Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg

Uitgebreide informatie
Besluit van 29 februari 2000, houdende regels inzake de financiële gevolgen van sanering van instellingen voor gezondheidszorg (Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 1999, kenmerk CSZ/ZT/2014855;
Gelet op artikel 18b, vierde, vijfde en elfde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en op artikel 12a van de Wet ambulancevervoer;
De Raad van State gehoord (advies van 30 december 1999, No. W13.99.0570/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 februari 2000, CSZ/ZT/2038137;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. College sanering: het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, genoemd in artikel 2m, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;
b. ziekenhuisvoorziening: een inrichting voor gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;
c. sanering: het geheel van de maatregelen die worden genomen:
1°. op grond van een besluit als bedoeld in artikel 18b, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;
2°. ter uitvoering van een voornemen als bedoeld in artikel 17a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, of
3°. op grond van een besluit als bedoeld in artikel 12a, onder a en b, van de Wet ambulancevervoer.
1.
De financiële gevolgen van sanering, bedoeld in artikel 18b, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen bestaan uit het verschil tussen de door het College sanering aanvaardbaar geachte lasten terzake van de sanering en de door het College sanering vastgestelde opbrengsten daarvan. Het College sanering stelt het verschil niet vast dan nadat de liquidatiebegroting is geverifieerd door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
Bij het vaststellen van de lasten terzake van sanering neemt het College sanering in beschouwing:
a. onderbezettingsverliezen;
b. uitkeringen aan werknemers of gewezen werknemers;
c. uitkeringen aan personen die krachtens overeenkomst met de ziekenhuisvoorziening voor eigen rekening een medisch beroep uitoefenen of hebben uitgeoefend;
d. boekverliezen als gevolg van de vervreemding van zaken;
e. andere uitgaven ten behoeve van de sanering.
3.
Voor de toepassing van het tweede lid blijven buiten beschouwing lasten die in aanmerking zijn genomen of kunnen worden genomen bij de goedkeuring of vaststelling van een tarief of een maximumtarief als bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg .
4.
Bij het vaststellen van de opbrengsten van sanering neemt het College sanering in beschouwing de opbrengsten van vermogensbestanddelen die als gevolg van de sanering niet meer bij de ziekenhuisvoorziening in gebruik zullen zijn, met uitzondering van de vermogensbestanddelen die naar het oordeel van het College sanering, gelet op hun herkomst en bestemming, behoren te worden uitgezonderd , alsmede opbrengsten die in aanmerking zijn genomen of kunnen worden genomen bij de goedkeuring of vaststelling van een tarief of een maximumtarief als bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg .
5.
Het College sanering kan nadere regels stellen terzake van de lasten en opbrengsten bedoeld in de voorgaande leden.
1.
Het College sanering kan ten behoeve van de sanering en het toezicht daarop een gemachtigde aanwijzen.
2.
De gemachtigde is belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens artikel 18b van de Wet ziekenhuisvoorzieningen gestelde regels.
1.
De ziekenhuisvoorziening is verplicht aan het College sanering de gegevens en bescheiden te verstrekken die het in verband met de sanering nodig acht.
2.
Het College sanering kan nadere regels stellen terzake van het verstrekken van de gegevens en bescheiden bedoeld in het vorige lid.
3.
Het College sanering kan de ziekenhuisvoorziening verplichtingen opleggen als bedoeld in artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht.
1.
Het College sanering kan de ziekenhuisvoorziening aanwijzingen geven ten behoeve van het goede verloop van de sanering.
2.
De ziekenhuisvoorziening is verplicht uitvoering te geven aan aanwijzingen als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 6
Het College sanering kan de ziekenhuisvoorziening voorschotten verlenen.
1.
De artikelen 2 tot en met 6, met uitzondering van artikel 2, tweede lid, onder c, zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de financiële gevolgen van sanering als bedoeld in artikel 12a van de Wet ambulancevervoer.
2.
De subsidieverlening in het kader van het eerste lid kan worden geweigerd indien de aanvraag wordt gedaan nadat met de sanering een aanvang is gemaakt.
Artikel 8
Het Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen wordt ingetrokken.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 29 februari 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven achtentwintigste maart 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht