Let op. Deze wet is vervallen op 28 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 27 augustus 2014.

Besluit taak DAD

Uitgebreide informatie
Besluit van 1 september 1995, houdende regels inzake de plaats en de taak van de Departementale Accountantsdienst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 22 mei 1995, nr. DAR 95/160m, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Accountancy Rijksoverheid, en Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;
Gelet op artikel 32, aanhef en onder b , van de Comptabiliteitswet;
Gezien het advies van de Algemene Rekenkamer van 1 maart 1995, kenmerk 223 R;
De Raad van State gehoord (advies van 5 juli 1995, nr. W06.95.0271);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 22 augustus 1995, nr. DAR 95/394m, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Accountancy Rijksoverheid, en Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. DAD: de accountantsdienst, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;
b. Onze Minister: de minister onder wie de betrokken DAD ressorteert.
1.
De DAD staat onder leiding van een accountant bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek .
2.
De DAD is in de organisatie van het ministerie rechtstreeks geplaatst onder de secretaris-generaal en rapporteert aan Onze Minister.
Artikel 3
Naast de controle, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is de DAD belast met de volgende controle- en adviestaken:
a. bijzondere controletaken in opdracht van Onze Minister;
b. het adviseren ter zake van de maatregelen ter opheffing van onvolkomenheden die bij de uitgevoerde controles zijn geconstateerd;
c. het adviseren ter zake van het te voeren beleid op het gebied van de financiële verslaggeving en de accountantscontrole bij het ministerie;
d. bijzondere adviestaken in opdracht van Onze Minister.
1.
Het onderzoek, bedoeld in artikel 66, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is gericht op het geven van oordelen over het financieel beheer, het materieel beheer en de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties.
2.
Naast de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geeft de DAD een acccountantsverklaring af omtrent de verantwoordingen van de baten-lastendiensten, bedoeld in artikel 52, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001, en omtrent de door Onze Minister aangewezen verantwoordingen van andere delen van het ministerie.
1.
De directeur DAD en het personeel van de DAD zijn bevoegd bij alle onderdelen van het ministerie inlichtingen in te winnen, kassen en voorraden op te nemen en administraties en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te onderzoeken voor zover de directeur DAD dit voor de uitvoering van de controletaken noodzakelijk acht.
2.
De directeur DAD en het personeel van de DAD zijn bevoegd bij derden rechtstreeks inlichtingen in te winnen dan wel controlewerkzaamheden te verrichten voor zover de bevoegdheid daartoe bij of krachtens de wet of anderszins aan Onze Minister is verleend.
1.
De directeur DAD draagt zorg voor een systematische, duidelijke, toereikende en tijdige rapportering van de uitkomsten van de controlewerkzaamheden van de DAD aan Onze Minister.
2.
Elk jaar wordt het samenvattende rapport bedoeld in artikel 66, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, tijdig voor de wettelijke datum waarop de jaarlijkse financiële verantwoording aan Onze Minister van Financiën moet worden toegezonden, aan Onze Minister ter beschikking gesteld.
1.
De directeur DAD doet van de door de DAD uitgebrachte rapporten rechtstreeks een exemplaar toekomen aan de directeur van de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie en verstrekt laatstgenoemde op diens verzoek de nadere gegevens die deze voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
2.
De directeur DAD draagt er zorg voor dat de rapporten van de DAD ter beschikking worden gesteld van de functionarissen en de instanties die daartoe bij of krachtens de wet of bij besluit van Onze Minister zijn aangewezen.
Artikel 8
Binnen een ministerie vindt in een commissie onder leiding van de secretaris-generaal, mede aan de hand van de rapporten van de DAD, overleg plaats over de controle-aangelegenheden van het ministerie. In deze commissie hebben in ieder geval zitting de directeur DAD en de directeur van de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken.
1.
De directeur DAD neemt deel aan het interdepartementale overleg van de directeuren DAD en de directeur van de Directie Accountancy Rijksoverheid van het ministerie van Financiën.
2.
Onze Minister van Financiën kan met betrekking tot dit overleg en de deelneming daaraan regels stellen.
Artikel 10
Onze Minister van Financiën kan, gehoord het interdepartementale overleg bedoeld in artikel 9, eerste lid, nadere regels stellen met betrekking tot de controle, bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001.
1.
Het Besluit taak departementale accountantsdienst wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
3.
Het besluit wordt aangehaald als: "Besluit taak DAD".
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 september 1995
De Staatssecretaris van Financiën
Uitgegeven de negentiende september 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht