Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 44 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt een beheerder, beleggingsinstelling of bewaarder de vastgestelde jaarrekening of, indien de vaststelling niet behoeft plaats te vinden of nog niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, openbaar.
2.
De openbaarmaking geschiedt overeenkomstig de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een beheerder stelt de jaarrekening, de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en het jaarverslag van de beheerder, de beleggingsinstelling en de bewaarder voor de deelnemers in de beleggingsinstelling kosteloos verkrijgbaar.
3.
Gelijktijdig met de openbaarmaking van de jaarrekeningen, bedoeld in het eerste lid, doet de beheerder in een of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen dan wel aan het adres van iedere deelnemer, opgave van de plaats waar de jaarrekening, alsmede het jaarverslag en de overige gegevens van de beheerder, de beleggingsinstelling en de bewaarder voor de deelnemers in de beleggingsinstelling kosteloos verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van deze stukken aan de toezichthouder.
4.
Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, maakt een beheerder of een beleggingsinstelling overeenkomstig het derde lid zijn onderscheidenlijk haar halfjaarcijfers openbaar. De beheerder stelt deze voor de deelnemers in de beleggingsinstelling kosteloos verkrijgbaar. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van zijn halfjaarcijfers en van de halfjaarcijfers van de beleggingsinstelling aan de toezichthouder.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
- § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht