Besluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000 BES
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. verpakte geneesmiddelen: verpakte geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES.
b. exploitant: de exploitant van een televisie-inrichting als bedoeld in artikel 1 van de Mediawet BES.
1.
Het is een exploitant toegestaan reclameboodschappen uit te zenden die betrekking hebben op verpakte geneesmiddelen, tenzij Onze Minister bij ministeriële regeling verpakte geneesmiddelen aanwijst ten aanzien waarvan geen reclame mag worden uitgezonden.
2.
Onverminderd het in het eerste lid bepaalde is het een exploitant van een betaaltelevisiesysteem verboden reclameboodschappen die betrekking hebben op verpakte geneesmiddelen toe te voegen aan door hem uitgezonden programma’s.
3.
Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid wordt enkel gegeven met het oog op het belang van de algemene volksgezondheid.
1.
De exploitant draagt er zorg voor dat steeds direct na een reclameboodschap, de volgende aankondigingen wordt uitgezonden: «Raadpleeg uw huisarts of apotheker, alvorens enige medicijn te gebruiken» en «Lees voor het kopen of gebruiken eerst de aanwijzingen op de verpakking».
2.
Deze aankondigingen dienen te geschieden in de landstaal en in de taal welke gebezigd werd in de daaraan voorafgegane reclameboodschap.
1.
De reclameboodschappen dienen eerlijk, echt en controleerbaar te zijn. Voorts mogen geen aanduidingen gebezigd worden in woord of beeld die doordat ze onjuist of onvolledig zijn of een onjuiste indruk wekken, misleidend zijn met betrekking tot de aard of eigenschappen, de samenstelling, de oorsprong, herkomst, de wijze van bereiding, het gebruik, de werking of de houdbaarheid.
2.
De reclameboodschappen dienen overeen te komen met de gegevens van het dossier zoals deze aanvaard werden door de Commissie ter beoordeling van verpakte geneesmiddelen, als bedoeld in het tweede lid van artikel 5 van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES.
3.
In de reclameboodschappen is het niet toegestaan:
a. afbeeldingen en foto’s te tonen van personen die medicijnen innemen;
b. kinderen te laten figureren bij de aanprijzing van voor volwassenen bestemde geneesmiddelen;
c. bekende persoonlijkheden bij de aanprijzing te betrekken;
d. bij de geneesmiddelen te vermelden dat het gebruik daarvan zonder gewenningseffect of niet-verslavend is;
e. beoefenaars van medische of paramedische beroepen uit te beelden;
f. de goede afloop van het gebruik te waarborgen;
g. de werking van het geneesmiddel te beschrijven met gebruikmaking van superlatieven of overdreven bewoordingen;
h. bedriegelijke vereenvoudigingen te gebruiken of de nadruk te leggen op de afwezigheid van ongewenste effecten of van contra-indicaties;
i. afbeeldingen of foto’s weer te geven die geen onmiddellijk verband houden met het geneesmiddel;
j. over te gaan tot vergelijking tussen geneesmiddelen, zonder de precieze elementen van vergelijking aan te duiden;
k. melding te maken van genezingsattesten;
l. melding te maken van speciale aanbiedingen, speciale kortingen, het uitschrijven van prijsvragen en het aanbieden van kortingscouponnen;
m. het publiek te weerhouden of te ontmoedigen een medische behandeling te zoeken of nader medisch onderzoek te laten verrichten;
n. de vermelding van ernstige therapeutische indicaties te maken, zoals:
tuberculose;
seksueel overdraagbare ziekten;
andere ernstige infectieziekten;
kanker en andere tumorziekten;
chronische slapeloosheid;
diabetes en andere stofwisselingsziekten.
Artikel 5
Het landsbesluit televisiereclame voor geneesmiddelen (P.B. 1986, no. 149) wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000 BES.
Artikel 7
[Vervallen]
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht