Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2006.

Besluit toelating uitgangsmateriaal bosbouwgewassen

Uitgebreide informatie
1.
Uitgangsmateriaal wordt toegelaten door de Commissie, indien het voldoet aan de eisen van bijlage II, III, IV of V, bij de richtlijn, naar gelang van het geval. In het geval van uitgangsmateriaal dat bestemd is voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorie «getest» dient de hoge kwaliteit van het bosbouwkundig teeltmateriaal te zijn aangetoond door middel van vergelijkende tests of door een kwantitatieve schatting van de hoge kwaliteit van het bosbouwkundig teeltmateriaal, berekend op basis van de genetische waardebepaling van de componenten van het uitgangsmateriaal.
2.
Uitgangsmateriaal wordt toegelaten door verwijzing naar een toegelaten eenheid. Iedere toegelaten eenheid wordt met een specifieke vermelding in het in artikel 8 genoemde nationaal register opgenomen.
3.
De Commissie onderzoekt na toelating periodiek of het uitgangsmateriaal dat wordt gebruikt voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorieën «geselecteerd», «gekeurd» en «getest» nog voldoet aan de voor de toelating gestelde eisen.
4.
De Commissie trekt de toelating in indien niet langer aan de eisen van dit besluit wordt voldaan.
Artikel 5
Indien het in dit besluit bedoelde uitgangsmateriaal bestaat uit een genetisch gemodificeerd organisme zoals omschreven in artikel 2, tweede lid, van richtlijn nr. 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad (Pb EG L 106), uitgezonderd die organismen die zijn verkregen door middel van in bijlage 1B bij die richtlijn vermelde genetische modificatietechnieken, wordt het materiaal slechts door de Commissie toegelaten om in het in artikel 8 bedoelde register te worden opgenomen nadat voor dat materiaal overeenkomstig die richtlijn toestemming is gegeven.
1.
In het geval van uitgangsmateriaal dat bestemd is voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal van de categorieën «van bekende origine» en «geselecteerd», bakent de Commissie voor de relevante soorten de herkomstgebieden af.
2.
De afbakening van de herkomstgebieden wordt op kaarten aangegeven, die door toedoen van de Commissie in de Staatscourant worden gepubliceerd en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de lidstaten van de Europese Unie worden toegezonden.
Artikel 7
Indien de Commissie op grond van de toestemming, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de richtlijn, vaststelt dat uit derde landen in te voeren bosbouwkundig teeltmateriaal in alle opzichten garanties biedt die gelijkwaardig zijn aan die voor bosbouwkundig teeltmateriaal dat overeenkomstig de richtlijn in de Europese Unie is geproduceerd, is deze paragraaf wat betreft de toelating van het desbetreffende uitgangsmateriaal van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
- Paragraaf 2. Toelating van uitgangsmateriaal door de Commissie
+ Paragraaf 3. Nationaal register en nationale lijst
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht