Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.

Besluit tegemoetkoming studiekosten

Uitgebreide informatie
Besluit van 28 juni 1996, houdende nadere regels tot uitvoering van de Wet tegemoetkoming studiekosten (Besluit tegemoetkoming studiekosten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 7 mei 1996, nr. 96012349/1343, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 7, onderdeel c , 21, onderdeel c , en 70 van de Wet tegemoetkoming studiekosten, op de artikelen 7, onderdeel c , 9, eerste lid, onderdeel j , 12, lid 3 b en vierde lid, 106, 117 a , derde lid, 123, eerste lid, en 130 van de Wet op de studiefinanciering, alsmede op de artikelen 4 en 5 van de Les- en cursusgeldwet;
De Raad van State gehoord (advies van 3 juni 1996, nr. W05.96.0191);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 24 juni 1996, nr. 96015517/1343, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepaling
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet tegemoetkoming studiekosten .
1.
Naast degenen die reeds op grond van artikel 7, onderdeel b, van de wet voor het terrein van de tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk II van de wet met Nederlanders worden gelijkgesteld, worden voor het terrein van de tegemoetkoming in de studiekosten op grond van dat hoofdstuk met Nederlanders gelijkgesteld:
a. de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet, aan wie het ingevolge artikel 10, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, van de Vreemdelingenwet is toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven, en
b. de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet, aan wie het ingevolge artikel 9 van de Vreemdelingenwet is toegestaan in Nederland te verblijven en die op de laatste dag van het studiejaar ten minste 3 jaren onafgebroken in Nederland woonachtig is.
2.
De termijn van 3 jaren, genoemd in het eerste lid, onderdeel b , geldt niet indien de aanvrager, bedoeld in artikel 8 van de wet, Nederlander is geweest, in Nederland is geboren en tevens in totaal 15 jaren in Nederland heeft gewoond.
Artikel 3. Nationaliteit van studerenden die vallen onder de werking van hoofdstuk III van de wet
Artikel 3 van het Besluit studiefinanciering 2000 is van overeenkomstige toepassing op een studerende, bedoeld in hoofdstuk III van de wet. Indien ten behoeve van een studerende een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van hoofdstuk II van de wet is verstrekt, voldoet de studerende ook zelf aan de nationaliteitseis, bedoeld in artikel 21, aanhef en onderdeel c, van de wet.
1.
Artikel 16, eerste lid van het Besluit studiefinanciering 2000 is van overeenkomstige toepassing op de verplichting, bedoeld in artikel 70 van de wet .
2.
Artikel 16, tweede lid, van het Besluit studiefinanciering 2000 is van overeenkomstige toepassing op de verplichting, bedoeld in artikel 1a, zevende lid, van de wet .
Artikel 6. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet.]
Artikel 7. Overgangsrecht met betrekking tot artikel 2
Degenen die op 31 juli 1996 op grond van de Regeling tegemoetkoming studiekosten TS 17- zoals vastgesteld op grond van artikel 121 van de Wet op het voortgezet onderwijs, op grond van het Besluit studietoelagen WVO en op grond van artikel 7 van de Experimentenwet onderwijs, een tegemoetkoming in de studiekosten ontvingen, voldoen aan de nationaliteitseis, bedoeld in artikel 7, aanhef en onderdeel c, van de wet.
1.
Degenen die op 31 juli 1996 op grond van de Regeling tegemoetkoming studiekosten TS 17- zoals vastgesteld op grond van artikel 121 van de Wet op het voortgezet onderwijs, op grond van het Besluit studietoelagen WVO en op grond van artikel 7 van de Experimentenwet onderwijs, een tegemoetkoming in de studiekosten ontvingen, voldoen aan de nationaliteitseis, bedoeld in artikel 21, aanhef en onderdeel c , van de wet.
2.
Degenen die op 31 december 1996 studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering ontvingen, voldoen aan de nationaliteitseis, bedoeld in artikel 21, aanhef en onderdeel c , van de wet.
Artikel 9. Tekst van artikel 12 BSF voor het studiejaar 1996–1997
[Wijzigt het Besluit studiefinanciering. ]
Besluit studiefinanciering en de daarbij behorende bijlage van Besluit tegemoetkoming studiekosten">
Artikel 10. Tekstplaatsing van het Besluit studiefinanciering en de daarbij behorende bijlage
De tekst van het Besluit studiefinanciering en de daarbij behorende bijlage wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996 met dien verstande dat:
1°. artikel 3 in werking treedt met ingang van 1 januari 1997,
2°. artikel 5, onderdeel C, in werking treedt met ingang van 1 januari 1997,
3°. artikel 5, onderdeel E, in werking treedt met ingang van 1 september 1996,
4°. artikel 5, onderdeel H, in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997,
5°. artikel 5, onderdelen I voor zover het betreft artikel 14, en J, in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997,
6°. artikel 5, onderdelen K en M, onderdeel 1, in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 november 1994,
7°. artikel 5, onderdeel R, in werking treedt met ingang van 1 januari 1997,
8°. artikel 5, onderdeel U, in werking treedt met ingang van 1 augustus 1997,
9°. artikel 8 in werking treedt met ingang van 1 januari 1997.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als «Besluit tegemoetkoming studiekosten».
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 juni 1996
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven zestiende juli 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
+ Hoofdstuk 2. Nationaliteit
+ Hoofdstuk 3. Verstrekken van inlichtingen
+ Hoofdstuk 4. Wijziging van het Besluit studiefinanciering
+ Hoofdstuk 5. Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht