Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 38 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Een beheerder meldt een voorgenomen wijziging van of aanvulling op onderdelen van het registratiedocument, bedoeld in artikel 11, voor zover het betreft de gegevens, bedoeld in bijlage A , aan de toezichthouder. Deze wijzigingen of aanvullingen, met uitzondering van wijzigingen van of aanvullingen op gegevens als bedoeld in onderdeel 3.3 of 3.6 van bijlage A , worden niet ingevoerd voordat de toezichthouder zijn instemming heeft verleend.
2.
Indien de voorgenomen wijziging of aanvulling betrekking heeft op de vermelding van een persoon als bedoeld in artikel 3 verstrekt de beheerder gegevens en bescheiden op basis waarvan de toezichthouder kan beoordelen of wordt voldaan aan artikel 3. Indien de toezichthouder een derde verzoekt om nadere inlichtingen over de in de eerste volzin bedoelde persoon, doet hij daarvan mededeling aan de beheerder.
3.
Instemming wordt geacht te zijn verkregen indien de toezichthouder niet heeft beslist ten aanzien van de wijziging of aanvulling binnen vier weken na ontvangst van de melding of, indien hij daarom heeft verzocht, binnen vier weken na ontvangst van nadere inlichtingen.
4.
In afwijking van het derde lid wordt instemming met een wijziging of aanvulling als bedoeld in het tweede lid geacht te zijn verkregen indien de toezichthouder niet heeft beslist ten aanzien van de wijziging of aanvulling binnen zes weken na ontvangst van de melding of zes weken na mededeling aan de beheerder van de ontvangst van de in het tweede lid bedoelde inlichtingen.
5.
De toezichthouder kan de instemming, bedoeld in het derde lid, intrekken indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest voor het tijdstip waarop de instemming is verleend, de toezichthouder tot een ander oordeel zou zijn gekomen.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
- § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht