Besluit van 25 september 2008, nr. 08.002714, houdende toekenning van een vaste beloning aan de leden van de werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 september 2008, 2008-0000406621, DGBK/BFO/Afdeling Bestuurlijke Organisatie;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan de leden van de werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit Werkgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt wordt een vaste beloning toegekend.
Artikel 2
De vaste beloning, bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld volgens het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,06.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 25 september 2008
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht