Besluit ter uitvoering van artikel 16, tweede lid van de Faillissementswet BES
Artikel 1
Het register, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Faillissementswet BES, wordt ingericht volgens het bij dit besluit behoorend model.
Alle inschrijvingen in het register worden door den griffier onderteekend.
Artikel 2
Registers, welke voldoen aan het model behoorende bij het in het tweede lid van dit artikel bedoeld besluit, kunnen ook verder worden gebezigd, wanneer zij, voor zooveel noodig, met het bij het onderhavige besluit behoorende model in overeenstemming worden gebracht.
Register, bedoeld in art. 16, 2de lid, van de Faillissementswet BES.
1. Jaar en volgnummer gedurende den loop van elk jaar.
2. Dag van het vonnis houdende faillietverklaring.
3. Gerecht, dat de faillietverklaring heeft uitgesproken.
4. Naam, woonplaats of kantoor en beroep van den gefailleerde en, in geval een vennootschap onder een firma is failliet verklaard, van elk der hoofdelijk voor het geheel verbonden vennooten.
5. Naam van den rechter-commissaris.
6. Naam en woonplaats of kantoor van den curator.
7. Naam, beroep en woonplaats of kantoor van ieder lid der voorloopige commissie uit de schuldeischers.
8. Naam, beroep en woonplaats of kantoor van ieder lid der definitieve commissie uit de schuldeischers.
9. Dag van het in kracht van gewijsde gegane vonnis houdende opheffing van de faillietverklaring ten gevolge van verzet of hooger beroep.
10. Dag van het in kracht van gewijsde gegane vonnis waarbij de homologatie van het akkoord is toegestaan.
11. Summiere inhoud van het akkoord.
12. Dag van het vonnis houdende ontbinding van het akkoord.
13. Naam van den rechter-commissaris; naam, woonplaats of kantoor van den curator; naam beroep en woonplaats of kantoor van ieder lid der commissie uit de schuldeischers in het heropend faillissementa.
14. Dag van het in kracht van gewijsde gegane vonnis waarbij de ontbinding van het akkoord is vernietigd.
15. Bedrag van de uitdeelingen bij vereffening.
16. Dag van het in kracht van gewijsde gegane vonnis houdende opheffing van het faillissement naar aanleiding van art. 14 van de Faillissementswet BES.
17. Dag van het vonnis waarbij de rehabilitatie is toegestaan.
18. Opmerkingen.
19. Jaar en volgnummer gedurende den loop van elk jaar.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ter uitvoering van artikel 16, tweede lid van de Faillissementswet BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht