Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

Uitgebreide informatie
Besluit van 14 november 1995, houdende uitvoering van de artikelen 33, vijfde lid, 39, tweede lid, en 46, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 18 juli 1995, no. BGW 95-1663M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;
Gelet op de artikelen 33, vijfde lid, 39, tweede lid, 46 en 92, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
Gezien de adviezen van de Verzekeringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;
De Raad van State gehoord (advies van 12 september 1995, no. W06.95.0406);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 8 november 1995, no. BGW95-2103U;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De modellen van de staten, bedoeld in artikel 33, vijfde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, en de modellen van de bij de staten behorende omslagen worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage A bij dit besluit.
2.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan met betrekking tot het invullen van de staten aanwijzingen geven en deze aanwijzingen wijzigen of aanvullen.
3.
De modellen van de staten en van de omslagen worden, evenals de aanwijzingen van de Pensioen- & Verzekeringskamer, vanwege de Pensioen- & Verzekeringskamer tegen door haar vast te stellen prijzen beschikbaar gesteld.
4.
Als staten en omslagen kunnen ook andere formulieren worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen - en wat betreft hun formaat geen wezenlijke - afwijking vertonen van de vastgestelde modellen, met dien verstande dat de tekst op de voorzijde van deze modellen niet behoeft te worden overgenomen indien de voorgeschreven aanduiding van de verzekeraar wordt opgenomen in het hoofd van de staat en de voorgeschreven ondertekening en waarmerking plaatsvinden aan het einde van de staat.
5.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan toestaan dat als staten en omslagen ook andere informatiedragers worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen afwijking vertonen van de vastgestelde modellen. Zij kan daarbij, in afwijking van artikel 2, eerste en tweede lid, nadere regels stellen ter zake van de wijze van indiening, ondertekening en waarmerking.
1.
De staten worden met de verklaring omtrent de getrouwheid bedoeld in artikel 33a, eerste lid, eerste volzin, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, in de bij de staten behorende omslag bij de Pensioen- & Verzekeringskamer ingediend.
2.
Bij de staten wordt een verklaring van het bestuur gevoegd, waarin dit zich verantwoordelijk stelt voor de in de staten en, indien van toepassing, de in de andere informatiedrager opgenomen gegevens. In deze verklaring wordt tevens opgenomen het saldo van de resultatenrekening en het eigen vermogen zoals dat uit de balans blijkt. De ondertekening geschiedt door ten minste twee bestuurders. In geval van een verzekeraar met zetel buiten Nederland geschiedt de ondertekening door de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, onderdeel i , van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf .
3.
Staten die niet van toepassing zijn voor de verzekeraar behoeven niet te worden ingediend. Bij verschil van mening hierover beslist de Pensioen- & Verzekeringskamer.
4.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan een verzekeraar ontheffing verlenen van de invulling en indiening van op hem van toepassing zijnde staten of van de invulling en indiening van bepaalde gedeelten daarvan. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.
Artikel 3
Bijvoeging van posten of rubrieken in de staten is niet geoorloofd, tenzij dit in de modellen is voorzien.
Artikel 4
De staten van een verzekeraar met zetel buiten Nederland mogen uitsluitend de gegevens bevatten die betrekking hebben op het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf uitgeoefend vanuit de bijkantoren in Nederland.
Artikel 5
Vergezeld van de verklaring omtrent de getrouwheid, bedoeld in artikel 33a, eerste lid, eerste volzin, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, worden openbaar gemaakt de staten 100, 101, 110, 111, 200, 201, 210, 211, 212, 220, 222, 370, 400 en 500.
1.
Het bedrag van de boete, bedoeld in artikel 93d, vijfde lid, eerste volzin, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf wordt bepaald op de wijze, voorzien in bijlage B bij dit besluit.
2.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan het bedrag van de boete lager stellen dan in bijlage B is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.
Artikel 6
De ingevolge dit besluit in te dienen staten worden voor de eerste maal ingediend over het in 1996 geëindigde boekjaar.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf in werking treedt.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 14 november 1995
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de achtentwintigste december 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht