Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.

Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van 2 juni 2005, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie in 2005 en 2006 ten behoeve van uitzonderlijk omvangrijke restauraties van beschermde monumenten (Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 25 april 2005, nr. WJZ/2005/7030(8166), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 34 van de Monumentenwet 1988;
De Raad van State gehoord (advies van 19 mei 2005, nr. W05.05.0155/111);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 30 mei 2005, nr. WJZ/2005/23559(8166), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. eigenaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een beschermd monument,
b. restauratie: werkzaamheden aan een beschermd monument, het normale onderhoud te boven gaand, die voor het herstel van het beschermde monument noodzakelijk zijn, en
c. subsidiabele restauratiekosten: kosten als bedoeld in artikel 16 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997.
Artikel 2
Onze minister kan aan de eigenaren van de volgende beschermde monumenten subsidie verstrekken in de subsidiabele restauratiekosten:
Objectgegevens Gemeente Provincie
1. Kasteel Amerongen te Amerongen Amerongen Utrecht
2. Kasteel de Haar te Haarzuilens Utrecht Utrecht
3. Grote of St. Laurenskerk te Alkmaar Alkmaar Noord-Holland
4. St. Vituskerk te Hilversum Hilversum Noord-Holland
5. Maria van Jessekerk te Delft Delft Zuid-Holland
6. Hooglandse kerk te Leiden Leiden Zuid-Holland
7. Pieterskerk te Leiden Leiden Zuid-Holland
8. St. Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch Noord-Brabant
9. Vestingwerken te ’s-Hertogenbosch ’s-Hertogenbosch Noord-Brabant
10. Grote Kerk te Breda Breda Noord-Brabant
11. St. Joriskerk te Eindhoven Eindhoven Noord-Brabant
Artikel 3
Het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 is van toepassing met uitzondering van de artikelen 1, 2, 4 tot en met 13, 15, eerste lid, tweede volzin, vierde lid, tweede volzin, en zesde lid, 18, 21 en 38 tot en met 49.
Artikel 4
Onverminderd artikel 3 van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 wordt subsidie in ieder geval niet verstrekt, indien:
a. de financiering van het gedeelte van de kosten van de voorgenomen restauratie, dat niet door subsidie wordt gedekt, naar het oordeel van Onze minister onvoldoende is gewaarborgd,
b. het huidige of het beoogde gebruik van het te restaureren monument naar het oordeel van Onze minister een belemmering vormt voor de instandhouding van het monument, of
c. de voorgenomen restauratie niet kan worden beëindigd vóór 1 oktober 2007.
Artikel 5
Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt vóór 15 oktober 2005 ingediend en wordt vóór 15 november 2005 naar Onze minister doorgezonden.
1.
Het subsidieplafond is € 19.400.000 [per 17 juni 2006: 40 miljoen euro] .
2.
Vóór 1 januari 2006 voorziet Onze minister in een gelijktijdige beslissing op de ingediende aanvragen.
3.
Indien het totaal van de aanvragen het vastgestelde subsidieplafond overschrijdt, wordt de beschikbare subsidie naar rato van de subsidiabele restauratiekosten over de aanvragers verdeeld.
Artikel 7
Onverminderd artikel 19, eerste lid, van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997, vermeldt Onze minister in de beschikking tot subsidieverlening tevens het jaar waarin de verleende subsidie wordt betaald.
Artikel 8
Indien de begrotingswetgever middelen beschikbaar stelt ten behoeve van subsidie voor de restauratie van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 2, in aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, bedoelde middelen, zijn de artikelen 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat dan:
a. een aanvraag vóór een door Onze minister te bepalen tijdstip wordt ingediend en deze vóór een door Onze minister te bepalen tijdstip naar Onze minister wordt doorgezonden,
b. Onze minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op de ingediende aanvragen vóór een door Onze minister te bepalen tijdstip,
c. in de plaats van de datum, bedoeld in artikel 4, onderdeel c, een door Onze minister te bepalen datum geldt, en
d. in de plaats van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6, eerste lid, een door Onze minister vast te stellen subsidieplafond geldt.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauraties 2005.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 juni 2005
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de veertiende juni 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht