Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994

Uitgebreide informatie
Besluit van 13 juni 1994, houdende uitvoering van de artikelen 67, tweede lid, 72, vijfde lid, 95, tweede lid, en 100, vijfde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 22 februari 1994, no. BGW 94-252, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen;
Gelet op de artikelen 67, tweede lid, 72, vijfde lid, 95, tweede lid, 100, vijfde lid, en 187, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;
Gezien de adviezen van de Verzekeringskamer en van het Verbond van Verzekeraars;
De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, no. W06.94 0097);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 2 juni 1994, no. 94-427;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De modellen van de staten, bedoeld in de artikelen 72, vijfde lid, en 100, vijfde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en de modellen van de bij de staten behorende omslagen worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in bijlage A bij dit besluit.
2.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan met betrekking tot het invullen van de staten aanwijzingen geven en deze aanwijzingen wijzigen of aanvullen.
3.
De modellen van de staten en van de omslagen worden, evenals de aanwijzingen van de Pensioen- & Verzekeringskamer, vanwege de Pensioen- & Verzekeringskamer tegen door haar vast te stellen prijzen beschikbaar gesteld.
4.
Als staten en omslagen kunnen ook andere formulieren worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen - en wat betreft hun formaat geen wezenlijke - afwijking vertonen van de vastgestelde modellen, met dien verstande dat de tekst op de voorzijde van deze modellen niet behoeft te worden overgenomen indien de voorgeschreven aanduiding van de verzekeraar wordt opgenomen in het hoofd van de staat en de voorgeschreven ondertekening en waarmerking plaatsvinden aan het einde van de staat.
5.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan toestaan dat als staten en omslagen ook andere informatiedragers worden gebruikt, mits deze naar indeling en inhoud geen afwijking vertonen van de vastgestelde modellen. Zij kan daarbij, in afwijking van artikel 2, eerste en tweede lid, nadere regels stellen ter zake van de wijze van indiening, ondertekening en waarmerking.
1.
De staten worden met de verklaring omtrent de getrouwheid bedoeld in de artikelen 72a, eerste lid, eerste volzin, of  100a, eerste lid, eerste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, in de bij de staten behorende omslag bij de Pensioen- & Verzekeringskamer ingediend.
2.
De door een verzekeraar met zetel in Nederland in te dienen staten worden ondertekend door het bestuur. Bestaat het bestuur uit meer dan twee personen, dan zijn de handtekeningen van twee bestuursleden voldoende. De door een verzekeraar met zetel buiten de Unie in te dienen staten worden ondertekend door de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s , van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 .
3.
Staten die niet van toepassing zijn voor de verzekeraar behoeven niet te worden ingediend. Bij verschil van mening hierover beslist de Pensioen- & Verzekeringskamer.
4.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan een verzekeraar ontheffing verlenen van de invulling en indiening van op hem van toepassing zijnde staten of van de invulling en indiening van bepaalde gedeelten daarvan. Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.
Artikel 3
Bijvoeging van posten of rubrieken in de staten is niet geoorloofd, tenzij dit in de modellen is voorzien.
Artikel 4
De staten van een verzekeraar met zetel buiten de Unie mogen uitsluitend de gegevens bevatten die betrekking hebben op het verzekeringsbedrijf uitgeoefend vanuit de bijkantoren in Nederland.
Artikel 5
Vergezeld van de verklaring omtrent de getrouwheid, bedoeld in de artikelen 72a, eerste lid, eerste volzin, of  100a, eerste lid, eerste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, worden openbaar gemaakt:
- voor het schadeverzekeringsbedrijf: de staten 100, 101, 110, 111, 200 of 200.1, 201 of 201.1, 210, 211, 212 en 400;
- voor het levensverzekeringsbedrijf: de staten 100, 101, 110, 111, 200, 201, 210, 211, 212, 220, 221, 222, 223, 400, 500 en 510.
1.
Het bedrag van de boete, bedoeld in artikel 188d, vijfde lid, eerste volzin, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, wordt bepaald op de wijze, voorzien in bijlage B bij dit besluit.
2.
De Pensioen- & Verzekeringskamer kan het bedrag van de boete lager stellen dan in bijlage B is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval op grond van bijzondere omstandigheden onevenredig hoog is.
Artikel 6
De ingevolge dit besluit in te dienen staten worden voor de eerste maal ingediend over het in 1995 geëindigde boekjaar.
1.
Ten aanzien van de staten over het in 1994 geëindigde boekjaar, blijft het bepaalde bij en krachtens het Statenbesluit schade- en levensverzekeringsbedrijf van toepassing.
2.
Een verzekeraar met zetel in een andere lid-staat dan Nederland dient de staten over het in 1994 geëindigde boekjaar die betrekking hebben op de bijkantoren in Nederland, vóór 1 juli 1995 bij de Pensioen- & Verzekeringskamer in. De Pensioen- & Verzekeringskamer zendt deze staten onverwijld aan de toezichthoudende autoriteit van de lid-staat waar de verzekeraar zijn zetel heeft.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit staten verzekeringsbedrijf 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 13 juni 1994
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de dertigste juni 1994
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht