Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2007.

Besluit tarieven ontheffingen IJkwet

Uitgebreide informatie
Besluit van 2 juli 1990, tot vaststelling van de tarieven voor ontheffingen als bedoeld in artikel 21b, tweede lid, van de IJkwet (Stb. 1989, 10)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, van 31 mei 1990, nr. 90053366 WJA/W;
Gelet op artikel 21 b , tweede lid, van de IJkwet ( Stb. 1989, 10);
De Raad van State gehoord (advies van 22 juni 1990, nr. W10.90 0229.);
Gezien het nader rapport van de voornoemde Minister van 27 juni 1990, nr. 90063580 WJA/W;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Bij de indiening van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 21 b , tweede lid, van de IJkwet ( Stb. 1989, 10) is het tarief verschuldigd dat per categorie meetmiddelen in de hierna opgenomen tabel is aangegeven:
meetmiddel tarief in euro’s
A. LENGTEMATEN  
  meetsjablonen, overige lengtematen klasse I en lengtemeetwerktuigen voor kabel 2 836,13
  overige lengtematen klassen II of III 1 418,06
B. INHOUDSMATEN  
  tapmaatflessen, inhoudsmaten 1 418,06
C. GEWICHTEN  
  gewichten 1 418,06
D. GASMETERS  
  gasmeters met volumeherleidingsinstrumenten 11 344,51
  overige gasmeters 4 537,80
E. MEETWERKTUIGEN VOOR VOLUMEMETING  
  warmtemeters 9 075,60
  meetwerktuigen met discontnue werking, uitsluitend bestemd voor meting van petroleum dan wel gemengde brandstof 6 806,70
  benzine-, diesel- en L.P.G.-pompen  
    a. met rekenunits, aanwijzinrichtingen voor herleid of gecorrigeerd volume dan wel massa uit volume of andere randapparatuur dan wel zelfbedieningsfuncties 11 344,51
    b. zonder randapparatuur of zelfbedieningsfunctie 9 075,60
  vloeistofmeters  
    a. met randapparatuur 11 344,51
    b. zonder randapparatuur 6 806,70
  land- en scheepstanks, tankwagens 11 344,51
  vloeistofhoogtemeters  
    a. gebaseerd op vlotter- of verdringingsprincipe  
      – met temperatuuraanwijzing 11 344,51
      – zonder temperatuuraanwijzing 9 075,60
    b. overige vloeistofhoogtemeters 11 344,51
F. WEEGWERKTUIGEN  
  niet-automatische weegwerktuigen met een weegvermogen:  
      groter dan: tot en met:  
      500 kg 2 836,13
      500 kg 5000 kg 4 537,80
      5000 kg 6 806,70
  gewichtscontrole- en gewichtssorteermachines 6 806,70
  continu totaliserende bandwegers 9 075,60
  weegmachines voor afwegen, waarbij de af te wegen hoeveelheid wordt samengesteld uit een aantal afzonderlijke wegingen 9 075,60
  overige weegmachines voor wegen of afwegen 6 806,70

Indien het weegwerktuig is voorzien van hieronder genoemde onderdelen of hulpinrichtingen, worden de tarieven in de categorie weegwerktuigen verhoogd met het daarachter staande bedrag met dien verstande dat ten hoogste € 11 344,51 verschuldigd is:
    a. rekenunits, afdrukinrichtingen, eenvoudige lastenoverbrengingsinrichtingen of zogenaamde programmable logical controlers (PLC's) 2 268,90
    b. gecompliceerde lastoverbrengingsinrichtingen 3 630,24
    c. aanwijsinrichtingen met A/D-conversie 5 445,36
    d. krachtopnemers 3 630,24
G. MEETINSTRUMENTEN  
  kilowattuurmeters, aangewezen in artikel 2 van het Besluit kilowattuurmeters 9 075,60
H. OVERIGE MEETMIDDELEN  
  alle niet onder I tot en met VII genoemde maten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten 11 344,51
Artikel 2
Indien de werkelijke kosten van de behandeling van een ontheffingsverzoek lager blijken te zijn dan het tarief, verschuldigd op grond van artikel 1, wordt het verschil aan de aanvrager gerestitueerd.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit tarieven ontheffingen IJkwet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 2 juli 1990
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de negentiende juli 1990
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht