Besluit van 3 februari 2011, houdende regels ter uitvoering van de Wet studiefinanciering BES (Besluit studiefinanciering BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2010, nr. WJZ/236419 (1760), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden;
Gelet op de artikelen 6.1, 6.3 en 7.3 van de Wet studiefinanciering BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 2010, No. W05.10.0453/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2011, nr. WJZ 256320 (1760), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet studiefinanciering BES .
1.
De opstarttoelage wordt in één termijn uitbetaald.
2.
In afwijking van het eerste lid kan de opstarttoelage op verzoek in twee termijnen worden uitbetaald. De tweede termijn wordt uitbetaald na aanvraag daartoe bij Onze Minister.
3.
Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid kan slechts geschieden voor aanvang van het studiejaar, bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 . Uitkering van de tweede termijn vindt plaats vóór 1 december.
1.
Studiefinanciering BES wordt uitbetaald tussen de twintigste en dertigste dag van elke maand.
2.
Uitbetaling van het voorschot, bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de wet, geschiedt tot maximaal 3 maanden voor aanvang van het studiejaar.
3.
Indien een herzieningsbeschikking als bedoeld in artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de wet of een beslissing op bezwaar daartoe aanleiding geeft, wordt het bedrag aan studiefinanciering BES dat te weinig was toegekend, aan de betrokkene ineens uitbetaald of met hem verrekend.
Artikel 4. Verstrekken van inlichtingen
Het verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak, benodigd voor de uitvoering van de wet, geschiedt binnen 4 weken na de dag van verzending van de aanvraag om inlichtingen. Onze Minister kan bij de aanvraag om inlichtingen aangeven hoe de overdracht van informatie moet plaatsvinden.
Artikel 5. Samenloop terugbetaling WSF BES en WSF 2000
Op het bedrag van de draagkracht, bedoeld in artikel 4.11 van de wet, van de debiteur die tevens een schuld uit hoofde van de Wet studiefinanciering 2000 heeft, wordt in mindering gebracht het bedrag dat de debiteur maandelijks op grond van de Wet studiefinanciering 2000 moet terugbetalen.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011 in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 7. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit studiefinanciering BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 februari 2011
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de zestiende februari 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2. Uitbetaling opstarttoelage
Artikel 3. Uitbetaling studiefinanciering BES
Artikel 4. Verstrekken van inlichtingen
Artikel 5. Samenloop terugbetaling WSF BES en WSF 2000
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht