Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Besluit Staatsbosbeheer 1956

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 juni 1956, houdende nieuwe bepalingen betreffende het Staatsbosbeheer
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 21 april 1956, No. K 571, Kabinet;
Overwegende dat het gewenst is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot het Staatsbosbeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 29 mei 1956, No. 78);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 12 juni 1956, No. K 913, Kabinet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
1e. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
2e. Ministerie: Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Artikel 2
Het beheer van de aan de Staat toebehorende, onder het Ministerie ressorterende bossen, bebossingen, ontginningen en woeste gronden, met al wat daarbij behoort, is afgescheiden van het beheer van de overige domeinen.
Artikel 3
Het Staatsbosbeheer is een dienst van het Ministerie.
Artikel 4
De dienst van het Staatsbosbeheer omvat:
1e. het beheer van de in artikel 2 genoemde zaken;
2e. de uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende de bosbouw;
3e. de bosbouwvoorlichting;
4e. de landschapsverzorging;
5e. de natuurbescherming voorzover Onze Minister deze taak op verzoek van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan het voorgaande toevoegt.
Artikel 5
Onze Minister is bevoegd de bij het vorige artikel onder 1e, 3e en 4e aan het Staatsbosbeheer opgedragen taken gedeeltelijk aan die dienst te onttrekken en aan een andere dienst of onderdeel van zijn Ministerie toe te vertrouwen.
Artikel 6
Onze Minister stelt de inrichting van het Staatsbosbeheer vast en bepaalt de bevoegdheden van de ambtenaren.
Artikel 7
Het Koninklijk besluit van 16 februari 1929 ( Stb. 45) wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Staatsbosbeheer 1956"; het treedt in werking met ingang van 1 augustus 1956.
Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
Soestdijk, 22 juni 1956
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Uitgegeven de tiende juli 1956.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht