Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 42 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Twee weken voorafgaand aan het aanbod van rechten van deelneming verstrekt een beheerder aan de toezichthouder ten behoeve van opname van de beleggingsinstelling in het register als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel b, van de wet de volgende gegevens:
a. naam en adres van de beheerder;
b. naam en adres van de beleggingsinstelling;
c. indien van toepassing: naam en adres van de personen, bedoeld in artikel 20, tweede en derde lid;
d. naam en adres van de eventuele bewaarder;
e. met betrekking tot de eventuele bewaarder: naam en adres van de personen, bedoeld in artikel 3;
f. wijze van in- en verkoop van deelnemingsrechten;
g. een beschrijving van het beleggingsbeleid van de beleggingsinstelling;
h. eventuele notering op een gereglementeerde markt;
i. beoogde datum van aanbod van deelnemingsrechten; en
j. indien het een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet betreft: het fondsreglement.
2.
De beheerder meldt een wijziging van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van onderdeel g, twee weken voorafgaand aan de wijziging aan de toezichthouder.
3.
Een beheerder stelt bij aanbod van de rechten van deelneming dan wel bij de schriftelijke aankondiging dat een aanbod zal worden gedaan een prospectus als bedoeld in artikel 41, het fondsreglement of de statuten van de belegginginstelling en, voor zover openbaargemaakt, de jaarrekening van de beleggingsinstelling over de twee voorafgaande jaren kosteloos algemeen verkrijgbaar. In iedere bekendmaking waarin rechten van deelneming worden aangeboden, worden de plaatsen vermeld waar het prospectus voor het publiek verkrijgbaar is.
4.
Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van beleggingsinstellingen die ter zake van het aanbieden van rechten van deelneming voldoen aan artikel 3, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
- § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht