een of meer bepalingen van dit besluit is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van dit besluit vastgestelde dan wel vast te stellen retributie;
z. SKV-certificaat: certificaat dat door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector is afgegeven nadat door deze stichting een onderzoek is verricht op de aanwezigheid van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking alsmede van beta-agonisten in kalveren, waarop de datum is vermeld waarop dit onderzoek laatstelijk door de stichting heeft plaatsgevonden;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht