Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2005.

Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten

Uitgebreide informatie
Besluit van 27 juli 1998 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten houdende regels ter bevordering van de start van een arbeidsgehandicapte als zelfstandig ondernemer (Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/98/2588;
Gelet op artikel 30 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 1998, No. W12.98 0290);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juli 1998, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/98/3163;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
2.
arbeidsgehandicapte: een arbeidsgehandicapte als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan op aanvraag van een arbeidsgehandicapte ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal een lening van ten hoogste € 29 889 verstrekken of borgtocht voor ten hoogste € 29 889 verlenen indien:
a. de arbeidsmarktpositie van de arbeidsgehandicapte daartoe aanleiding geeft;
b. de arbeidsgehandicapte de persoonlijke vaardigheden heeft die noodzakelijk zijn om als zelfstandig ondernemer te kunnen werken;
c. de arbeidsgehandicapte voldoende vakbekwaam is om als zelfstandig ondernemer te kunnen werken; en
d. de arbeidsgehandicapte een bedrijfsplan heeft ingediend, dat is voorzien van een winstprognose, aan de hand waarvan de haalbaarheid en de levensvatbaarheid van de op te richten onderneming kan worden beoordeeld.
2.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt geen lening of borgtocht aan de arbeidsgehandicapte, als bedoeld in het eerste lid, indien:
a. de arbeidsgehandicapte surséance van betaling heeft aangevraagd;
b. de arbeidsgehandicapte failliet is verklaard en het faillissement voortduurt; of
c. er ten aanzien van het faillissement van de arbeidsgehandicapte geen schuldsanering heeft plaatsgevonden.
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vraagt, alvorens een besluit te nemen, advies inzake een aanvraag als bedoeld in artikel 2, aan een daartoe geëquipeerde adviesinstelling.
2.
In het advies als bedoeld in het eerste lid zijn in elk geval opgenomen:
a. een oordeel over het realiteitsgehalte van de vooronderstellingen in het bedrijfsplan, bedoeld in artikel 2, omtrent de kostprijs en het te verwachten bedrijfsresultaat;
b. een oordeel over de slagingskansen van de op te richten onderneming met het oog op de ontwikkelingen in de desbetreffende markt; en
c. een prognose over het aantal uren dat de aanvrager werkzaam moet zijn om de doelstellingen in het bedrijfsplan, bedoeld in artikel 2, te kunnen realiseren.
1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt een begeleidingsplan op ter begeleiding van de arbeidsgehandicapte aan wie door dit instituut een lening wordt verstrekt of voor wie door dit instituut een borgtocht wordt verleend.
2.
Het begeleidingsplan, bedoeld in het eerste lid, bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de behoefte aan opleiding van de desbetreffende arbeidsgehandicapte;
b. een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin de arbeidsgehandicapte door deskundigen uit de desbetreffende branche begeleid zal worden; en
c. de wijze waarop aan de arbeidsgehandicapte administratieve assistentie zal worden verleend;
d. de wijze waarop de bedrijfsadministratie van de arbeidsgehandicapte zal worden ingericht.
Artikel 5
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt beleidsregels vast ter beoordeling van de aanvragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3. Deze beleidsregels betreffen in elk geval de volgende onderwerpen:
a. de medische en arbeidskundige rapportage met betrekking tot de arbeidsgehandicapte;
b. het door de aanvrager in te dienen bedrijfsplan;
c. de hoogte van de borgtocht of de rentedragende lening;
d. de persoonlijke vaardigheden van de arbeidsgehandicapte;
e. de vakbekwaamheid van de arbeidsgehandicapte;
f. de invordering en terugvordering van de verstrekte leningen; en
g. kwijtschelding van verstrekte rentedragende leningen.
Artikel 6
Het in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, bedoelde bedrijfsplan bevat ten minste de volgende elementen:
a. een aanduiding van het product of de dienst van het bedrijf;
b. een overzicht van de activiteiten die nodig zijn om deze dienst of dit product te maken;
c. een schatting van de kostprijs van het product;
d. een inschatting van de winstmarge;
e. een schatting van de opbrengst;
f. een marketingplan;
g. een overzicht van de kansen en bedreigingen en een beschrijving van de marktsituatie;
h. een overzicht van de investeringen die noodzakelijk zijn om het product of de dienst te kunnen voortbrengen;
i. een overzicht van de inkomsten gedurende de eerste jaren;
j. een overzicht van de financiële middelen welke door de betrokkene zelf kunnen worden aangewend voor het bedrijf;
k. verschaffen van inzicht in de externe financieringsbehoefte;
l. externe advisering over de haalbaarheid van het plan.
Artikel 6a. Indexering kredietplafond
Indien de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft, maakt Onze Minister een wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 2, tijdig voor de aanvang van een kalenderjaar bekend.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit starterskrediet arbeidsgehandicapten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 27 juli 1998
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven elfde augustus 1998
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Begripsbepalingen
+ Lening of borgtocht
+ Aanvraagprocedure
+ Begeleidingsplan
+ Richtlijnen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
+ Bedrijfsplan
+ Inwerkingtreding
+ Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken