Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.

Besluit statistisch onderzoek IJkwet

Uitgebreide informatie
Besluit van 25 maart 1994, houdende toepassing van artikel 14 van de IJkwet betreffende statistisch onderzoek van kilowattuurmeters en lengtematen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 30 augustus 1993, nr. 93062946 WJA/W;
Gelet op artikel 14 van de IJkwet;
De Raad van State gehoord (advies van 2 december 1993, nr. W10.93.0593);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde minister van 22 maart 1994, nr. 93092736 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
wet: de IJkwet ;
keuring: de keuring, bedoeld in artikel 10 van de wet;
herkeuring: de herhaalde keuring, bedoeld in artikel 11, vierde lid, onder b , van de wet;
statistisch onderzoek: het onderzoek, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet;
kilowattuurmeter: de éénfasewisselstroom- en de draaistroommeter, ingericht voor het meten van elektrische energie bij een spanning, niet groter dan 600 V;
NEN-ISO 9003: Kwaliteitssystemen, Model voor de kwaliteitsborging bij de eindkeuring en de beproeving, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals dit luidde op 1 oktober 1988.
1.
De keuring van de volgende voorwerpen geschiedt via statistisch onderzoek:
a. kilowattuurmeters,
b. lengtematen, bedoeld in artikel 1, hoofd A, onder a , van het IJkreglement .
2.
De herkeuring van kilowattuurmeters, bedoeld in het eerste lid, onder a , geschiedt via statistisch onderzoek.
1.
Voor het statistisch onderzoek wordt een steekproef genomen uit een partij van de betrokken voorwerpen, die alle de volgende eigenschappen hebben:
a. zij zijn vervaardigd naar een zelfde model en uitvoering;
b. zij behoren tot een zelfde nauwkeurigheidsklasse, voor zover van toepassing;
c. zij zijn vervaardigd door een zelfde fabrikant en
d. zij zijn gedurende een periode van ten hoogste een jaar, hetzij volgens een zelfde procédé onder gelijke omstandigheden vervaardigd, hetzij volgens een zelfde procedure hersteld.
2.
Bij de herkeuring van kilowattuurmeters dienen alle meters behorende tot een partij als bedoeld in het eerste lid van een zelfde bouwjaar te zijn.
3.
Het tweede lid is niet van toepassing, indien de herkeuring plaatsvindt nadat de partij kilowattuurmeters is gereviseerd volgens een standaard-revisiemethode.
Artikel 4
Onze Minister stelt regels omtrent:
a. de minimale en maximale omvang van de partij;
b. de steekproefprocedure;
c. de maatstaven aan de hand waarvan de uitslag van het onderzoek van de in artikel 2 bedoelde voorwerpen die behoren tot de steekproef, als beslissend wordt aangemerkt voor het goedkeuren onderscheidenlijk het niet goedkeuren dan wel afkeuren van de tot de partij behorende voorwerpen.
1.
In afwijking van de artikelen 13, eerste lid, 22, eerste lid, onder a , en 26 van de wet mag degene die de keuring aanvraagt een of meer ijkmerken aanbrengen voorafgaande aan de keuring, indien die aanvrager:
a. wat betreft zijn procedures voldoet aan NEN-ISO 9003;
b. voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ijkinstelling of ijkbevoegde met betrekking tot het hanteren van het kenmerk, onderdeel van het ijkmerk;
c. uitsluitend het kenmerk aanbrengt van de ijkinstelling of de ijkbevoegde bij wie hij de keuring aanvraagt;
d. de betrokken voorwerpen voorziet van een aanduiding waarmee de partij, waartoe die voorwerpen behoren, kan worden geïdentificeerd en
e. er zorg voor heeft gedragen dat de voorwerpen, die hij van ijkmerken heeft voorzien en die bij de steekproef niet zijn goedgekeurd, dan wel die behoren tot een partij, die bij de statistische keuring niet is goedgekeurd, niet in de handel kunnen worden gebracht.
2.
De in het eerste lid bedoelde aanvrager dient van de ijkinstelling of ijkbevoegde een schriftelijke toestemming te hebben, waarin de te volgen procedures met betrekking tot de punten d en e van het eerste lid zijn vastgelegd.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit statistisch onderzoek IJkwet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 maart 1994
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de twaalfde april 1994
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht