Let op. Deze wet is vervallen op 29 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 28 augustus 2003.

Artikel 2 Besluit retributies Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
1.
Voor werkzaamheden ter zake van het slachten van slachtdieren uit categorie 1 in slachterijen die zijn erkend op grond van artikel 9, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees, alsmede voor een bijzondere keuring binnen openingstijd is de aanbieder aan de RVV een retributie verschuldigd, bestaande uit een startretributie ten bedrage van € 28,37 onderscheidenlijk € 34,15 indien het een bijzondere keuring betreft en een retributie per dier, alsmede, in voorkomend geval, een retributie ter zake van de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn nr. 85/73/EEG.
2.
De retributie per dier, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend door het totaal aantal kwartieren dat op één en dezelfde dag door de met de werkzaamheden belaste personen aan keuring en onderzoek in verband met het slachten van de desbetreffende, in het derde lid bedoelde, diersoort is besteed, de tijd die met onderbrekingen en uitstel van de werkzaamheden is gemoeid hieronder begrepen, te vermenigvuldigen met de in het derde lid en voor zover van toepassing het vierde lid genoemde bedragen voor de desbetreffende diersoort, en de uitkomst hiervan te delen door het aantal dieren van dezelfde soort, dat op deze dag in de desbetreffende slachterij is geslacht.
3.
Voor de werkzaamheden verricht door één of meer keuringsdierenartsen gelden voor de desbetreffende diersoort per keuringsdierenarts de volgende bedragen:
a. voor runderen: € 22,18, onderscheidenlijk € 9,21 indien het een bijzondere keuring betreft;
b. voor kalveren: € 21,41, onderscheidenblijk € 9,21 indien het een bijzondere keuring betreft;
c. voor varkens: € 23,42, onderscheidenlijk € 9,21 indien het een bijzondere keuring betreft;
d. voor schapen, geiten en damherten: € 25,10, onderscheidenlijk € 9,21 indien het een bijzondere keuring betreft;
e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 29,38, onderscheidenlijk € 9,21 indien het een bijzondere keuring betreft.
4.
Indien de in het derde lid bedoelde keuringsdierenarts of keuringsdierenartsen zich bij de werkzaamheden laten bijstaan door één of meer assistenten gelden, onverminderd de in het derde lid bedoelde bedragen, per assistent de volgende bedragen per diersoort:
a. voor runderen: € 13,72, onderscheidenlijk € 6,12 indien het een bijzondere keuring betreft;
b. voor kalveren: € 13,25, onderscheidenlijk € 6,12 indien het een bijzondere keuring betreft;
c. voor varkens: € 14,49, onderscheidenlijk € 6,12 indien het een bijzondere keuring betreft;
d. voor schapen, geiten en damherten: € 15,53, onderscheidenlijk € 6,12 indien het een bijzondere keuring betreft;
e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 18,17, onderscheidenlijk € 6,12 indien het een bijzondere keuring betreft.
5.
De retributie per dier, bedoeld in het eerste lid, bedraagt, tenzij het een bijzondere keuring betreft, ten minste:
a. voor runderen: € 2,02;
b. voor kalveren: € 1,12;
c. voor varkens: € 0,58;
d. voor schapen, geiten en damherten: € 0,22;
e. voor eenhoevige dieren en overige slachtdieren: € 1,98.
6.
Naast de retributie per dier, is de aanbieder aan de RVV en retributie verschuldigd van € 1,35 per ton geslacht gewicht voor de controles, bedoeld in bijlage B van richtlijn nr. 85/73/EEG.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht