Besluit tarieven in burgerlijke zaken BES
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. het Hof: het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
b. het Gerecht: het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
c. de griffier: de griffier van het Hof onderscheidenlijk het Gerecht;
d. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
e. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering: het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.
Artikel 1a
Dit besluit berust op artikel 59 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
1.
De deurwaarders mogen, uit welke hoofde en onder welk voorwendsel ook, geen andere of hogere rechten of beloningen vorderen of ontvangen, of doen vorderen of ontvangen, dan die, welke bij dit besluit zijn vastgesteld.
2.
Bij overtreding zijn zij tot teruggave en vergoeding van kosten, schaden en interessen verplicht, onverminderd de toepassing van de strafwet, indien daartoe termen aanwezig zijn.
1.
Aan de deurwaarder is verschuldigd:
a. voor het doen van elk exploot dat betrekking heeft op een geding voor het Gerecht en voor het Hof, uitgebracht voor de einduitspraak in het geding, of, buiten eigenlijk rechtsgeding, op een zaak voor het Gerecht te behandelen of in behandeling 6 USD, en voor het doen van elk ander exploot 10 USD;
b. voor de redactie van een exploot 3 USD;
c. voor de overhandiging van afschriften van een exploot: 1 USD voor het eerste, 2 USD voor elk volgend afschrift;
d. voor nazoeking, informatie en correspondentie, indien een en ander, of een van deze, moet plaats hebben met het oog op de redactie of het doen van exploten 2 USD;
e. voor bespreking van de zaak met de lastgever, indien deze bespreking voor de redactie of het doen van exploten nodig of door de lastgever verlangd is 2 USD;
f. voor schrijfloon van het exploot en het afschrift of de afschriften gezamenlijk, 1 USD voor elke pagina of deel daarvan;
g. voor het schrijven of collationeren van afschriften van alle stukken die bij de exploten worden afgegeven, voor zover zij door de deurwaarder voor afschrift worden getekend, 1 USD voor elke pagina of deel daarvan.
2.
Wanneer een exploot gesteld aan de deurwaarder is overhandigd, is het bedrag in het eerste lid, onder b, genoemd niet verschuldigd.
3.
Blijkt het de deurwaarder, overgaande tot de betekening van een exploot als in het tweede lid bedoeld, dat het niet of niet op de gegeven plaats kan of moet worden uitgebracht, dan brengt hij boven zijn verschotten, afstandsgelden en het schrijfloon, 3 USD in rekening.
4.
De kosten in het eerste lid, onder d en e, en die in het derde lid genoemd, blijven voor rekening van hem die opdracht gaf en kunnen in een geding niet ten laste van de tegenpartij worden gebracht.
Artikel 4
Indien het exploot aan het parket van het Openbaar Ministerie of een andere autoriteit of college wordt gedaan, of een akte aldaar moet worden betekend, en er op het origineel een visum wordt vereist of wel indien het exploot of een ander stuk wordt aangeplakt of aangekondigd, of in een dagblad aangekondigd, rekent de deurwaarder voor elke bemoeienis boven de vergoeding, hem bij artikel 3 toegestaan, 2 USD voor elk stuk, waaromtrent een van de hierboven bedoelde werkzaamheden heeft plaats gehad.
Artikel 5
Aan de deurwaarder is verschuldigd:
a. voor protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke, copie en overschrijving op het register daaronder begrepen, 13 USD; voor akten van interventie aan de voet van protesten 3 USD; voor iedere getuige bij een protest 8 USD;
b. voor alle voorbereidende maatregelen om te kunnen overgaan tot de ontruiming van woningen, gebouwen en dergelijke, de inbeslagneming of de verkoop van onroerende goederen, roerende goederen, of schepen 15 USD; voor de ontruiming, de inbeslagneming, het nazien of de verkoop, daaronder begrepen het opmaken van het proces-verbaal en het vervaardigen van de nodige afschriften 13 USD, alsmede een bedrag van 8 USD per uur, of gedeelte daarvan, voor de verrichtingen ter plaatse; voor ieder van de gevorderde getuigen 8 USD en indien hun tegenwoordigheid ter plaatse langer dan een uur vereist is, 6 USD voor elk uur of gedeelte daarvan boven het eerste uur;
c. voor alle nodige maatregelen gezamenlijk, na inbeslagneming of verkoop, zoals de bemoeiingen ten aanzien van bewaarders, de inbewaringstelling van in beslag genomen waarden of gelden, de verantwoording of inbewaringstelling van kooppenningen en dergelijke bemoeiingen, 9 USD;
d. voor het proces-verbaal van in gijzelneming en de akte van ingevangenisstelling van een schuldenaar, daaronder begrepen het getuigenloon van de twee de deurwaarder vergezellende getuigen, alsmede de afschriften 84 USD;
e. voor vacatie ter verkrijging van assistentie van de sterke arm, ingeval zulks vereist wordt, alsmede bij het Gerecht en bij het Hof, ingeval van kort geding op de in hechtenisneming, het melding maken op het proces-verbaal daaronder begrepen 15 USD;
f. voor alle andere processen-verbaal, in het algemeen in de gevallen waarin de deurwaarder verplicht of aangezocht is het verrichte of bevondene door zodanige akte te constateren, een redaktieloon van 6 USD, en gelijke vergoedingen als in artikel 3, eerste lid, onder d, e en f, ten aanzien van het opmaken van exploten zijn genoemd, alsmede een bedrag van 6 USD voor elk uur, of gedeelte daarvan, nodig geweest voor de verrichting of het onderzoek ter plaatse; voor iedere getuigen, 6 USD voor elk uur, of gedeelte daarvan, dat zijn tegenwoordigheid ter plaatse nodig is.
1.
Door de partij of de belanghebbende die de opdracht gaf, worden aan de deurwaarder vergoed alle kosten in billijkheid als verschotten door hem gemaakt, zoals zegel- en registratierechten, briefport en telegramkosten, advertentiekosten, kosten van transport van goederen, vergoeding van werklieden, lokaalhuur, belasting en alle dergelijke, voor zover mogelijk op vertoon van kwitantie wegens het betaalde, en desnoods ter taxatie door de president van het Hof of het Gerecht naar gelang het een zaak betreft voor het Hof of het Gerecht te behandelen of in behandeling.
2.
Indien de deurwaarder, zich voor het doen van ambtsverrichtingen buiten zijn kantoor of het gerechtsgebouw of (buiten kantooruren) zijn woning moet begeven, worden door de partij of de belanghebbende die de opdracht gaf aan hem, naar gelang van de af te leggen reiskosten vergoed.
Aan ieder van de getuigen die de deurwaarder moet vergezellen wordt de helft van de aan de deurwaarder verschuldigde afstandsgelden vergoed. Het Gerecht beslist over geschillen omtrent afstandsgelden.
1.
De deurwaarder ter rolle dienstdoende, berekent:
a. voor de afroeping van elke zaak 1 USD;
b. bij de verkoop van onroerend goed of schepen 8 USD voor elk perceel of schip, dat in veiling wordt gebracht;
c. voor bemoeiingen bij getuigenverhoren voor elk verhoor, ongeacht het aantal getuigen 4 USD.
2.
De deurwaarders mogen bij comparities voor het Hof, voor het Gerecht, of voor de rechter-commissaris, gelijke vergoeding als voor de afroeping van een zaak ter rolle vorderen van de partij op wiens verzoek de comparitie wordt gehouden.
3.
Indien de comparitie ambtshalve plaats heeft, wordt deze vergoeding door de belanghebbenden, ieder voor een gelijk aandeel, voldaan.
1.
Voor elke verrichting, krachtens verlof van de rechter op zondag of op een algemeen erkende feestdag, wordt het de deurwaarder verschuldigde met de helft verhoogd.
2.
Algemeen erkende feestdagen zijn:
a. de Nieuwjaarsdag
b. de dag na de, in ieder openbaar lichaam afzonderlijk gehouden, Carnavalsoptocht;
c. de Goede Vrijdag;
d. de Christelijke tweede Paasdag;
e. de Hemelvaartsdag;
f. de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd;
g. de dag waarop de dag van de arbeid (1 mei) officieel wordt gevierd;
h. de eerste en tweede Kerstdag;
i. 6 september voor wat betreft het openbaar lichaam Bonaire;
j. 16 november voor wat betreft het openbaar lichaam Sint Eustatius;
k. de eerste vrijdag in de maand december voor wat betreft het openbaar lichaam Saba;
l. elke andere dag bij besluit aangewezen.
1.
Aan de gestelde bewaarder over in beslag genomen of verzegelde goederen, wordt wanneer hij geen medebewoner van het huis of de plaats is, waarin de inbeslagneming of verzegeling heeft plaats gehad, of zelf bij de bewaring daarvan geen belang heeft, of wanneer hij daarmede in geen andere betrekking is belast, voor elke dag of gedeelte daarvan, kost en onderhoud daaronder begrepen, toegekend een vergoeding van 6 USD.
2.
Indien de in het eerste lid bedoelde bewaarder medebewoner is van het huis of de plaats, waarin de inbeslagneming of verzegeling heeft plaats gehad, en die zelf bij de bewaring daarvan geen belang heeft of daarmede in geen andere betrekking is belast, wordt aan deze toegekend een vergoeding van 3 USD per dag of gedeelte daarvan, alles daaronder begrepen.
Artikel 10
Aan deskundigen wordt toegekend een vacatiegeld, ter beoordeling van de rechter die het onderzoek heeft bevolen, maar niet hoger dan 112 USD voor elke vacatie van een uur, of een gedeelte daarvan.
Artikel 11
Voor de eedsaflegging alsook voor de overbrenging van het rapport ter griffie, wordt een halve vacatie berekend.
Artikel 12
Indien deskundigen zich voor het verrichten van hun werkzaamheden van hun woning of kantoor moeten verwijderen, wordt aan hen een gelijk vacatiegeld toegekend, voor de tijd van de heen- en terugreis.
Artikel 13
Aan houders of bewaarders van stukken, die opgeroepen worden om stukken, onder hun berusting of bewaring zijnde, voor de rechter te brengen, wordt ter beoordeling van de rechter voor elke vacatie toegekend een bedrag van ten hoogste 28 USD.
Artikel 14
Aan getuigen wordt, ter beoordeling van de rechter een schadeloosstelling toegekend voor elk uur dat hun tegenwoordigheid wordt vereist, van hoogstens 31 USD per uur of een gedeelte daarvan, met een maximum van 251 USD per dag.
1.
Aan deskundigen, aan houders of bewaarders van stukken, als bedoeld in de artikelen 10 en 13, en aan getuigen, zal het bedrag van hetgeen de heen- en terugreis kost, worden vergoed, naar billijkheid en ter beoordeling van de rechter.
2.
Daarenboven zal hun, ter beoordeling van de rechter, voor tijdverlies gedurende de heen- en terugreis een schadeloosstelling worden toegekend. Artikel 14, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16
Tolken zijn bevoegd voor de mondelinge vertolking voor de rechter in rekening te brengen voor elke vacatie van een half uur of gedeelte daarvan 28 USD. Ingeval tolken in dezelfde vacatie in meer dan een zaak hebben gediend bepaalt de rechter het bedrag dat ten laste van elke zaak afzonderlijk zal worden gebracht.
Artikel 17
De vergoeding voor schriftelijke vertalingen bedraagt 28 USD per pagina vertaling; een pagina dient ten minste 25 regels te kunnen bevatten met 80 tekens per regel.
Artikel 18
Voor niet-beroepstolken en niet-beroepsvertalers worden de vergoedingen, als bedoeld in de artikelen 16 en 17, gesteld op 70% van de daarin genoemde bedragen.
1.
In alle zaken, behalve strafzaken worden rechten geheven, behalve van het openbaar ministerie en van de voogdijraad, ambtshalve optredende.
2.
Onze Minister kan bepalen dat voor bepaalde categorieën van zaken geen vast recht verschuldigd zal zijn.
1.
Voor de indiening van een verzoekschrift bij het Gerecht of het Hof wordt van elke eisende partij een vast recht geheven, onverminderd de verschotten.
2.
Het vast recht bij het Gerecht bedraagt:
a. wanneer de eis of het verzoek betrekking heeft op het bij of krachtens boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES bepaalde, 28 USD;
b. wanneer de eis of het verzoek strekt tot betaling van een bepaalde geldsom van niet meer dan 5587 USD in hoofdsom, 15% van de hoofdsom met een minimum van 28 USD en een maximum van 251 USD;
c. wanneer de eis of het verzoek strekt tot betaling van een bepaalde geldsom van meer dan 5587 USD in hoofdsom, doch niet meer dan 13.966 USD, 419 USD;
d. wanneer de eis of het verzoek strekt tot betaling van een bepaalde geldsom van meer dan 13.966 USD in hoofdsom, 1% van de hoofdsom met een minimum van 419 USD en een maximum van 4190 USD.
3.
In de gevallen waarin het tweede lid niet van toepassing is, is een vast recht verschuldigd van 251 USD, tenzij de eisende partij een direct geldelijk belang heeft dat op een bepaald bedrag kan worden gewaardeerd. In het laatste geval is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
4.
In geval van vermindering van een eis of van een verzoek wordt het recht niet verminderd.
5.
In geval van vermeerdering van een eis of van een verzoek tot een bepaalde geldsom of tot een bepaald direct geldelijk belang, wordt het recht verhoogd en bepaald overeenkomstig het tweede lid, zonodig in verbinding met het derde lid. De verhoging is verschuldigd na de afroeping van de zaak ter terechtzitting waarop eiser zijn eis bij conclusie of akte ter rolle heeft vermeerderd of nadat het verzoek is vermeerderd.
6.
Het verschuldigd vast recht wordt afgerond op het meest nabij gelegen veelvoud van 6 USD.
7.
Het vast recht bij het Hof bedraagt het tweevoud van dat bij het Gerecht.
1.
Het geding in reconventie, het incidenteel beroep als bedoeld in artikel 267 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, het vereffenen van kosten, schaden en interessen en het doen van rekening en verantwoording worden niet als afzonderlijke gedingen beschouwd.
2.
De vordering tot voeging of tussenkomst, als bedoeld in artikel 214 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, geldt voor de partijen die de vordering doet, als het aanvangen van een nieuw geding. Voor een zodanige vordering is een gelijk bedrag aan vast recht verschuldigd als voor de vordering in het oorspronkelijk geding.
3.
In een geding tot vrijwaring is de eiser tot vrijwaring geen vast recht verschuldigd.
4.
In geval van verzet is de opposant geen vast recht verschuldigd.
5.
Voor de indiening van een gemeenschappelijk verzoek tot scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt van elk van de verzoekers de helft van het verschuldigde vast recht geheven.
6.
Indien in de loop van een aanhangig geding een op dit geding betrekking hebbend verzoekschrift wordt ingediend, is daarvoor geen vast recht verschuldigd.
7.
Bij verwijzing van een zaak naar een andere zittingsplaats is niet opnieuw vast recht verschuldigd.
8.
[Vervallen]
1.
Aan elke partij worden, ongeacht of door haar het vaste recht verschuldigd is, kosteloos verstrekt:
a. een afschrift van alle vonnissen en beschikkingen;
b. verdere afschriften van het eindvonnis, of de eindbeschikking voorzover deze nodig mochten zijn voor de tenuitvoerlegging, voor het aanwenden van rechtsmiddelen of krachtens wettelijk voorschrift;
c. een afschrift van alle akten en processen-verbaal, ten processe opgemaakt, met uitzondering van processen-verbaal in de vorm van audientiebladen opgemaakt.
2.
Evenmin worden kosten in rekening gebracht voor beslissingen, akten en processen-verbaal, die een rechtstreeks uitvloeisel van de uitspraak zijn, met inbegrip van afschriften op de voet van het eerste lid.
3.
Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de toepassing van dit artikel.
1.
Het vaste recht voor de indiening van een verzoekschrift tot het verlenen of het verlengen van surseance van betaling bedraagt 84 USD. Hetzelfde vaste recht wordt geheven van hem, die ter zake hoger beroep instelt.
2.
Ingeval van indiening van een verzoekschrift tot ontbinding van een akkoord of in hoger beroep van de beslissing betreffende homologatie of ontbinding van een akkoord dan wel van een vonnis tot faillietverklaring bij niet-aanneming van een akkoord door de schuldeisers, wordt het recht volgens artikel 20 geheven.
1.
In elk faillissement betaalt de curator uit de baten van de boedel bij het deponeren van de eerste uitdelingslijst of zodra de uitspraak tot homologatie van een akkoord in kracht van gewijsde is gegaan, een vast recht van 112 USD.
2.
Onder het vaste recht, als bedoeld in het eerste lid, is niet begrepen het recht, volgens artikel 20 voor verificatiegeschillen verschuldigd.
3.
Ingeval van indiening van een verzoekschrift in hoger beroep van de beslissing betreffende de homologatie van een akkoord, evenals ingeval van indiening van een verzoekschrift tot ontbinding van een akkoord en van een verzoekschrift in hoger beroep van die beslissing, wordt het recht volgens artikel 20 geheven.
4.
Hij die als niet geverifieerd schuldeiser verzet doet tegen de uitdelingslijst ten einde als schuldeiser geverifieerd te worden, voldoet een vast recht overeenkomstig artikel 20. Het recht wordt niet geheven, indien tevens door wel geverifieerde schuldeisers verzet tegen de uitdelingslijst wordt gedaan.
1.
Voor de opening van een gerechtelijke rangregeling buiten faillissement wordt een bedrag van 42 USD geheven van degene, op wiens verzoek de akte wordt opgemaakt.
2.
Voor de indiening van verzoekschriften tot rangschikking wordt geen recht geheven. In geval van verwijzing ten gevolge van tegenspraak is het recht overeenkomstig artikel 20 verschuldigd.
1.
Onverminderd het elders in dit besluit bepaalde worden aan partijen en aan belanghebbenden afschriften van of uittreksels uit beslissingen, akten, processen-verbaal, registers of andere stukken zonder betaling afgegeven ten behoeve van hun advokaten of hun gemachtigden.
2.
Voorts is de griffier bevoegd aan partijen en belanghebbenden afschriften of uittreksels, als in het eerste lid bedoeld, zonder betaling af te geven, voorzover zij daarbij belang hebben en niet in staat zijn op andere wijze in de behoefte te voorzien. Bij weigering van de griffier kunnen partijen de beslissing van de president van het Hof inroepen. Hiervoor is geen vast recht, als bedoeld in paragraaf 1 van deze afdeling verschuldigd. Tegen deze beslissing is geen hogere voorziening toegelaten.
3.
Onverminderd het bepaalde bij het eerste en het tweede lid worden bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur regelen gesteld met betrekking tot de vergoedingen, verschuldigd voor afschriften van en uittreksels uit vonnissen en beschikkingen.
4.
Onze Minister kan een bedrag vaststellen, te heffen van advocaten of gemachtigden voor het verstrekken van niet-getekende afschriften van of uittreksels uit de rol. Dit bedrag zal niet hoger zijn dan 391 USD per kalenderjaar.
5.
Voor de overschrijving van huwelijkse voorwaarden in de daartoe bestemde registers wordt een recht geheven van 56 USD van degene die overschrijving verzoekt.
1.
Voor elke akte, beschikking of proces-verbaal gedaan, gegeven of opgemaakt door een gerecht of een griffier anders dan in een geding, bij de behandeling van een verzoekschrift of van de zaken, waaromtrent in paragraaf 1 het vaste recht geregeld is, wordt een recht geheven van 28 USD.
2.
Voor de noodzakelijke afschriften van deze beschikkingen, akten en processen-verbaal wordt geen recht geheven.
1.
Geen recht wordt geheven ter zake van beëdigingen die ingevolge wettelijk voorschrift plaats vinden, voor de akte van bewaargeving van de registers van de burgerlijke stand en van de behandeling van de aangifte voor eigen faillissement.
Voor afschriften van de in die gevallen op te maken akten is geen recht verschuldigd.
2.
Ook wordt geen recht geheven van openbare colleges en van ambtenaren van openbare lichamen, die afschriften of uittreksels van stukken of legalisaties van handtekeningen behoeven voor de waarneming van de dienst.
3.
Voorts wordt geen recht geheven in de gevallen, waarin bij andere wettelijke regelingen vrijstellingen zijn toegestaan of vastgesteld.
Artikel 29
Betaling van de rechten en verschotten geschiedt hetzij contant, hetzij uit voorschot.
1.
Indien in het verzoekschrift of bij de mondelinge voordracht vergunning is verzocht om kosteloos te mogen procederen, onder overlegging van het in artikel 738 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES genoemde stuk, worden de rechten in debet gesteld.
2.
Bij intrekking of afwijzing van het verzoek zijn de verschuldigde rechten terstond opvorderbaar.
Artikel 31
Op last van de president van het Hof of van de rechter in eerste aanleg wordt aan on- of minvermogenden voor het geheel of voor de helft, vrijstelling van rechten verleend in de gevallen, waarin niet is voorzien in de artikelen 736 tot en met 747 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.
Zodanige last wordt gegeven ten behoeve van personen die, onder overlegging van het in artikel 738 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES genoemd stuk, doen blijken dat hun financiële draagkracht tekort schiet voor het voldoen van de rechten.
Artikel 32
In debet gestelde opvorderbare rechten worden voldaan zodra de griffier de vordering tot betaling doet.
1.
Bij gebreke van betaling geschiedt invordering van de rechten en betaalde verschotten krachtens een dwangbevel.
2.
Het dwangbevel wordt uitvoerbaar verklaard door de rechter in eerste aanleg, of, indien het het Hof geldt, door de president.
3.
Het dwangbevel wordt op kosten van de schuldenaar, niet eerder dan een maand na de betekening tenuitvoergelegd op de wijze in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES bepaald.
4.
Gedurende een maand na de betekening van het dwangbevel kan de schuldenaar bij het betrokken gerecht, rechtdoende in burgerlijke zaken, daartegen, bij verzoekschrift, in verzet komen.
1.
Geschillen over de tenuitvoerlegging van dwangbevelen gerezen, worden berecht door het Gerecht in Eerste Aanleg, rechtdoende in burgerlijke zaken.
Bevoegd is het Gerecht binnen wiens rechtsgebied de tenuitvoerlegging plaats heeft.
2.
Zodanige geschillen worden bij verzoekschrift van verzet aan het oordeel van de rechter onderworpen.
3.
Het verzet kan nimmer steunen op de onwettigheid van het tenuitvoergelegde dwangbevel.
4.
Tegen de beslissing van het Gerecht is geen hogere voorziening toegelaten.
1.
De griffier is bevoegd van de belanghebbenden, hun advocaten, raadslieden of gemachtigden, tegen bewijs van ontvangst en ter latere verrekening, een voorschot te vragen tot dekking van de vermoedelijke rechten en verschotten.
2.
De griffier kan zijn dienst weigeren, zolang het verlangde voorschot niet is gestort.
3.
Gedurende een maand na de storting van het voorschot kan de voorschotgever bij het Gerecht of het Hof ter welks griffie het voorschot is gestort, rechtdoende in burgerlijke zaken, tegen de beslissing van de griffier, bij verzoekschrift, in verzet komen.
4.
Tegen de beslissing van het Gerecht of het Hof is geen hogere voorziening toegelaten.
1.
Gedurende een maand na de mededeling van de uit het voorschot verrekende rechten en verschotten, en bij rechtstreekse betaling daarvan, binnen een maand na die betaling kunnen in het eerste geval de voorschotgever, in het tweede geval hij die de rechten en verschotten betaalde, bij het Gerecht of het Hof ter griffie waarvan voorschot werd gestort of werd betaald, rechtdoende in burgerlijke zaken, tegen de beslissing van de griffier, bij verzoekschrift, in verzet komen.
2.
Tegen de beslissing van het Gerecht of het Hof is geen hogere voorziening toegelaten.
Artikel 37
Voor de indiening van een verzoekschrift, als bedoeld in de artikelen 33, 35 en 36 is geen recht verschuldigd.
Artikel 38
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven in burgerlijke zaken BES.
Inhoudsopgave
+ Algemene bepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht