Let op. Deze wet is vervallen op 15 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 14 december 2004.

Besluit toelageregeling Eerste Kamer

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 mei 1988, houdende toelageregeling bepaalde functies Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 26 april 1988, nr. 88M003806I en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 21-4-1988, nr. AB87/988 DGMP/AV;
Overwegende, dat bepaalde functies bij de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, gelet op de aard van de werkzaamheden van die Kamer een vergadergebonden karakter dragen, hetgeen betekent, dat op meer dan incidentele wijze onregelmatige diensttijden voorkomen, terwijl daarnaast ook nog andere inconveniënten worden ondervonden;
Gelet op artikel 17, vierde lid, artikel 25, eerste en tweede lid en artikel 26 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
bezoldigingsbesluit: het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
salarisreeks: de salarisreeks aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit
ambtenaar: de persoon, die krachtens aanstelling of arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal
bevoegd gezag: het krachtens het Ambtenarenreglement Staten-Generaal tot aanstellen bevoegd gezag
1.
Aan een ambtenaar, werkzaam in een functie, genoemd in bijlage II bij dit besluit kan door het bevoegd gezag een toelage worden toegekend op de voet van de bepalingen van dit besluit.
2.
Voor ambtenaren werkzaam in deeltijd kan de in het vorige lid bedoelde toelage worden verminderd, indien het bevoegd gezag hiertoe aanleiding ziet.
3.
Op voordracht van het bevoegd gezag kan Onze Minister van Binnenlandse Zaken de in bijlage II van dit besluit genoemde functies doorhalen of wijzigen dan wel niet genoemde functies hieraan toevoegen.
1.
De in artikel 2 bedoelde toelage is gelijk aan het bedrag dat in bijlage 1 vermeld staat achter het bedrag van de salarisreeks dat de ambtenaar volgens bijlage B van het bezoldigingsbesluit toekomt.
2.
Indien de bedragen van bijlage B van het bezoldigingsbesluit een wijziging ondergaan, worden de salarisreeks en de toelagen op dezelfde wijze aangepast.
Artikel 4
Een ambtenaar die een toelage bedoeld in dit besluit geniet, heeft geen aanspraak op de toelage als bedoeld in artikel 17, eerste tot en met derde lid van het bezoldigingsbesluit.
1.
Het koninklijk besluit van 9 december 1983, nr. 7, wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Toelagen op grond van het koninklijk besluit van 9 december 1983, nr. 7, toegekend, worden geacht toelagen bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 te zijn.
Artikel 6
De in de artikel 2 genoemde toelage wordt geacht bezoldiging te zijn in de zin van het bezoldigingsbesluit.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 1985.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 5 mei 1988
De Minister President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zestiende juni 1988
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht