Besluit van 5 februari 1993, houdende tarieven voor het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen op verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 9 oktober 1992, nr. 92 MOO6978, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 12 van de Wet openbaarheid van bestuur ( Stb. 1991, 703);
De Raad van State gehoord (advies van 16 november 1992, nr. W01.92.0484);
Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 20 januari 1993, nr. 92 MOO9347;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Dit besluit is van toepassing op het verstrekken van informatie op verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ( Stb. 1991, 703) door overheidsorganen behorend tot de centrale overheid.
1.
Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a , van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
2.
Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt deze:
voor minder dan 6 kopieën: gratis;
voor 6 tot 13 kopieën: € 4,50;
voor 14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie.
3.
Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.
1.
Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c , van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
2.
Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze € 2,25 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven openbaarheid van bestuur.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 5 februari 1993
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de vijfentwintigste februari 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken