Besluit van 3 juli 1996 tot verdeling van de in het Provinciefonds opgenomen uitkeringen inzake Rivierdijkversterking en Onderhoud hoofdwaterkeringen (Besluit rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen Provinciefonds)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 20 mei 1996, FO96/844, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 247 van de Provinciewet;
Gezien het advies van de provincies van 13 maart 1996, nummer MW 20072/96;
De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 1996, nr. WO4.96.0213);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 28 juni 1996, FO96/1133, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De middelen in het Provinciefonds inzake Rivierdijkversterkingen en Onderhoud hoofdwaterkeringen worden vanaf het uitkeringsjaar 1994 verdeeld zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rivierdijkversterking/ hoofdwaterkeringen Provinciefonds.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juli 1996
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de achttiende juli 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht