Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2011.

Besluit tegemoetkoming AOW-ers

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Besluit tegemoetkoming AOW-ers)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 oktober 2005, nr. SV/V&V/05/79680;
Gelet op artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet en artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet;
De Raad van State gehoord (advies van 27 oktober 2005, no. W12.05461/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, nr. SV/V&V/05/87227;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet.
1.
De tegemoetkoming bedraagt € 33,09 per maand.
2.
Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
3.
Van het aangepaste bedrag en de dag waarop deze aanpassing plaatsvindt, wordt door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mededeling gedaan in de Staatscourant.
4.
Voor de aanpassing van het bedrag, genoemd in het eerste lid, worden het tweede en derde lid voor de kalenderjaren 2010 en 2011 niet toegepast.
5.
Het vierde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2012.
Artikel 3. Betaling tegemoetkoming
De betaling van de tegemoetkoming geschiedt maandelijks tezamen met de betaling van het ouderdomspensioen.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekeningen van de uitkeringen in werking treedt.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming AOW-ers.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 december 2005
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de achtentwintigste december 2005
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijving
Artikel 2. Hoogte tegemoetkoming
Artikel 3. Betaling tegemoetkoming
Artikel 4. Wijziging van het Besluit voorzieningen Remigratiewet
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht