Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2012. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2012.

Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 oktober 1969, tot uitvoering van artikel 58, vierde lid, van de Kernenergiewet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 mei 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Milieu- en Voedingshygiƫne, Hoofdafdeling Kernenergie en Stralenbescherming, No. 125856, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 58, vierde lid, van de Kernenergiewet ( Stb. 1963, 82);
De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 1969, no. 43);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 6 oktober 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Milieu- en Voedingshygiƫne, Hoofdafdeling Kernenergie en Stralenbescherming, No. 131228, uitgebracht in overeenstemming met Onze voornoemde Minister;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Bij de vervulling van hun taken, bedoeld in artikel 58, vierde lid, van de Kernenergiewet ( Stb. 1963, 82), beperken de krachtens dat lid aangewezen ambtenaren van keuringsdiensten zich tot het toezicht op de naleving van het bij en krachtens de artikelen 14, 15 onder a , 15 c , derde lid, en 21 voor zover deze op artikel 15 onder a betrekking hebben, 22, 83 a juncto 18.7 van de Wet milieubeheer , 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 49, 66, 73 en 75 van die wet bepaalde en bevolene voor zover het betreft de bescherming van het biologische, chemische en fysische milieu van de mens en niet behoort tot het terrein van de ambtenaren bedoeld in artikel 77 van de Arbeidswet 1919 ( Stb. 624) en artikel 17 van de Stuwadoorswet ( Stb. 1914, 486) of van de ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen, belast met het toezicht op de naleving van het Mijnreglement 1964 ( Stb. 538).
2.
De ambtenaren houden geen toezicht met betrekking tot splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen als bedoeld in artikel 2 , eerste lid, en artikel 3, eerste lid, van het Vrijstellingsbesluit landsverdediging Kernenergiewet ( Stb. 1969, 476) en in gevallen, waarin op grond van artikel 75 van de Kernenergiewet in het belang van de landsverdediging ontheffing is verleend.
Artikel 2
Indien bij een incident radioactieve stoffen zijn betrokken en daardoor aanmerkelijk gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is, verrichten de ambtenaren het nodige onderzoek inzake straling en besmetting.
Artikel 3
De ambtenaren verrichten hun taak in overleg met de ambtenaren, aangewezen krachtens artikel 58, eerste lid, van de Kernenergiewet, al naar gelang van het werkterrein van de laatstbedoelde ambtenaren.
Artikel 4
Indien in het kader van de taakvervulling van de ambtenaren onderzoek nodig is dat niet kan worden verricht in het laboratorium van de Voedsel en Waren Autoriteit waarbij zij zijn aangesteld, kan dit onderzoek op verzoek worden uitgevoerd in het laboratorium van een andere keuringsdienst en in bijzondere gevallen door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet.
2.
Het treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 22 oktober 1969
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Uitgegeven de elfde november 1969.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht