Let op. Deze wet is vervallen op 16 juli 2003. U leest nu de tekst die gold op 15 juli 2003.

Besluit subsidies waterschade 1995

Uitgebreide informatie
Besluit van 7 november 1995, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ter zake van waterschade
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 8 maart 1995, nr. WJA/JZ 95018227;
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;
De Raad van State gehoord (advies van 29 mei 1995, nr. W10.95.0114);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 1 november 1995, nr. WJA/JZ 95053023;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de Stichting: de Stichting Watersnood Bedrijven Nederland 1995.
1.
De Stichting verstrekt op aanvraag een subsidie aan de ondernemer die schade heeft geleden als direct gevolg van de hoge waterstanden in het stroomgebied van de Maas en de Rijn in januari en februari 1995 in de in bijlage 1 bij dit besluit genoemde gemeenten.
2.
Geen subsidie wordt verstrekt indien:
a. de ondernemer een rechtspersoon is die krachtens publiekrecht is ingesteld;
b. de ondernemer een vennootschap is en meer dan de helft van het geplaatste kapitaal wordt verschaft door een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld;
c. op de ondernemer de Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995 van toepassing is.
1.
De subsidie bedraagt:
a. 65 procent van de schade aan activa en van de kosten van maatregelen ter bescherming van activa;
b. 100 procent van de evacuatie-, opslag- en verzekeringskosten.
2.
Indien:
a. de ondernemer op grond van de Subsidieregeling waterschade 1994 subsidie heeft ontvangen of
b. aan de ondernemer op grond van de Regeling borgstelling waterschadekredieten 1994 een krediet is verstrekt of
c. aan de ondernemer in 1994 een uitkering is verstrekt door de Stichting Watersnood Bedrijven Limburg,
bedraagt de subsidie, in afwijking van het eerste lid, onder a , 90 procent van de schade aan activa en van de kosten van maatregelen ter bescherming van activa.
3.
Indien de onderneming van de ondernemer geheel of gedeeltelijk is gevestigd in één van de in bijlage 4 of bijlage 5 genoemde gemeenten of gedeelten van gemeenten bedraagt de subsidie met betrekking tot de kosten als bedoeld in het eerste lid, onder b , ten minste f 1500,-.
1.
Als activaschade wordt uitsluitend in aanmerking genomen het schadebedrag zoals dat door een door de Stichting aangewezen deskundige is vastgesteld met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 2 , en met toepassing van de in dat model vermelde schadeberekeningsgrondslagen, indien dit bedrag is goedgekeurd door de Stichting, verminderd met de door de ondernemer ontvangen of aan de ondernemer toegezegde verzekeringspenningen met betrekking tot activaschade waarop het schadebedrag betrekking heeft.
2.
Tot activaschade wordt niet gerekend:
a. schade aan motorrijtuigen in de zin van artikel 1, eerste lid, onder 2 e , van de Wegenverkeerswet;
b. schade aan schepen in de zin van de Schepenwet .
3.
Als kosten van beschermingsmaatregelen worden uitsluitend in aanmerking genomen redelijke kosten, voor zover door de ondernemer aan derden verschuldigd voor het in opdracht van de ondernemer door die derden tussen 1 januari en 8 februari 1995 verrichten van beschermingsmaatregelen ter voorkoming van schade, alsmede redelijke en aangetoonde kosten voor het verrichten van beschermingsmaatregelen in diezelfde periode door de ondernemer of door zijn werknemers, buiten de normale werktijden, tot een maximum van f 33,- bruto per mensuur.
4.
Als evacuatie-, opslag- en verzekeringskosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:
a. redelijke kosten van transport voor zover verschuldigd aan derden voor de evacuatie van de tot de onderneming van de ondernemer behorende roerende zaken vanuit één van de in bijlage 1 genoemde gemeenten en voor het terugbrengen van deze goederen naar de plaats van evacuatie,
b. aan derden verschuldigde redelijke kosten voor opslag van deze goederen
c. redelijke en aangetoonde kosten voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van evacuatie en opslag door de ondernemer of door zijn werknemers, buiten de normale werktijden, tot een maximum van f 33,- bruto per mens-uur, en
d. de met de onder a en b bedoelde activiteiten samenhangende kosten voor verzekering,
voor zover deze activiteiten zijn verricht tussen 15 januari en 1 maart 1995 en voor zover deze kosten zijn verschuldigd door de ondernemer, verminderd met de door de ondernemer ontvangen of aan de ondernemer toegezegde verzekeringspenningen met betrekking tot de activiteiten waarop de kosten betrekking hebben.
5.
Tot schade of kosten als bedoeld in dit artikel wordt niet gerekend de verschuldigde omzetbelasting, voor zover deze verrekenbaar is.
6.
Schade komt niet voor subsidiëring in aanmerking voor zover deze had kunnen worden voorkomen of beperkt, indien de ondernemer de maatregelen had getroffen die in redelijkheid van hem konden worden gevraagd om schade te voorkomen dan wel te beperken.
1.
Een aanvraag om subsidie wordt ingediend bij de Stichting vóór 1 augustus 1995.
2.
Indien de onderneming van de ondernemer geheel of gedeeltelijk is gevestigd in één van de in bijlage 5 genoemde gemeenten of gedeelten van gemeenten, en
de gevraagde subsidies met betrekking tot de kosten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, niet meer bedraagt dan f 1500,-,
wordt een aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de bovengenoemde kosten, in afwijking van het eerste lid, ingediend bij de Stichting vóór 15 december 1995.
3.
Indien vóór 1 augustus 1995 een subsidieaanvraag is ingediend voor subsidiëring van activaschade kan een vervolgaanvraag worden ingediend tot uiterlijk 1 november 1995, indien activaschade is opgetreden na de indiening van de subsidieaanvraag.
4.
Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model is opgenomen in bijlage 3 bij dit besluit.
5.
Aanvragen worden niet ingediend per telefax.
Artikel 6
De Stichting geeft op de aanvraag een beschikking binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de beschikking niet binnen dertien weken kan worden gegeven, stelt de Stichting de aanvrager daarvan in kennis en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarop de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
1.
De Stichting beslist in ieder geval afwijzend op de aanvraag voor zover die betrekking heeft op activaschade en beschermingsmaatregelen, indien de som van de activaschade en de kosten van de beschermingsmaatregelen, voor aftrek van verzekeringspenningen, minder dan f 2000,- bedraagt.
2.
De Stichting kan afwijzend beslissen op een aanvraag:
a. indien niet is voldaan aan een verzoek als bedoeld in artikel 6 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;
b. indien de aanvrager in het kader van de aanvraag gegevens heeft verstrekt, waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze onjuist of onvolledig waren en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.
Artikel 8
Een beschikking op een aanvraag, inhoudende een verstrekking van subsidie, bevat een vermelding van:
a. het in aanmerking te nemen schadebedrag, vastgesteld overeenkomstig artikel 4;
b. de in aanmerking te nemen kosten, vastgesteld overeenkomstig artikel 4;
c. de verzekeringspenningen waarmede het schadebedrag en de in aanmerking te nemen kosten met toepassing van artikel 4 is verminderd;
d. het subsidiebedrag.
Artikel 9
In geval van een beschikking op een aanvraag, inhoudende een verstrekking van subsidie worden geen gegevens met betrekking tot die beschikking vermeld in het register, bedoeld in artikel 11 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ.
Artikel 10
Aan de subsidieverstrekking is voor betrokkene de verplichting verbonden om:
a. de Stichting binnen twee weken na kennisname in kennis te stellen van de toekenning of ontvangst van verzekeringspenningen met betrekking tot de schade als bedoeld in artikel 4, voor zover die verzekeringspenningen blijkens de subsidietoezegging bij de verstrekking van de subsidie niet in aanmerking zijn genomen,
b. indien de verzekeringspenningen betrekking hebben op de in artikel 4, eerste lid, bedoelde activaschade, of op de in artikel 4, derde lid, bedoelde beschermingsmaatregelen, 65%, of, indien toepassing is gegeven aan artikel 3, tweede lid, 90% van deze verzekeringspenningen, en indien de verzekeringspennningen betrekking hebben op de in artikel 4, vierde lid, bedoelde kosten, 100% van deze verzekeringspenningen binnen vier weken na ontvangst te betalen aan de Stichting door overmaking op bankrekeningnummer 65.22.82.679 onder vermelding van "Verzekeringspenningen waterschade".
Artikel 11
De betrokkene voldoet aan hetgeen door door Onze Minister of de Stichting aangewezen personen wordt verzocht, voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van dit besluit, omtrent:
a. het verlenen van inzage van gegevens en bescheiden,
b. het maken van kopieën van de onder a bedoelde gegevens en bescheiden en
c. het verlenen van medewerking aan het verstrekken van gegevens door anderen.
Artikel 12
De Subsidieregeling waterschade 1995 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 13
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidies waterschade 1995.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 november 1995
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de zestiende november 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Aanvragen
+ § 3. Subsidieverstrekking en verplichtingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht