Let op. Deze wet is vervallen op 27 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 26 maart 2011.

Besluit tegemoetkoming vaccinatie salmonella (PPE) 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 juni 2009 tot vaststelling van een regeling tot toekenning van een tegemoetkoming aan bepaalde pluimveehouders in verband met de vaccinatie tegen Salmonella (Besluit tegemoetkoming vaccinatie salmonella (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, derde lid, van de Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie over als omschreven in artikel 1 van de Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008 en verstaat voorts onder: artikel 2, eerste lid, van de Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004 Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2008
a. fonds : het veeziektenfonds zoals genoemd in ;
b. verordening : (Vbbo 2008, nr 57).
1.
Op aanvraag van de ondernemer die tegen Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium gevaccineerde leghennen koopt, verleent de voorzitter ten laste van het fonds, met inachtneming van de volgende bepalingen, een eenmalige tegemoetkoming in verband met de aanschaf van vaccins.
2.
Voorwaarde voor de verlening van de tegemoetkoming is dat de gevaccineerde leghennen in de periode vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 zijn geplaatst op een overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 geregistreerd leghennenbedrijf en dat voor de vaccinatie van deze dieren geen subsidie is toegekend op grond van de artikelen 7 en volgende van de Verordening.
3.
De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming bedraagt € 0,07 per gevaccineerde leghen.
4.
De tegemoetkoming wordt verleend met inachtneming van de artikelen 2, 7, vierde lid, en 8, tweede en derde lid, van de Verordening.
1.
De tegemoetkoming wordt aangevraagd volgens het bepaalde in artikel 9 van de Verordening, met dien verstande dat het bepaalde in het tweede lid, sub e. niet van toepassing is.
2.
De aanvraag voor de tegemoetkoming, voorzien van de in artikel 9, tweede lid, van de Verordening bedoelde bewijzen, dient uiterlijk 21 augustus 2009 door het productschap te zijn ontvangen.
3.
De door het productschap reeds ontvangen aanvragen voor de verlening van subsidie voor de aanschaf van vaccins voor leghennen onder de Verordening , worden aangemerkt als aanvragen voor de tegemoetkoming, voor zover deze niet hebben geleid tot de toekenning van subsidie.
Artikel 4
De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 vast aan de hand van de aanvraag en in voorkomend geval het in artikel 13, tweede lid, van de Verordening bedoelde rapport van bevindingen.
Artikel 5
De artikelen 11 t/m 14 van de Verordening zijn van overeenkomstige toepassing.
1.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming vaccinatie salmonella (PPE) 2009.
Zoetermeer, 11 juni 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht