Besluit van 19 december 2012, houdende regels inzake taken op het terrein van telecommunicatie en post en inzake vergoedingen op het terrein van post met betrekking tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 30 oktober 2012, nr. WJZ / 12331692;
Gelet op de artikelen 44b, tweede en derde lid, en 44e, vijfde lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de artikelen 14, vierde lid, en 27, tweede lid, van de Wet post BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 november 2012, nr. W 15.12.0467/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 13 december 2012, nr. WJZ / 12379616;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Autoriteit Consument en Markt: Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.
Artikel 2
De Autoriteit Consument en Markt heeft tot taak:
a. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet post BES betreffende het vervoer van postzendingen, uitgezonderd het bepaalde in artikel 19 van deze wet;
b. het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet telecommunicatievoorzieningen BES , voor zover het betreft:
ii. het bepaalde bij of krachtens artikel 7 van die wet, uitgezonderd voorwaarden betreffende de te gebruiken frequenties, apparatuur, technologie of technische standaarden;
iii. het bepaalde bij of krachtens artikel 9 van die wet, voor zover het verplichtingen betreffende het gebruik van nummers betreft;
c. het nemen van besluiten in verband met de toekenning van nummers die in een nummerplan zijn opgenomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 44e van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.
Artikel 3
De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd geschillen te beslechten tussen concessiehouders, tussen andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten en tussen concessiehouders en andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten inzake de nakoming van een verplichting ingevolge de hoofdstukken 2, 3 of 4 van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES. De beslissing van de Autoriteit Consument en Markt is bindend.
Artikel 4
Indien concessiehouders of andere aanbieders van openbare telecommunicatiediensten een geschil hebben, kunnen zij zich onder opgaaf van redenen schriftelijk richten tot de Autoriteit Consument en Markt met het verzoek hieromtrent een beslissing te nemen. Een zodanig verzoek wordt ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt.
1.
Binnen één maand na de indiening van het verzoek om een beslissing verstrekken beide partijen in het geschil de Autoriteit Consument en Markt alle gegevens die benodigd zijn om een beslissing te kunnen nemen.
2.
Indien de Autoriteit Consument en Markt niettemin de verstrekte gegevens onvoldoende acht, verzoekt zij de betrokken partij binnen twee weken aanvullende informatie te verstrekken.
Artikel 6
De Autoriteit Consument en Markt toetst een geschil inzake de toegang tot of de koppeling van infrastructuur in ieder geval aan de volgende uitgangspunten:
a. de voorwaarden voor toegang en koppeling dienen non-discriminatoir te zijn; dat wil zeggen dat toegang en koppeling steeds in overeenkomstige situaties tegen overeenkomstige voorwaarden en tarieven worden aangeboden;
b. de voorwaarden voor toegang en koppeling dienen transparant te zijn en de tarieven voor toegang en koppeling dienen niet gebundeld te worden; dat wil zeggen dat de tarieven waartegen toegang en koppeling wordt aangeboden, in uitgesplitste vorm worden voorgelegd, zodat netwerkelementen en -diensten die niet nodig zijn of gewenst worden voor de desbetreffende toegang of koppeling, vermeden kunnen worden; en
c. de vergoedingen voor toegang en koppeling, als onderdeel van de voorwaarden, dienen kostengeoriënteerd te zijn.
Artikel 7
Binnen drie maanden na de indiening van het verzoek neemt de Autoriteit Consument en Markt een beslissing.
1.
De op grond van artikel 14 van de Wet post BES verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de voor het kalenderjaar waarvoor de vergoeding geldt, geraamde kosten.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de door de concessiehouder verschuldigde vergoeding is bepaald in een concessie die is verleend krachtens artikel 2, eerste lid, van de Postlandsverordening 1998 en die nadien is verlengd overeenkomstig artikel 27a, eerste lid, van de Wet post BES.
3.
De op grond van artikel 14 van de Wet post BES verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, welke vooruitbetaling in het geval van een vergoeding voor het toezicht op het bij of krachtens die wet bepaalde per periode van twaalf maanden plaatsvindt.
4.
De invordering van de op grond van artikel 14 van de Wet post BES verschuldigde vergoeding vindt plaats met overeenkomstige toepassing van artikel 15, vijfde tot en met achtste lid, van die wet.
Artikel 9
[Wijzigt dit besluit.]
Artikel 10
Het Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES wordt ingetrokken.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 december 2012
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht